• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Kế hoạch 10234/KH-UBND năm 2018 triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Văn bản khác 10234/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10234/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh gồm các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

- Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhằm triển khai thống nhất, kịp thời và đồng bộ quy định pháp luật mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC, chú trọng dịch vụ công trực tuyến kết hợp với bưu chính công ích nhằm tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của tỉnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, các ngành phục vụ công tác giải quyết TTHC và nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp tiến tới xây dựng một nền hành chính hiện đại.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, ban hành quyết định quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đtriển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa.

3. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

4. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được dự toán trong tổng kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Các nội dung cụ thể về kinh phí thực hiện được quy định tại Điều 38, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, địa phương

- Thực hiện quán triệt, thông tin tuyên truyền và tổ chức thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo đảm bảo đúng tiến độ.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương; tổng hp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh;

- Phối hợp với Văn phòng UBND tnh, Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc;

- Tổng hợp, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4.

4. Sở Tài chính

Chủ trì thực hiện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí, dự toán, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện có chất lượng, hiệu quả toàn bộ nội dung Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các sở và Ban QLKKT V
ăn Phòng (VBĐT);
- UBND cấp huyện, UBND cấp xã (VBĐT);
- C
ng TTĐT tnh; Cổng TT CCHC tỉnh;
- Lưu: VT, DL.24b.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 10234/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

I

XÂY DNG, BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1

Ban hành và triển khai Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Sau khi Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Quy chế của UBND tỉnh

2

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND về việc quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Thực hiện thường xuyên

Văn bản hướng dẫn

3

Tiếp tục bổ sung danh mục TTHC trực tuyến mức độ 3, 4

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ

Quý IV/2018

Quyết định công bố danh mục của UBND tỉnh

4

Công bố danh mục TTHC cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV/2018

Quyết định công bố danh mục của UBND tỉnh

5

Ban hành Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông đối với các TTHC có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan

Các Sở và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Sở Nội vụ

Thực hiện thường xuyên

Quyết định ban hành/phê duyệt Quy chế của UBND tỉnh

6

Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

Sở, ngành, địa phương

Văn phòng UBND tỉnh

Hàng tháng, hàng quý, 06 tháng và năm

Kết quả đánh giá được công khai

II

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRỤ SỞ CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA

1

Hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa, xác đnh rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và người phụ trách Bộ phận một cửa

Các sở và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ

Quý IV/2018

Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa

2

Rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị của Bộ phận một cửa

Sở, ngành, địa phương

Sở Nội vụ, Sở Tài chính

Thực hiện thường xuyên

Cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Bộ phận một cửa đảm bảo theo quy định

III

TRIN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GII QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tiếp tục hoàn thiện chức năng, tiện ích của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; xem xét mở rộng thực hiện đối với cơ quan ngành dọc

Ban Điều hành Đề án Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Các sở, ngành, địa phương

Quý I/2019

Các chức năng của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa ngày càng được hoàn thiện

2

Triển khai ứng dụng thanh toán trực tuyến

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan

Quý IV/2018

 

3

Ban hành Quy chế tổ chức và vận hành Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ

Quý IV/2018

Quy chế được ban hành

4

Thực hiện tạo lập hồ sơ điện tử theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

Các hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến TTHC được chuyển đổi thành hồ sơ điện

5

Sẵn sàng kết nối với Cơ sở dữ liệu về dân cư, đăng ký kinh doanh để hỗ trợ xác thực thông tin người dân và doanh nghiệp

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ

Theo tiến độ của Trung ương

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tnh Khánh Hòa sẵn sàng kết nối

IV

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH NÀY

1

Tổ chức thông tin, tuyên truyền Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của cơ quan, đơn vị

- Sở, ngành, địa phương;

- Đài Phát thành và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa

Sở Nội vụ

Quý III/2018

 

2

Tiếp tục tổ chức tập huấn tăng cường về Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, trọng tâm là sử dụng Phần mềm một cửa điện tử (giải pháp kiến trúc mới)

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ

Quý III/2018 và hàng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch

3

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , Kế hoạch này

Sở, ngành, địa phương

Sở Nội vụ

Thực hiện thường xuyên

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10234/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 05/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 10234/KH-UBND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408291