• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 106/KH-UBND về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2020

Tải về Văn bản khác 106/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-UBND

Yên Bái, ngày 09 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới;

Căn cứ Công văn số 458/LĐTBXH-BĐG ngày 12/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; nâng cao vị thế của người phụ nữ, tiến tới bình đẳng giới thực chất.

II. YÊU CẦU

Các ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016- 2020. Thúc đẩy các hoạt động bình đẳng giới trong các lĩnh vực, trong đó ưu tiên lĩnh vực chính trị, chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020” từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020 hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

2. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, Bộ luật Lao động và các văn bản có liên quan về lao động thông qua các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị và đặc thù từng nhóm đối tượng.

- Tổ chức các buổi truyền thông về bình đẳng giới tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi về công tác bình đẳng giới cho cán bộ, nhân dân, học sinh và sinh viên, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối phụ nữ và trẻ em gái. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương; tuyên truyền giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương.

- Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới; triển khai các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí và Đài phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương. Nội dung tập trung giảm khoảng cách giới đối với tuổi nghỉ hưu từ 5 năm xuống còn 2 năm; xóa bỏ các điều kiện phân biệt giới ở nơi làm việc; tăng cường các quy định về nghỉ thai sản và chăm sóc trẻ em để nam giới và phụ nữ có thể cân bằng các trách nhiệm công việc và chăm sóc gia đình; các quy định về quấy rối tình dục nơi làm việc.

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh

- Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cấp; Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân các cấp để phối hợp giải quyết.

- Tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao kỹ năng về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế; kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng; kiến thức về giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong thực thi chính sách cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp xã không hưởng lương từ ngân sách địa phương; cách thức và kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới cho đội ngũ phóng viên, báo chí, cán bộ làm công tác tuyên truyền.

- Tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ thanh tra, tư pháp, phóng viên, biên tập viên, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội và cộng tác viên cấp xã.

- Thực hiện lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm và hàng năm của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động gặp mặt, hội thảo, truyền thông nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố làm tốt công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ nhằm rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 và giai đoạn 2015 - 2020 trong lễ phát động Tháng hành động.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; Dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 1

- Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được giao cho các sở ngành, địa phương theo theo Kế hoạch 194/KH-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề trọng tâm về bình đẳng giới và các giải pháp phù hợp với pháp luật về bình đẳng giới đối với các lĩnh vực sở ngành quản lý để góp ý vào các dự thảo đề án, kế hoạch dài hạn.

- Kết nối với cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực: thực hiện việc kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực nhằm giúp nạn nhân tiếp cận, sử dụng tư vấn, tham vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ liên quan khác.

- Duy trì thường xuyên và phát triển các mô hình đang hoạt động như: Câu lạc bộ ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; tổ phòng, chống bạo lực giới; “địa chỉ tin cậy”; “nhà tạm lánh” tại cộng đồng. Lồng ghép vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới vào hoạt động của các câu lạc bộ; phổ biến kiến thức, giúp nhau làm kinh tế của phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi...của các ngành thành viên.

IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

1. Kinh phí thuộc chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020 do trung ương phân bổ cho tỉnh Yên Bái.

2. Kinh phí hỗ trợ triển khai các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh năm 2020 được giao tại Quyết định 2984/QĐ-UBND và Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

3. Kinh phí hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của các sở, ban, ngành, đoàn thể nằm trong kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và các nguồn huy động hợp pháp khác.

4. Kinh phí hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, cấp xã do Ủy ban nhân dân cùng cấp chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

5. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2020

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giới và trách nhiệm thực hiện Luật bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ trì thực hiện các hoạt động: nâng cao năng lực; xây dựng mô hình; triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; kiểm tra, giám sát; quản lý, sử dụng kinh phí, công tác thi đua khen thưởng và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tham mưu lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào việc xây dựng kế hoạch, vận động nguồn lực, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch thực hiện chiến lược về bình đẳng giới, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Sở Tư pháp: Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong công tác truyền thông, phổ biến và giáo dục pháp luật.

- Sở Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020.

- Sở Thông tin truyền thông: Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới; quản lý việc xuất bản các tài liệu truyền thông có liên quan đến yếu tố giới theo thẩm quyền.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Triển khai các hoạt động can thiệp, phòng chống bạo lực gia đình, "Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình"; hướng dẫn các nội dung về bình đẳng giới trong xây dựng quy ước, hương ước làng, thôn, bản, tổ dân phố...

- Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện các hoạt động, mô hình bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với khu vực vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Tăng cường phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tổ chức lồng ghép các lớp tập huấn nâng cao năng lực về giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cho hội viên phụ nữ; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hoạt động gặp mặt cán bộ nữ, cán bộ trẻ của đề án số 11- ĐA/TU ngày 8/8/2018 và một số hoạt động tập huấn cho cán bộ nữ; bố trí hội viên Hội Phụ nữ làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở; chủ trì, phối hợp tổ chức gặp mặt, động viên nữ cán bộ quản lý trong năm.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên khác trong Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh: Tích cực thực hiện việc lồng ghép công tác bình đẳng giới trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, xã theo quy định. Bố trí cộng tác viên làm công tác Bình đẳng giới ở thôn, bản, tổ dân phố. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào việc xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, giáo dục phát luật về bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tại địa phương. Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới tại cơ sở, kịp thời xử lý các vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các ngành thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (6 tháng, 01 năm) qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐTB&XH;
- Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam;
- TT. Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các ngành thành viên Ban VSTBCPN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn Phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (t/h);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 1 Thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 106/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Dương Văn Tiến
Ngày ban hành: 09/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 106/KH-UBND

70

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448946