• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quy chế dân chủ


Văn bản pháp luật về Xây dựng thực hiện hương ước quy ước

 

Kế hoạch 10557/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Văn bản khác 10557/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10557/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG , NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Căn cứ Quyết định số 2029/QĐ-BVHTTDL, ngày 31/5/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2241/TTr-SVHTTDL ngày 21/11/2018;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đk Lk như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg); nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, lộ trình cụ thể để thực hiện hiệu quả, thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả về mức độ hoàn thành nhiệm vụ;

- Có sự phối hợp nhịp nhàng, tích cực của các đơn vị liên quan trên địa bàn toàn tỉnh;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Sở Tư pháp chủ trì, tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch (đã hoàn thành trong tháng 8/2018).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Tư pháp cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ cơ quan Tư pháp sang cơ quan Văn hóa cùng cấp.

* Thời gian hoàn thành: Trong năm 2018.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung và những điểm mới của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình từ tỉnh đến cơ sở; biên soạn, nhân bản, phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước,...

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn.

* Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

* Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện việc rà soát các văn bản ở cấp huyện có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản có liên quan bảo đảm tính thng nhất. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý về Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch trước ngày 31/12/2018 để tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã làm công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ để bổ sung vào hương ước, quy ước; vận động loại bỏ, không áp dụng các nội dung trái pháp luật, trái phong tục, tập quán tt đẹp, lạc hậu và không đảm bảo bình đẳng giới, phân biệt đi xử với phụ nữ trong các bản hương ước, quy ước của thôn, buôn, tổ dân phố. Hướng dẫn rà soát việc xây dựng, thực hiện, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh; xử lý vi phạm về hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019.

b) Chỉ đạo, tổ chức rà soát hệ thống hương ước, quy ước đã được phê duyệt theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung không phù hợp; triển khai công nhận mới hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan của tỉnh thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2019, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức sơ kết, tổng kết; định kỳ thống kê việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

5. Rà soát, phân công nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về hương ước, quy ước các cấp

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, phân công nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về hương ước, quy ước phù hợp theo quy định.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, phân công nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về hương ước, quy ước phù hợp theo quy định. Báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12/2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính dự toán ngân sách quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước hàng năm trong dự toán hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tư pháp

Triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này và Văn bản số 6015/UBND-NC ngày 20/7/2018, 6971/UBND-NC ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời tham gia dựa tin, bài phản ánh kết quả xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định hiện hành.

5. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và Kế hoạch này đến các tổ chức thành viên; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện tốt hương ước, quy ước và pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn.

- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và nhân lực để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ VHTTDL (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường
trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Đắk Lắk;
- Lưu: VT, KGVX (HTN - 80bH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10557/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 29/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 10557/KH-UBND

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407722