• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2014 triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Văn bản khác 102/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” và Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2012 - 2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Dự án 513) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính (ĐGHC) theo địa bàn giữa các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) và giữa các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh; đảm bảo khép kín đường ĐGHC các cấp;

Xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC và cơ sở dữ liệu về ĐGHC các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 đảm bảo tính đầy đủ, pháp lý, thống nhất và chính xác làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về ĐGHC và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Yêu cầu

Giải quyết dứt điểm các tồn tại chưa thống nhất có liên quan đến ĐGHC các cấp và những phát hiện, phát sinh mới từ sai sót trong quá trình lập bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp thực hiện theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC tỉnh, huyện, xã; những phát hiện không phù hợp giữa hồ sơ ĐGHC với thực tiễn, những tác động trong quá trình đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội làm phá vỡ tuyến ĐGHD các cấp

Đánh giá thực trạng về ĐGHC và hệ thống thông tin, tư liệu về hồ sơ, bản đồ và mốc ĐGHC các cấp, làm cơ sở xác định các giải pháp về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

Đảm bảo việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến về đo đạc, bản đồ và xử lý thông tin, dữ liệu trong công tác xây dựng, hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; xác định tọa độ vị trí mốc địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Gồm các bước sau đây:

Bước 1. Xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dự toán

Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán thực hiện các hạng mục công việc của dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2014.

Bước 2. Lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của dự án.

Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục công việc của Dự án. Thời gian hoàn thành trong quý I năm 2015.

Bước 3. Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện các hạng mục công việc hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của đơn vị.

Thời gian hoàn thành trong quý I năm 2015.

Bước 4. Gồm các nhiệm vụ

- Rà soát tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa và với thực tế quản lý ĐGHC của các địa phương; thống kê tình trạng các mốc ĐGHC bị mất, hỏng, chôn sai vị trí và mốc ĐGHC cần bổ sung.

- Xây dựng các báo cáo đánh giá tổng quan về tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa và thực tế quản lý ĐGHC của các địa phương; đề xuất phương án xác lập tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa ĐGHC và thực tế quản lý ĐGHC của các địa phương.

- Rà soát việc chuyển vẽ đường ĐGHC các cấp từ hồ sơ, bản đồ ĐGHC được lập theo kết quả thực hiện Chỉ thị 364/CT lên bộ bản đồ nền các tỷ lệ 1:10.000, 1: 5.000 theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000; đối soát tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập với thực tế quản lý ĐGHC của các đơn vị hành chính.

- Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, chuyên môn và khảo sát thực địa để hoàn thiện phương án xác lập tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa ĐGHC và thực tế quản lý ĐGHC của các địa phương.

- Tổ chức các Hội nghị hiệp thương, thỏa thuận giữa các địa phương liên quan đối với phương án xác lập tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa ĐGHC và thực tế quản lý ĐGHC.

Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2014, quý I năm 2015.

Bước 5. Đúc mốc, cắm bổ sung các mốc ĐGHC; khôi phục các mốc ĐGHC bị mất; sửa chữa các mốc ĐGHC bị hỏng.

- Đo tọa độ và độ cao toàn bộ hệ thống mốc địa giới hành chính theo hệ tọa độ quốc gia VN 2000 bằng công nghệ định vị GPS, vẽ sơ đồ các mốc ĐGHC.

- Chuyển vẽ, cập nhật bổ sung đường ĐGHC, vị trí các mốc ĐGHC và các yếu tố địa lý có liên quan đến ĐGHC lên bản đồ ĐGHC.

Thời gian hoàn thành trong quý II năm 2015.

Bước 6. Biên tập, hoàn thiện các tài liệu thuộc hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

- Kiểm tra, nghiệm thu bản gốc thực địa hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp.

- Hoàn thiện bản gốc thực địa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và nhân bản.

Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2015.

Bước 7. Tổ chức cho Ủy ban nhân dân các cấp liên quan ký kết xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã được nhân bản.

Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2015.

Bước 8. Báo cáo đánh giá kết quả nghiệm thu cơ sở của tỉnh, trình Bộ nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.

Tổ chức bàn giao, đưa vào quản lý, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC và mốc địa giới các cấp của tỉnh theo quy định

Tổng kết công tác thực hiện Dự án theo Quyết định 513/QĐ-TTg .

Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2015.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thực hiện Dự án theo Quyết định 513/QĐ-TTg đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 513 của tỉnh

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” các cấp tỉnh đảm bảo tiến độ, theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo)

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện các hạng mục công việc hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp.

- Lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán cụ thể cho các hạng mục công việc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí thực hiện từng hạng mục công việc theo tiến độ kế hoạch hằng năm.

- Giúp Ban chỉ đạo lựa chọn nhà thầu thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán theo đúng quy định, đủ năng lực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Hợp đồng kinh tế với đơn vị trúng thầu thi công các hạng mục công việc theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức xác định ĐGHC tại các khu vực tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC các cấp nếu có; giải quyết những điểm có sự không thống nhất giữa ranh giới hiện trạng quản lý với ranh giới trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC.

- Giúp Ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc; kiểm tra, thẩm định kỹ thuật sản phẩm lập hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC.

- Tổ chức hội nghị ký kết pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp đối với các đơn vị hành chính thuộc tỉnh và các đơn vị hành chính các tỉnh giáp ranh.

- Quản lý, lưu trữ và sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về ĐGHC các cấp của tỉnh.

- Bàn giao, đưa vào quản lý, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh theo quy định.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh liên quan đến quá trình thực hiện “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

- Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các cấp, các ngành về những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổng hợp, thống kê sự biến động về diện tích đất tự nhiên và diện tích các loại đất của cấp huyện, cấp xã.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng triển khai thực hiện Dự án ở địa phương.

- Hướng dẫn về kỹ thuật giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp; xử lý những vướng mắc, khó khăn về chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình thực hiện Dự án.

- Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra kỹ thuật các quy định lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; tổ chức tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp cho các đơn vị có liên quan theo quy định.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Dự án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn vốn ngân sách đối ứng để thực hiện Dự án.

6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an ninh, quốc phòng trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Khảo sát và báo cáo thực trạng quản lý địa giới hành chính theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 513 của tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan và đơn vị thi công kỹ thuật trong việc tổ chức thực hiện các công việc liên quan trực tiếp đến địa phương.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý trong việc tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện các hạng mục công việc liên quan đến ĐGHC của địa phương theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kiểm tra hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính các cấp theo tiến độ thi công từng hạng mục công việc.

- Tổ chức hội nghị và ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 513 của tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Lý Vinh Quang
Ngày ban hành: 28/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 102/KH-UBND

338

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266487