• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tải về Văn bản khác 100/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025,

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thc hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia v sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:

I. MỤC TIÊU

Nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo các mục tiêu của Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 tại địa phương. Tiếp tục giảm tổng tiêu thụ năng lượng thương mại (so với kịch bản phát trin thông thường) là 1%.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tổ chức tập huấn, triển khai các quy định, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo năng lực tham mưu trong công tác chỉ đạo, thực hiện quy định về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và các địa phương trong thực hiện quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; trong đó, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, nhất là trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các dự án đu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

2. Tăng cường tuyên truyền, ph biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Xây dựng, triển khai thực hiện chiến dịch, chương trình kế hoạch truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng của cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội;

- Phổ biến kiến thức, giới thiệu các mô hình, giải pháp, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua hội thảo, hội nghị tập huấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý năng lượng cho người làm công tác quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ, khuyến khích áp dụng rộng rãi mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ các hộ gia đình, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng các hầm khí Biogas để đun nấu.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

Triển khai đầu tư thay thế các đèn chiếu sáng hiện có trên các khu đô thị bằng đèn tiết kiệm điện như đèn 2 cấp công suất, đèn Led, đèn sử dụng pin năng lượng mặt trời...

5. Các nhiệm vụ mang tính chất thường xuyên, hàng năm: công tác tuyên truyền, xây dựng các kế hoạch thực hiện và các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện theo quy định của các Sở, ban, ngành và địa phương theo Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh.

6. Các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm thực hiện của hộ dân, doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng

Cải tiến, đổi mới thiết bị, công nghệ, áp dụng các mô hình quản lý năng lượng và triển khai các giải pháp kỹ thuật tiết kiệm năng lượng, đầu tư năng lượng mới, năng lượng tái tạo...

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2022 là: 8.790 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí ngân sách Nhà nước: 5.590 triệu đồng;

+ Kinh phí của các hộ dân, doanh nghiệp: 3.000 triệu đồng;

+ Kinh phí từ thực hiện lồng ghép: 200 triệu đồng.

- Kế hoạch này gửi Bộ Công Thương để xem xét phân bổ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương. Phần kinh phí còn lại sẽ được các Sở, ban, ngành lập dự toán kinh phí thực hiện năm 2022 gửi Sở Tài chính tổng hợp và trình UBND tỉnh cấp kinh phí ngân sách tỉnh hằng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh; Kinh phí có tính chất đầu tư xây dựng thì cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký kế hoạch vốn đầu tư và triển khai đầu tư xây dựng theo thẩm quyền, phân cấp đầu tư và nguồn vốn được phân bổ của cơ quan, đơn vị mình.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng, các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo định mức quy định.

- Các Sở, ban, ngành và địa phương không đăng ký nhiệm vụ cụ thể cho năm 2022 thì thực hiện lồng ghép nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các chương trình, kế hoạch khác để thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này và Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của ngành, lĩnh vực phụ trách để làm cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện, báo cáo kết quả triển khai thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 gửi về Sở Công Thương trong tháng 01/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P. KT, P.TH;
- Lưu: VT, tmchau, “HT”.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chín

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 100/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Nguyễn Đức Chín
Ngày ban hành: 07/05/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 100/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
480501