• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

 

Kế hoạch 09/KH-VKSTC về thực hiện Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng của ngành kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Văn bản khác 09/KH-VKSTC
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-VKSTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2020

Ngày 17/12/2019, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-VKSTC về Công tác của ngành KSND năm 2020, trong đó toàn Ngành tập trung thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng là: “Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm qua 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành KSND; khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND. Tiếp tục tuyên truyền hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất và thực sự tạo động lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X”.

Để phấn đấu thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND trong năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2020 và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trong Ngành để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, của Viện trưởng VKSND tối cao gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bao gồm: (1) Phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; (2) Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; (3) Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2020). Lưu ý: Các phong trào thi đua nêu trên đều hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do đó cần tập trung đẩy mạnh gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trong toàn Ngành.

2. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND, bao gồm: (1) Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua đối với các đơn vị trong toàn Ngành; (2) Sách hỏi - đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng; (3) Hướng dẫn về việc gắn kết giữa kết quả thi đua, khen thưởng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đánh giá cán bộ.

Đơn vị thực hiện: Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với các đơn vị có liên quan.

3. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (năm 2020). Nội dung bao gồm:

3.1. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến nhằm quảng bá hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, nâng cao vị thế của Ngành, tiến tới Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI (căn cứ Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 26/4/2017 của VKSND tối cao về xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 168/KH-VKSTC ngày 02/10/2019 về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI năm 2020 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X).

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trong toàn Ngành.

3.2. Trình cấp có thẩm quyền đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho một số đơn vị VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đơn vị thực hiện: Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

3.3. Biên soạn, phát hành cuốn Kỷ yếu về Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, cụ thể:

- Hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm (2015-2019), tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và kết quả khen thưởng của các đơn vị từ khi thành lập đến năm 2020.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành KSND trong 5 năm (2015-2019);

- Biên soạn các bài tham luận của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Ngành.

Đơn vị thực hiện: Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan.

4. Tăng cường khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác; nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với tập thể nhỏ và công chức, viên chức, người lao động thường xuyên trực tiếp thực thi nhiệm vụ (theo Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 14/6/2019 của VKSND tối cao).

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trong toàn Ngành.

5. Tổ chức thi đua cụm khối

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao và Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 10/9/2019 của VKSND tối cao, Cụm trưởng, Khối trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch; tổ chức ký kết giao ước thi đua; tổng hợp đăng ký thi đua và các danh hiệu thi đua cụ thể của các đơn vị, thông báo cho các đơn vị trong cụm, khối biết, đồng thời gửi Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND.

Đơn vị thực hiện: Đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng và các đơn vị trong cụm, khối thi đua.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Kế hoạch này cũng như Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” năm 2020 của VKSND tối cao để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thi đua, khen thưởng, xác định chỉ tiêu, nội dung, phương thức và tổ chức phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất; thực hiện công tác khen thưởng đúng thành tích, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định.

2. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phát, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh... phát động các phong trào thi đua của cấp mình, đơn vị mình. Quán triệt, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham gia thi đua nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc; tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật, của Ngành.

3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm giúp Lãnh đạo VKSND tối cao và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

 


Nơi nhận:
- Các đ/c lãnh đạo VKSND tối cao;
- Các Ủy viên HĐ TĐ-KT ngành KSND;
- Các đơn vị thuộc VKSTC;
- VKS Quân sự trung ương;
- VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- VKSND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, LT, V16.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Bùi Mạnh Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/KH-VKSTC   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Bùi Mạnh Cường
Ngày ban hành: 17/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 09/KH-VKSTC

64

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446227