• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng

 

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Nam Định ban hành

Tải về Văn bản khác 104/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) về phòng, chống tham nhũng (PCTN), gắn với thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác TTPBGDPL về PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

- Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là hành vi vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cá bộ, công chức, viên chức với người dân.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu sắc quan điểm TTPBGDPL về PCTN là trách nhiệm của cả thống chính trị; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen để chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung TTPBGDPL về PCTN theo hướng kết hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; chú trọng các vấn đề liên quan đến tham nhũng và PCTN mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.

- Đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin trong công tác TTPBGDPL; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù.

3. Các mục tiêu cụ thể

- Đến hết năm 2021: 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

- Hàng năm có 100% Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; Giáo viên, Giảng viên giảng dậy môn Pháp luật và môn Giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN; 100% cán bộ, công chức, viên chức được TTPBGDPL về PCTN.

- TTPBPL về PCTN cho Lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh:

+ Đến hết năm 2019 có 90% người được TTPBPL về PCTN;

+ Đến năm 2021 có 100% người được TTPBPL về PCTN.

- TTPBGDPL về PCTN cho người lao động trong các doanh nghiệp:

+ Đến hết năm 2019 có 75% người được TTPBGDPL về PCTN;

+ Đến hết năm 2021 có 90% người được TTPBGDPL về PCTN.

- TTPBGDPL về PCTN cho người dân ở nông thôn, tiểu thương, lao động tự do:

+ Đến hết năm 2019 có 60% người được TTPBGDPL về PCTN;

+ Đến hết năm 2021 có 80% người được TTPBGDPL về PCTN.

- Đến hết năm 2021, TTPBGDPL về PCTN cho 100% tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

5. Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; TTPBGDPL về PCTN.

6. Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.

7. Công ước của Liên hợp quốc về PCTN, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN và kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

Từ nay đến hết năm 2021, các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện TTPBGDPL về PCTN điểm đối với 01 đơn vị cấp huyện;

2. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ Giáo viên, Giảng viên dạy môn Giáo dục công dân và môn Pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

3. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

4. TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động một số vụ án tham nhũng.

5. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

6. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

7. Lồng ghép TTPBGDPL trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: Cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

8. TTPBGDPL thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

9. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực.

10. Hoạt động TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng hàng năm (ngày 09 tháng 12).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh

- Biên soạn tài liệu TTPBGDPL về PCTN. Biên soạn, phát hành tờ rơi phục vụ tuyên truyền về PCTN. Thời gian hoàn thành trong năm 2019.

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện TTPBDPGP về PCTN điểm đối với 01 đơn vị cấp huyện. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/12/2019.

- Mở chuyên trang PCTN trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, cập nhật thường xuyên các văn bản chính sách, pháp luật về PCTN; tin tức, sự kiện về PCTN. Thời gian thực hiện tháng 9/2019 đến hết năm 2020.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra các sở ngành, huyện, thành phố tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp trong việc chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN thuộc phạm vi quản lý. Thời gian thực hiện tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

- Hướng dẫn hoạt động TTPBGDPL về PCTN cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các sự kiện tuyên truyền tập trung cấp tỉnh. Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát hành, quảng bá, ảnh, khẩu hiệu cổ động về PCTN trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng hàng năm. Thời gian thực hiện tháng 9/2019 đến hết năm 2021

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm, tổng hợp kết quả thực hiện trình UBND tỉnh để báo cáo với Thanh tra Chính phủ. Thời gian thực hiện tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

2. Sở Tư pháp

- Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật trong tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

- Đưa nội dung, yêu cầu TTPBGDPL về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm (ngày 09 tháng 11). Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 đến hết năm 2021

- Tổ chức cuộc thi, hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật về PCTN giỏi. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch TTPBGDPL cho tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trường Chính trị Trường Chinh

- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, cập nhật các nội dung mới và tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật PCTN cho Giáo viên giảng dậy môn Giáo dục công dân và Giảng viên giảng dậy các môn Pháp luật.

- Tổ chức các cuộc thi, hội thi Giáo viên, Giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 đến năm 2020.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính, liêm chính trong thi cử và học thuật.Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở trong tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2021.

4. Sở Nội vụ chủ trì

- Lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện cải cách thủ tục hành chính và công tác tổ chức cán bộ. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

- Hướng dẫn thực hiện các quy định về PCTN trong công tác cán bộ, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì

- Hướng dẫn, định hướng tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn văn học, nghệ thuật, sân khấu kịch có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

- Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

- Hướng dẫn, định hướng TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

- Kiểm tra, thanh tra đối với các hoạt động xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình trong tỉnh; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

7. Sở, ban ngành, UBND các huyện và thành phố Nam Định

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết phù hợp với địa phương, đơn vị.

- Kết hợp đồng bộ việc TTPBGDPL về PCTN với việc thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Tổ chức TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quản lý bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả; tăng cường TTPBGDPL đến các cấp cơ sở.

8. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Báo Nam Định

- Thông tin, tuyên truyền về việc TTPBGDPL về PCTN.

- Hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ TTPBGDPL về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính cho các Đài truyền thanh cấp huyện.

- Nghiên cứu, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình, tin, bài có tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Đưa tin, bài về tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

9. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp vừa vào nhỏ thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và PCTN.

- Hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định

- Chỉ đạo, hướng dẫn TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính cho các Chi hội, đơn vị, thành viên trực thuộc.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định và tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh

- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác tranh biếm họa, ảnh cổ động về đề tài PCTN; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về PCTN. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

- Chỉ đạo, hướng dẫn để phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân trong TTPBGDPL về PCTN. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 đến hết năm 2021.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách hàng năm và các nguồn hợp pháp khác. Căn cứ nhiệm vụ trong Kế hoạch, các đơn vị, địa phương xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

2. Thanh tra tỉnh lập dự toán thực hiện Kế hoạch ở cấp tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Để báo cáo
- Thanh tra Chính phủ; Để báo cáo
- Bộ Tư pháp; Để báo cáo
- TT Tỉnh ủy; Để báo cáo
- TT HĐND tỉnh; Để báo cáo
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể chính trị XH;
- Trường Chính trị Trường Chinh;
- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố;
- Đài PTTH, Báo Nam Định;
- Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định;
- Hội Luật gia tỉnh Nam Định;
- Website của tỉnh và VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 104/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 22/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 104/KH-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
429808