• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2017 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/BCSĐ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 10/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/BCSĐ NGÀY 21/01/2015 VÀ VĂN BẢN SỐ 05/CV-BCSĐ NGÀY 25/01/2017 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH VỀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TỒN ĐỌNG, PHỨC TẠP, KÉO DÀI

Thực hiện Văn bản số 05/CV-BCSĐ ngày 25/01/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 21/01/2015 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính và người đứng đu các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành; phấn đấu trong năm 2017, giải quyết dứt điểm trên 70% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài và 80% vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền.

3. Trong quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đtháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất biện pháp giải quyết. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương và các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình giải quyết, hạn chế thấp nhất tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp.

II. NỘI DUNG

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 21/01/2015 và Văn bản số 05/CV-BCSĐ ngày 25/01/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tồn đọng, phức tạp, kéo dài gắn với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối vi UBND các huyện, thành phố

- Tập trung giải quyết các vụ việc mới phát sinh, dứt điểm ngay từ cơ sở; tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và xây dựng kế hoạch tchức thực hiện; đối với những vụ việc do vướng mắc về chế độ chính sách, quan điểm giải quyết hoặc có nhiều ý kiến khác nhau thì vụ việc phát sinh tại địa phương, đơn vị nào người đứng đầu địa phương, đơn vị đó chủ trì phối hợp với thủ trưởng ngành chuyên môn có liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể bằng văn bản với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Trong quá trình giải quyết phải tổ chức đối thoại công khai, trao đổi, giải thích, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; đồng thời xem xét đầy đủ các cơ sở pháp lý và thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết có tình, có lý đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, chấm dứt được khiếu nại, tố cáo. Cần vận dụng đồng bộ các giải pháp về hành chính, kinh tế và vận động, thuyết phục đgiải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Trường hợp gia đình người khiếu nại có hoàn cảnh khó khăn thì xem xét, vận dụng chính sách xã hội, có biện pháp giúp đỡ để người dân ổn định cuộc sống. Công khai kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được xem xét, giải quyết hết thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhất là các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến, quyết định giải quyết của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu vướng mắc phải chủ động tìm biện pháp giải quyết, nếu vượt quá thm quyền thì báo cáo UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban hòa giải ở cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hòa giải viên tham gia vào giải quyết các tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở khi mới phát sinh, không đtrở thành khiếu kiện phức tạp.

2. Đối với Thanh tra tỉnh và các sở, ngành thuộc tỉnh

a. Đối với Thanh tra tỉnh

- Tiếp tục thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 11/8/2015 của Tỉnh ủy về phối hp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ảnh của công dân; Chương trình phối hợp số 03- CTPH/MTTQ-TTr-STP-HLG-ĐLS ngày 20/01/2015 giữa Ban Thường trực y ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Chương trình phối hợp công tác số 05/CTPH-TTr- BTTUBMTTQVN ngày 28/01/2015 giữa Thanh tra tỉnh với Ban Thường trực y ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Qua thanh tra, kiểm tra có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh những tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành trong việc rà soát, giải quyết và tổng hợp báo cáo đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài năm 2017 và các vụ việc đã được rà soát trong năm 2016.

- Chủ động tham mưu, đề xuất xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài hiện đang còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan chuyên môn, nhất là các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

b. Đối với các sở, ngành

Chủ động phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc lĩnh vực quản lý phụ trách hoặc khi được giao; nâng cao cht lượng công tác tham mưu, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thm quyền; đối với những vụ việc do vướng mắc về chế độ chính sách thuộc lĩnh vực chuyên ngành mình thì người đứng đầu ngành đó chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết.

c. Đối với Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Ban Tiếp công dân tỉnh)

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh đôn đốc các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khiếu kiện ở các huyện, thành phố để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài và những vụ việc mới phát sinh; theo dõi, đôn đốc, tham mưu, kiến nghị xử lý những đơn vị, cá nhân (kcả trách nhiệm của người đứng đầu) thực hiện chậm hoặc thực hiện không triệt để các Thông báo kết luận tiếp công dân và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh dẫn đến công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; những công dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo làm mất an ninh trật tự, gây phức tạp tình hình.

- Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan của tỉnh tham mưu việc tchức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân theo Quy chế tiếp công dân của tỉnh; thường trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết các vụ việc khiếu tố do UBND tỉnh giao theo đúng thời hạn quy định.

đ. Đối với Công an tỉnh

- Tiếp tục thực hiện Quy chế số 93/QCPH-CA-TTr ngày 26/11/2014 của Lãnh đạo Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh về phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tchức thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm, ngăn chặn, kịp thời xử lý các đối tượng xấu, cơ hội, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, lợi dụng dân chủ lôi kéo, xúi giục, kích động người khác đi khiếu kiện hoặc có hành vi gây rối, làm mất trật tự tại các nơi công cộng, khu vực Trụ sở các cơ quan của tỉnh và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Ban Tiếp công dân tỉnh và cơ quan liên quan xử lý, giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp, đông người có tính chất phức tạp lên cơ quan Trung ương và tỉnh; đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trụ sở làm việc của các cơ quan và trụ sở tiếp công dân của các cấp theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh phối hợp vợi Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, một năm), tng hợp báo cáo kết quả trin khai thực hiện, nêu rõ kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, biện pháp khắc phục và kiến nghị, đề xuất gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tchức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo đUBND tỉnh xem xét, chỉ đạo ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng UBND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Thư
ng trực các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
-
CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban TCD, VP7, VP2.
NV.09

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 16/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 10/KH-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341919