• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Kế hoạch 10338/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2015-2016" thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 10338/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10338/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2015-2016” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2015-2016" như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng thuộc địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật đã được xác định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm nói riêng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung; tạo bước chuyển biến rõ rệt và hạn chế vi phạm pháp luật tại các địa bàn đã được xác định.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân tại các xã được xác định là địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố có trọng tâm, trọng điểm, bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ; bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Đề án;

- Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, đặc biệt là địa bàn các xã được xác định là địa bàn trọng điểm; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

- Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của nhân dân tại các địa bàn trọng điểm được xác định trong phạm vi Đề án;

- Tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi của Đề án như: Luật Đất đai năm 2013, Bộ luật Hình sự; pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

- Giải đáp pháp luật, tư vấn pháp luật cho nhân dân tại địa bàn trọng điểm qua nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền khác nhau.

2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ tư pháp, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

Tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, hình sự, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác, trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ và nhân dân tại các địa bàn trọng điểm đã được xác định. Tiến độ và thời gian thực hiện cụ thể như sau:

2.1.1. Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai tại xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên và lĩnh vực khoáng sản tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 4, tháng 5/2015.

2.1.2. Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường và tài nguyên nước tại xã An Hồng, huyện An Dương.

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 6/2015.

2.1.3. Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật về hình sự, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo.

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 8/2015.

2.1.4. Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại xã Lê Thiện, huyện An Dương.

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 10/2015.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng.

2.2. Phát hành phiếu khảo sát (theo mẫu phiếu của Bộ Tư pháp) và biên soạn tài liệu pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án

2.2.1. Khảo sát đánh giá thực trạng chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn trọng điểm; xác định nội dung và hình thức, đối tượng PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm (theo mẫu phiếu khảo sát của Bộ Tư pháp).

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2015.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng.

2.2.2. Biên tập, in và phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, hình sự, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác, trật tự an toàn giao thông. Tài liệu được biên soạn dưới các hình thức: Đề cương tuyên truyền, tờ gấp pháp luật, sổ tay pháp luật, đĩa VCD... phát miễn phí đến cán bộ và nhân dân tại các xã địa bàn trọng điểm; cung cấp tài liệu pháp luật cho các tổ hòa giải, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở để nhân rộng hoạt động tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015, năm 2016.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp: chủ trì.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố và các Sở, ngành có liên quan phối hợp. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố phối hợp.

2.3. Tăng cường giải đáp pháp luật, tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân tại địa bàn trọng điểm

Tư vấn pháp luật, giải đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn trọng điểm trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm và địa bàn các xã trọng điểm đã được xác định trong phạm vi đề án như lĩnh vực đất đai tại xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên; lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước tại xã An Hồng, huyện An Dương; lĩnh vực khoáng sản tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên; lĩnh vực hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo; lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông tại xã Lê Thiện, huyện An Dương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015, năm 2016.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp: chủ trì

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố và các Sở, ngành có liên quan phối hợp. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố phối hợp.

2.4. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các chương trình tọa đàm, hội thảo chuyên đề về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác, trật tự an toàn giao thông

Tổ chức tọa đàm, hội thảo chuyên đề thuộc các lĩnh vực nhằm về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, hình sự, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác, trật tự an toàn giao thông, qua đó, đưa ra các kiến nghị, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện nâng cao ý thức pháp luật, giảm vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên các địa bàn trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015, năm 2016.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp: chủ trì

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố và các Sở, ngành có liên quan phối hợp. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố phối hợp.

2.5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

Xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến trên các báo, đài, phụ trương pháp luật nhằm đưa các thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác, trật tự an toàn giao thông để các tầng lớp nhân dân dễ nắm bắt và thực hiện, tạo thói quen tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân;

- Thời gian thực hiện: Năm 2015, năm 2016.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp: chủ trì

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố và các Sở, ngành có liên quan phối hợp thực hiện. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố phối hợp.

Tuyên truyền pháp luật về các lĩnh vực thường xảy ra vi phạm pháp luật như đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác, trật tự an toàn giao thông... trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015, năm 2016.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện có địa bàn trọng điểm gồm: Thủy Nguyên, An Dương, Vĩnh Bảo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm ở các ngành, các cấp theo Luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào kinh phí tổng thể của Đề án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện có địa bàn trọng điểm, các Sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động gửi Sở Tài chính xem xét, cấp kinh phí theo quy định để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở thành phố có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, các xã là địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện có địa bàn trọng điểm tăng cường các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
-
TTTU, TTHĐND TP;
-
CT, các PCTUBNDTP;
- Các
S, ngành TP;
-
Hội đồng PHPBGDPLTP;
-
UBND, Hội đồng PHPBGDPL các quận, huyện;
-
Báo HP, Đài PT-THHP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐTTP;
-
CVP, PVP Bùi Ngọc Hải;
- TPNC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10338/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 10338/KH-UBND

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278647