• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính


 

Kế hoạch 105/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020

Tải về Văn bản khác 105/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 105/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kiểm tra nhằm đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; giúp cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị biết được những mặt làm được, chưa được trong thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra phải bảo đảm tính khách quan, đánh giá đúng kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

- Kết quả kiểm tra phải chỉ ra được những mặt làm được, chưa được trong thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị và có giải pháp khắc phục.

- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ Kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội dung và thời gian đề ra trong kế hoạch.

II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

- Công tác chỉ đạo, điều hành;

- Cải cách thể chế;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Cải cách tài chính công;

- Hiện đại hóa hành chính;

- Việc xây dựng, tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số về Cải cách hành chính chưa đạt điểm chuẩn của các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, quản lý;

Riêng nội dung kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối tượng kiểm tra:

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA

1. Thành phần

a) TKiểm tra

- Tổ Trưởng Tổ Kiểm tra: lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Các Thành viên Tổ Kiểm tra gồm:

+ Lãnh đạo, công chức Sở Nội vụ.

+ Đại diện các cơ quan phụ trách các lĩnh vực CCHC, gồm: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đơn vị được kiểm tra

- Đối với các sở, ban, ngành tỉnh: đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành; lãnh đạo Văn phòng trực tiếp phụ trách công tác CCHC; công chức thuộc các bộ phận, phòng, ban có liên quan.

- Đối với UBND cấp huyện: đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ; lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan (theo yêu cầu của UBND cấp huyện); công chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Đối với UBND cấp xã: đại diện lãnh đạo UBND cấp xã; công chức thực hiện công tác tham mưu về CCHC; công chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và các công chức có liên quan (theo phân công của UBND cấp xã).

2. Thời gian kiểm tra

Trong năm 2020, tổ chức kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đối với ít nhất 09 sở, ban, ngành tỉnh, 05 UBND cấp huyện, 10 UBND cấp xã.

Thời gian kiểm tra: bắt đầu từ tháng 7 năm 2020 và kết thúc trong năm.

3. Phương thức kiểm tra

a) Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo, các tài liệu liên quan theo các nội dung kiểm tra tại Khoản 1, Mục II của Kế hoạch này.

b) Tổ Kiểm tra trao đổi làm rõ một số nội dung trong báo cáo tiến hành kiểm tra thực tế tài liệu, hồ sơ có liên quan.

c) Trong quá trình kiểm tra, nếu có nội dung chưa rõ, các thành viên trong Tổ sẽ đặt vấn đề để lãnh đạo đơn vị giải trình thêm, sau cùng là ý kiến kết luận của Tổ Trưởng Tổ Kiểm tra.

d) Tổ Kiểm tra sẽ ghi biên bản kiểm tra theo các nội dung.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị được kiểm tra gửi báo cáo theo các nội dung kiểm tra tại Khoản 1, Mục II của Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất trước ngày được kiểm tra 05 ngày làm việc; đồng thời chuẩn bị các tài liệu có liên quan để làm việc với Tổ Kiểm tra.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cử công chức tham gia Tổ Kiểm tra để đợt kiểm tra đạt kết quả tốt.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm tra; hướng dẫn đề cương báo cáo phục vụ kiểm tra; thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các đơn vị được kiểm tra, thành viên Tổ Kiểm tra, trước ít nhất 10 ngày làm việc tính đến ngày kiểm tra; đảm bảo kinh phí hoạt động cho Tổ Kiểm tra theo quy định. Đồng thời, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra sau khi kết thúc quá trình kiểm tra.

4. Kinh phí thực hiện kế hoạch này từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ (kinh phí cải cách hành chính) do Sở Nội vụ quản lý.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020, Ủy ban nhân dân yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- VPUB: CVP, các PVP, các Phòng: NC-PC, KSTT;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT(Hiếu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Trần Văn Dũng
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 105/KH-UBND

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445870