• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 1070/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Tải về Văn bản khác 1070/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1070/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM; CAI NGHIỆN MA TÚY; TIẾP NHẬN VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Để làm tốt công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Ủy ban nhân dân tinh ban hành Kế hoạch triển khai với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai nghiện và nạn nhân bị mua bán trở về; tăng tỷ lệ các đối tượng trên tái hòa nhập cộng đồng, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm và có thu nhập ổn định cuộc sống.

2. Yêu cầu:

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội; hỗ trợ đối tượng mại dâm, người nghiện ma túy và nạn nhân bị mua bán trở về. Thực hiện lông ghép các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; giảm thiểu các tác hại của mại dâm, ma túy đối với đời sống xã hội. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, mua bán người và lạm dụng tình dục phụ nữ, trẻ em. Quan tâm đến các hoạt động trợ giúp người bán dâm, người nghiện ma túy sau cai nghiện tại cộng đồng ; tạo điều kiện, cơ hội để đối tượng hòa nhập với cộng đồng xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền về tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy, tội phạm mua bán người nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đông thuận trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- 100% các vụ việc được phát hiện được xử lý nghiêm minh; tổ chức triệt phá các đường dây ma túy, ổ nhóm hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

- 100% xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch liên tịch xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; phấn đấu duy trì 15 xã, phường, thị trấn và xây dựng mới từ 1-2 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

- 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội và phải đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương; phối hợp tổ chức, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn.

- 100% đối tượng nghiện ma túy tại địa phương phải có hồ sơ quản lý; khoảng 50% người cai nghiện ma túy trở về được tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, tạo thu nhập cho bản thân và gia đình.

- 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tập huấn, nâng cao năng lực về tổ chức điều hành, phối hợp giám sát, đánh giá trong công tác phòng, chống mại dâm, ma túy và mua bán người.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy; công tác hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về; tuyên truyền để mọi người hiểu về tác hại của ma túy, mại dâm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống các loại tệ nạn xã hội.

2. Tiến hành khảo sát, thống kê, phân loại đối tượng, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội.

Điều tra, khám phá các vụ án, triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan đến mại dâm, ma túy. Xét xử nghiêm minh tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, ma túy; mua bán người và có các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử nhất là nạn nhân là trẻ em.

Lồng ghép chương trình, chính sách an sinh xã hội với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp như đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ, trẻ em, các hộ gia đình nghèo nhằm phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến mại dâm, ma túy, mua bán người.

3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác cai nghiện ma túy. Tổ chức thực hiện có hiệu quả theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tốt công tác tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục duy trì và mở rộng Đội Công tác xã hội tình nguyện ở các xã, phường, thị trấn.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện cho Cơ sở cai nghiện của tỉnh để mỗi năm có thể tổ chức cai nghiện tập trung cho từ 150 đến 200 lượt người nghiện (bao gồm cai nghiện tự nguyện và bắt buộc).

4. Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân của họ và bí mật thông tin, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội và tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng Kế hoạch phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh tại các địa phương; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đúng quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn Chương trình phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 và các nguồn huy động khác.

V. TÔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Là cơ quan thường trực - chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện lồng ghép nội dung hỗ trợ người cai nghiện ma tuý, mại dâm hoàn lương, người bị mua bán trở về vào các Chương trình, dự án, đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, phòng, chống tệ nạn xã hội bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan thực hiện công tác khảo sát, thống kê và lập hồ sơ quản lý số người liên quan đến ma túy, mại dâm; số người đang cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện; tại gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện lập hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đúng quy trình; phối hợp Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, triệt phá các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm hoạt động mại dâm trá hình.

- Căn cứ kế hoạch triển khai và thực hiện, định kỳ 6 tháng, cuối năm có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tổng hợp, tham mưu báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời để theo dõi, chỉ đạo.

2. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người; tổ chức, đấu tranh, triệt phá các tụ điểm hoạt động mại dâm; thường xuyên kiểm tra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở massage, karaoke,... kinh doanh mại dâm trá hình trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương phối hợp với ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế, các tổ chức, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác thống kê, quản lý người liên quan đến ma túy, mại dâm để phối hợp xây dựng kế hoạch phòng ngừa và có biện pháp quản lý chặt chẽ số đối tượng này; đồng thời lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo đúng quy định.

