• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2016 phân công thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

Tải về Văn bản khác 107/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TOÀN KHÓA CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình toàn khóa số 05-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phân công cụ thể nhiệm vụ các sở, ngành tỉnh tham mưu văn bản UBND tỉnh trình Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy Nghị quyết về phát triển kinh tế, đô thị vùng trung tâm của tỉnh. Công việc này hoàn thành trong tháng 9/2016.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy Nghị quyết về phát triển kinh tế, đô thị vùng phía Đông của tỉnh. Công việc này hoàn thành trong tháng 9/2016.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy Nghị quyết về phát triển kinh tế, đô thị vùng phía Tây của tỉnh. Công việc này hoàn thành trong tháng 9/2016.

(Do các nội dung trên đòi hỏi phải có sự đầu tư, nghiên cứu sâu và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, do vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư cần khẩn trương tổ chức thực hiện ngay từ tháng 5/2016, kể cả các bước lấy ý kiến của sở, ngành, của chuyên gia…, để phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2016).

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Công việc này hoàn thành trong tháng 11/2016.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động 19-CTr/TU ngày 16/4/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Công việc này hoàn thành trong tháng 5/2017.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế) và các ngành có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động 22-CTr/TU ngày 24/4/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 30/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Công việc này hoàn thành trong tháng 5/2018.

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố, thị xã dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Kế hoạch 47-KH/TU ngày 2/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công việc này hoàn thành trong tháng 5/2018.

- Chủ trì, xây dựng Báo cáo sơ kết tình hình phát triển kinh tế-xã hội giữa nhiệm kỳ phục vụ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Công việc này hoàn thành trong tháng 5/2018.

- Chủ trì xây dựng Đề cương Báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XI. Công việc hoàn thành trong tháng 01/2019. Trên cơ sở đó, triển khai cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tiến hành xây dựng Báo cáo kế hoạch 5 năm để phục vụ xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện 03 nghị quyết về phát triển 3 vùng kinh tế - đô thị (vùng trung tâm, phía Đông và phía Tây). Công việc hoàn thành trong tháng 10/2020, đồng thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết kết quả triển khai 03 nghị quyết về 3 vùng.

2. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan:

+Xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ-TU ngày 27/9/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại và dịch vụ đến năm 2015.

+ Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hai nội dung trên hoàn thành trong tháng 5/2016.

3. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. Công việc này hoàn thành trong tháng 11/2016.

4. Sở Ngoại vụ:

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Công việc này hoàn thành trong tháng 5/2018.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 20/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Công việc này hoàn thành trong tháng 01/2017.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 06/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ nay đến năm 2015, định hướng đến 2020. Công việc này hoàn thành trong tháng 01/2017.

- Chủ trì phối hợp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 13/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Công việc này hoàn thành trong tháng 7/2016.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Công việc này hoàn thành trong tháng 7/2016.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 11-CTr/TU ngày 28/12/2011 của Tỉnh ủy về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Công việc này hoàn thành trong tháng 11/2016.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động 08-CTr/TU ngày 17/5/2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị định 25/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Công việc này hoàn thành trong tháng 5/2017.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chương trình hành động 35-Ctr/TU ngày 19/02/2013 về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của BCH Trung Đảng (khóa XI) “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Công việc này hoàn thành trong tháng 02/2018.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/01/2004 của Bộ Chính trị và Thông tri 29-TT/TU ngày 20/4/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh. Công việc này hoàn thành trong tháng 7/2019.

8. Ngoài các công việc phân công trên, các sở, ngành tỉnh căn cứ Chương trình số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy giao phối hợp các Ban Đảng thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các báo cáo sơ, tổng kết… thì phải chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ, không để kéo dài, phục vụ đơn vị chủ trì hoàn thành văn bản trình Tỉnh ủy theo tiến độ quy định.

Lưu ý: Tất cả văn bản giao các sở, ngành tỉnh dự thảo là văn bản UBND tỉnh sẽ báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy nên nội dung phải nâng tầm bao quát, toàn diện, phục vụ hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Căn cứ vào phân công trên, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện, chú ý khâu kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đã nêu và báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 107/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 26/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 107/KH-UBND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317122