• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


 

Kế hoạch 10/KH-UBND về kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 10/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản được tiến hành nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp của văn bản với quy định của pháp luật hiện hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để kịp thời đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, nội dung, tiến độ, thời hạn thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch.

- Các cấp, các ngành có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản theo quy định của pháp luật và Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

1.1. Công tác tự kiểm tra

- Nội dung thực hiện: Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do UBND các cấp ban hành từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 nhằm kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật và chủ động tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản thay thế khắc phục những sai sót hạn chế trong các văn bản QPPL do các cấp ban hành. Chú trọng kiểm tra đối với những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp.

- Đơn vị thực hiện:

+ Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tự kiểm tra các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành.

+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện tự kiểm tra các văn bản đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý.

+ UBND cấp huyện, cấp xã tự kiểm tra các văn bản do UBND cấp mình ban hành.

Các cơ quan được giao trách nhiệm tự kiểm tra phải kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các văn bản qua kiểm tra phát hiện có nội dung trái pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

1.2. Công tác kiểm tra theo thẩm quyền

a) Kiểm tra đối với các văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã gửi đến.

- Nội dung thực hiện: Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 100% văn bản QPPL do HĐND, UBND các huyện, thành phố; HĐND, UBND xã, phường, thị trấn gửi đến Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để kiểm tra. Chú trọng kiểm tra đối với những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp.

- Đơn vị thực hiện:

+ Sở Tư pháp giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra đối với văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện, thành phố ban hành.

+ Phòng Tư pháp giúp Chủ tịch UBND huyn, thành phố kiểm tra đối với văn bản QPPL do HĐND, UBND xã, phường, thị trấn ban hành.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

b) Kiểm tra tại địa bàn

- Nội dung thực hiện: Kiểm tra trực tiếp tại địa bàn từ 02 đến 03 huyện, xã, phường, thị trấn trở lên.

- Đơn vị thực hiện:

+ Sở Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra trực tiếp tại địa bàn các huyện, thành phố.

+ Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện kiểm tra trực tiếp tại địa bàn các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Quý II - III/2020.

1.3. Kiểm tra đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu, trong năm 2020.

2. Công tác rà soát văn bản

- Nội dung thực hiện:

+ Thực hiện rà soát thường xuyên, kịp thời các văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành ngay khi có căn cứ rà soát văn bản (có văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, HĐND, UBND ban hành văn bản mới, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương thay đổi...). Tập trung rà soát, xác định những quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, cản trở sự phát triển để sửa đổi hoặc đề xuất sửa đổi kịp thời.

+ Tập trung cao cho việc rà soát, xác định rõ những văn bản, quy định không còn phù hợp để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, nhất là các văn bản, quy định về môi trường đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện:

+ Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung điều chỉnh những vấn đề, thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành mình, nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo rà soát các văn bản do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành, nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội kịp thời đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản thực hiện theo Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của liên Bộ Tài chính - Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết số 101/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2020.

- Tổng hợp kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2020 trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành

- Ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2020 của cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 20/01/2020.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL theo các nội dung trong Kế hoạch.

- Báo cáo UBND tỉnh công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2020 của cơ quan, đơn vị (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 18/11/2020 (năm lần 01) và Báo cáo năm chính thức theo quy định.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 tại địa phương, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 20/01/2020.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo các nội dung trong Kế hoạch.

- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản năm 2020 tại địa phương (bao gồm cả kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản của cấp xã) gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/11/2020.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND,VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, Hằng (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 10/KH-UBND

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439392