- Định kỳ báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính, số người vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, ma túy gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có kế hoạch tiếp cận, giáo dục, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề giúp đỡ cho người bán dâm, người nghiện ma túy hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm, tái nghiện,....

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.. gắn với hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng, chống HIV/AIDS.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan trong việc cấp giấy phép kinh doanh, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, du lịch và xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, du lịch liên quan đến phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

4. Sở Y tế:

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục và đẩy mạnh Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; công tác xác định tình trạng nghiện và hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho người nghiện ma tuý đang trong chương trình điều trị, cai nghiện ma tuý. Chỉ đạo bệnh viện tỉnh, các Trung tâm hỗ trợ khám định kỳ và điều trị cho bệnh nhân vượt quá khả năng của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

5. Sở Tư pháp:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xử lý hành chính, hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; hướng dẫn tư vấn và hỗ trợ tư pháp cho đối tượng quy phạm pháp luật ma túy, mại dâm.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

- Chủ động và phối hợp tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người và các hoạt động liên quan đến mại dâm trên khu vực biển và vùng giáp ranh.

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa xã hội, đấu tranh xử lý hoạt động mại dâm, tội phạm ma túy, mua bán người theo quy định của pháp luật.

7. Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về từ ngân sách sau khi được UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương, đơn vị. Hướng dẫn các huyện, thành phố việc lập dự toán và chi hỗ trợ hoạt động đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan cân đối các nguồn đầu tư phát triển, các nguồn huy động khác tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện dự án thuộc chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công và phù hợp khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; trong đó quan tâm đến việc đầu tư mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đáp ứng nhu cầu cai nghiện tại địa phương.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thông cơ sở tăng cường tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán dâm, môi giới mại dâm, tệ nạn xã hội thông qua mạng Internet.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về tác hại ma túy, mại dâm góp phần làm tốt công tác phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Phối hợp tập huấn nội dung, phương pháp giáo dục, tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, thành viên các tổ, nhóm Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống ma túy trong trường học. Bên cạnh đó lồng ghép vào Chương trình giảng dạy về công tác phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em, phòng chống ma túy trong học đường; nhất là làm tốt công tác kiểm soát việc buôn bán các chất gây nghiện xung quanh các trường học trên địa bàn tỉnh.

11. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh:

Xây dựng các chương trình, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về các hành vi vi phạm; nêu gương những người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn.

12. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

- Trong quá trình truy tố, xét xử cần đảm bảo các quyền của trẻ em, người chưa thành niên trên cơ sở nguyên tắc “bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi”.

- Đối với công tác áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, Tòa án nhân dân các cấp phải tổ chức giải quyết nhanh chóng, kịp thời khi có hồ sơ đề nghị của các đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, khi quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhất là điều kiện về cơ sở vật chất, công tác phòng chống dịch bệnh,...

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội:

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan và các tổ chức thành viên trong việc phát động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện tại gia đình cộng đồng. Làm nòng cốt trong phong trào đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 trên địa bàn. Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy ở địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, ma túy trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ mại dâm, ma túy.

- Chọn và xây dựng, các mô hình phòng ngừa mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện; tổ chức tư vấn, cảm hoá, giúp đỡ người bán dâm, cai nghiện ma túy hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng.

- Tổ chức điều tra, khảo sát số người liên quan đến ma túy; hoạt động mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn để quản lý và có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh tệ nạn xã hội.

- Củng cố và duy trì hoạt động đội công tác xã hội tình nguyện hiện có và xây dựng thêm đội công tác xã hội tình nguyện ờ các xã, phường, thị trấn khác góp phần giảm thiểu tối đa về tệ nạn xã hội phát sinh ở địa phương.

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các Sở, ban, ngành và địa phương triển khai tổ chức thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục PCTNXH (Bộ LĐTB&XH);
- CT.UBND, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, địa phương theo mục V;
- VPUB: CVP, PVP (NĐT);
- Lưu: VT, VXNV, NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Biên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1070/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Nguyễn Long Biên
Ngày ban hành: 08/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1070/KH-UBND

23

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467573