• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2022”

Tải về Văn bản khác 104/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ “ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2018 - 2022”

Căn cứ Chương trình phối hợp số 5486A/CTPH-BVHTTDL-BTLBP, ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2017 - 2022”;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2022” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

- Tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh An Giang nhằm từng bước củng cố, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tuyến biên giới.

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân tuyến biên giới về chủ quyền, lãnh thổ, về chính sách xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đề cao sự phối hợp trong giải quyết công việc, bảo đảm dân chủ, hiệu quả trong việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lĩnh vực văn hóa

- Củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa. Tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim đến phục vụ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến biên giới nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân Campuchia ở địa bàn đối diện để tăng cường ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc tuyến biên giới là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

- Duy trì công tác luân chuyển sách, báo cho các đồn biên phòng; phát triển hệ thống tủ sách, túi sách lưu động, tủ sách pháp luật, thư viện..., mô hình phòng đọc biên giới của các đồn biên phòng và xã, phường, thị trấn biên giới, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng và nhân dân tuyến biên giới, phục vụ nhu cầu học tập của cán bộ, chiến sĩ và người dân.

- Xây dựng, gia cố các panô (2 mặt) tuyên truyền trên tuyến biên giới, nhất là tại các Điểm sáng văn hóa biên giới.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 4685/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2021.

2. Lĩnh vực Thể thao

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng và nhân dân tuyến biên giới nhằm nâng cao sức khỏe của nhân dân và đảm bảo thể lực theo tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sĩ phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu các môn thể thao giữa các đơn vị bộ đội biên phòng với các ban, ngành, nhân dân trên địa bàn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày hội văn hóa - thể thao truyền thống, Ngày Biên phòng toàn dân, Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và sự kiện chính trị của đơn vị, huyện, thị xã, thành phố biên giới nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân.

- Nghiên cứu, sưu tầm, duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số tuyến biên giới nhằm gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc.

3. Lĩnh vực du lịch

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về biên giới góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động du lịch nói chung và các hoạt động du lịch liên quan tới địa bàn biên giới.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến du lịch đường bộ vùng biên giới, qua các cửa khẩu, công tác thống kê du lịch và xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn khảo sát du lịch, khôi phục các làng nghề truyền thống và các di tích văn hóa lịch sử truyền thống ở khu vực biên giới nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, góp phần thu hút du khách cũng như nâng cao ý thức chủ quyền biên giới; tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để du khách quốc tế đến Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới tỉnh An Giang.

4. Lĩnh vực gia đình

- Hàng năm, tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày quốc tế gia đình (15/5), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng và đặc thù tuyến biên giới.

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tuyến biên giới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tuyến biên giới.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn biên giới phối hợp với các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện tốt hàng năm.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch phối hợp hàng năm và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổ chức tổng kết giai đoạn và xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tuyến biên giới.

- Chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa-Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn biên giới xây dựng kế hoạch sát với tình hình đơn vị, địa bàn để triển khai thực hiện tốt hàng năm.

3. Sở Tài chính

Cân đối ngân sách để bổ sung kinh phí hàng năm cho các đơn vị thực hiện kế hoạch.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố biên giới

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình của địa phương hàng năm (trên cơ sở kế hoạch hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng).

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân 3/3 trên địa bàn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Cấp tỉnh: Xây dựng kinh phí hoạt động hàng năm để thực hiện Kế hoạch - trong dự toán kinh phí hoạt động của đơn vị.

- Cấp huyện, thị xã, thành phố biên giới: Xây dựng các đầu công việc và dự toán kinh phí hoạt động - trong dự toán kinh phí hàng năm của Phòng Văn hóa và Thông tin.

Định kỳ, các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 31/5 và ngày 30/11 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2017 - 2022”. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Bộ Tư lệnh BĐBP;
- TT. UBND tỉnh;
- UBND huyện AP, TT, TB, thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc;
- Sở VHTTDL, Sở Tài chính;
- Bộ Chỉ huy BĐBP;
- Phòng KGVX, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 104/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 05/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 104/KH-UBND

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393231