• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức


Văn bản pháp luật về Chiến lược cán bộ

 

Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW; Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 172-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do tỉnh Hòa Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 09/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19/5/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH SỐ 10-KH/TW NGÀY 06/6/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 172-KH/TU NGÀY 07/9/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19/5/2018

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 07/9/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch s10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 07/9/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh; nắm vững quan điểm, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình nêu trong Nghị quyết và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trách nhiệm cụ thể của cá nhân và người đứng đầu trong hệ thống chính trị để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; làm cơ sở để tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Yêu cầu

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nhất là cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và toàn diện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tnh đến cơ sở.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và trước hết là người đứng đầu căn cứ Nghị quyết, các Quy định và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động, đánh giá tình hình và yêu cầu thực tế tại đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ tại đơn vị bảo đảm toàn diện có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện có hiệu quả; kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW; Kế hoạch số 10-KH/TW và Nghị quyết số 132/NQ-CP trong toàn thđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Hoàn thành trong quý I năm 2019.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng tới việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó tập trung vào nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch s, văn hóa của dân tộc.

2. Hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tiễn.

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm:

Rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi, qun lý để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm thể chế hóa đúng nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông trong công tác cán bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, hoàn thành trong quý I năm 2019.

Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cần chú trọng tới sự đồng bộ, thống nhất, đẩy mạnh phân công, phân cấp gắn với giao quyền, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, có cơ chế kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm sai phạm.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, trong đó:

- Việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 cần tính đến số lượng các văn bản do cùng một cơ quan chủ trì, phù hợp về tiến độ, thời gian, bảo đảm chất lượng của các văn bản trình Hội đng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Đối với các nội dung cần được tiếp tục tổng kết, nghiên cứu thì đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật các năm tiếp theo.

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và văn bản có liên quan đến tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, hoàn thành trong quý II năm 2019.

- Tham mưu trình Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kịp thời Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản dưới luật sau khi được Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành.

- Tham mưu sơ kết thực hiện Đề án thí điểm bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch, dân chủ, hoàn thành trong quý I năm 2019.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018), hoàn thành trong quý I năm 2019.

- Thực hiện nghiêm túc công tác sử dụng, tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm để nâng cao chất lượng công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, trong đó chú trọng tới các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ; kiểm soát quyền lực; kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu; chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá cán bộ, công chức; làm rõ nguyên tắc, cơ chế liên thông trong công tác cán bộ; xác định vị trí việc làm gắn với chức danh, chức vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiến tới bchế độ “công chức suốt đời”; hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; các nội dung về thi đua, khen thưng bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, khc phục tình trạng chia tỷ lệ, cào bằng.

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình, hoàn thành trong quý I năm 2019.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

+ Tham mưu việc kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ các cấp theo hướng: Giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, chính sách cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị.

+ Thực hiện cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng những cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội được thực tiễn chứng minh và có triển vọng phát triển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là đối với cán bộ trẻ, thực hiện từ năm 2019.

+ Thực hiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm, từ chức để việc “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ và việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trthành nếp văn hóa ứng xcủa cán bộ, thực hiện từ năm 2019.

3. Xây dựng chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài và các quy định của pháp luật đtham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, quy định khung cơ chế chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sau khi Chính phủ phủ ban hành và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện.

b) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chiến lược Quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài và Kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân tnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng các Đề án cụ thể thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đđào tạo, bi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Nội vụ thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan:

- Tham mưu xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để tạo nguồn cán bộ lâu dài, hoàn thành trong quý II năm 2019.

- Tham mưu xây dựng và triển khai Chương trình học song ngữ trong các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh theo lộ trình triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành trong quý II năm 2019, triển khai thực hiện từ năm học 2019 - 2020.

d) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan:

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách đã được ban hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định nhằm phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, ngang tầm khu vực khác ở trong nước, hoàn thành trong quý I năm 2019.

- Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này quy định về việc sử dụng, tuyển dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong đó tập trung trọng dng, ưu đãi để xây dựng và phát triển đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng ở địa phương, hoàn thành trong quý II năm 2019.

- Sơ kết việc thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong quý IV năm 2019.

đ) Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tnh xây dựng Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cấp để thực hiện được mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành trong quý II năm 2019.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chịu trách nhiệm, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh bố trí đủ nguồn lực để xây dựng, thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài và các Chương trình, Đề án nêu trên.

f) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, hoàn thành trong quý I năm 2019.

g) Bộ Chhuy Quân sự tnh và Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án về xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, hoàn thành trong quý II năm 2019.

h) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng, nhất là bảo vệ cán bộ cấp chiến lược, hoàn thành trong quý II năm 2019.

4. Về chính sách nhà ở đối với cán bộ

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy hoạch đất , nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, thực hiện từ năm 2019.

5. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền:

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên sau đây:

- Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để xác định các đối tượng trong từng đơn vị thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng được các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, phù hợp về độ tuổi, tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số, có tính đến kế thừa và chuyển tiếp trong từng giai đoạn cụ th.

- Tập trung siết chặt kỷ luật kỷ cương, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng tạo lập môi trường làm việc dân chủ, cạnh tranh, bình đẳng, tạo mọi điều kiện để phát huy trí tuệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

- Xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ, công chức, viên chức ở từng cấp trên cơ sở gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn các lĩnh vực, địa bàn khác nhau tạo sự liên thông trong công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là của người đứng đầu trong việc tiến cử người có đức, có tài để đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình; hoàn thiện cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm trên cơ sở lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương. Kết quả đánh giá cá nhân gắn với kết quả đánh giá tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng Quy chế thực hiện phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm cụ thể trong nội bộ từng đơn vị.

- Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, công chức, viên chức. Quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản của cấp ủy chủ trương không xem xét quy hoạch, bnhiệm, giới thiệu ứng cử đi với cán bộ, công chức, viên chức khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; theo chuyên đề, chuyên ngành; của cấp trên đối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên. Coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm;

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh nhng tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, không có "vùng cấm".

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trong quý I năm 2019, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW; Nghị quyết số 132/NQ-CP và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW; Nghị quyết số 132/NQ-CP và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 11 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 12.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thư
ng trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V60b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 21/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 09/KH-UBND

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406524