• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức và hoạt động thừa phát lại


 

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Văn bản khác 107/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 107/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

Thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Công văn số 875/BTP-BTTP ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo nguồn kinh phí và các điều kiện khác để triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị trong việc chủ trì hoặc phối hợp thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và điều kiện bảo đảm để triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ đúng tiến độ và hiệu quả.

- Đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế bằng các hình thức hội nghị tập huấn, xây dựng chuyên mục, phóng sự trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá, các trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Sở Thông tin và Truyền thông.., biên soạn phát hành các tài liệu gửi đến các đơn vị liên quan.

1.1. Ở cấp tỉnh: Tổ chức hội nghị quán triệt nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

- Đối tượng: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan tiến hành tố tụng; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và trưởng phòng tư pháp cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

1.2. Ở cấp huyện: Tổ chức hội nghị quán triệt nội dung của Nghị định đến cán bộ, lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, các đơn vị, tổ chức có liên quan trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.3. Phổ biến, tuyên truyền nội dung của Nghị định bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Văn phòng Thừa phát lại và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt các Chi Cục thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các Văn phòng Thừa phát lại trong việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến thi hành án dân sự theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách các Văn phòng Thừa phát lại và các Thừa phát lại trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Rà soát, công bố thủ tục hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ Thừa phát lại

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng hành nghề cho đội ngũ Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

7. Rà soát, đánh giá nhu cầu, khả năng phát triển chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại phù hợp với tiêu chí được quy định tại Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ và điều kiện thực tế của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

9. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

10. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

11. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm:

- Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch công tác năm của đơn vị làm căn cứ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này qua Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hàng năm. Đối với các nội dung Kế hoạch triển khai trong năm 2020, các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm lập dự toán bổ sung kinh phí, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

4. Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thanh Hóa;
- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC-NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 107/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 18/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 107/KH-UBND

47

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453411