• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng

 

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2019 về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Tải về Văn bản khác 108/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/KH-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TNH CÀ MAU THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Hưởng ứng phong trào thi đua Cán bộ, công chc, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sởgiai đoạn 2019 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết định s 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 và thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp.

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong phạm vi toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghnghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí; qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả.

- Huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được triển khai thường xuyên sâu rộng, trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp Nhà nước và các Cụm, Khối thi đua.

- Nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tu chí thi đua rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và kịp thi phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào; qua đó biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

- Việc tổ chức phát động phong trào thi đua phải đảm bảo trang trọng, phù hợp, tiết kiệm và có sức lan tỏa rộng rãi.

II. ĐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng

a) Tập thể: Các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập; các doanh nghiệp Nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

b) Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức).

2. Nội dung thi đua

a) Đối với tập thể:

“Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”:

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở.

- Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thi gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

- Tích cực tham gia xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

- Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị để thu hút, tập hp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

“Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”:

- Thực hiện và chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan, đơn vị.

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện nghiêm túc về chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống và tinh thần, trách nhiệm được giao. Chấp hành và thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nêu gương, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia, nước uống có cồn trong giờ làm việc; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.

- Trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hp với quy định của mỗi cơ quan, đơn vị.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

III. T CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Thời gian

- Các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh: Trong tháng 9 năm 2019.

- Các đơn vị cấp huyện: Kết thúc chậm nhất trong tháng 10 năm 2019.

2. Hình thức

- Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua kết hp tại Hội nghị kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019.

- Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tùy điều kiện thực tế có thể lồng ghép chung với các cuộc Hội nghị của đơn vị hoặc với hình thức phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, trang trọng và hiệu quả.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp Nhà nước, các Cụm, Khối thi đua căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chỉ đạo, hướng dn các cơ quan truyn thông, các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

3. Nâng cao chất lượng khen thưởng, khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, khách quan, đúng người, đúng thành tích; chú trọng khen tập thể nhỏ, cá nhân, tập thể ở cơ sở, công chức, viên chức để phát huy có hiệu quả phong trào thi đua, nhằm tạo động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị đã đề ra; góp phần tích cực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phân công trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở hàng năm để rút kinh nghiệm, phát huy những mặt tích cực, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình mới và kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức phong trào thi đua.

V. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua

a) Đi với tập thể:

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị. Cụ th:

+ Tổ chức xây dựng và thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn;

+ Bám sát thực tiễn, nghiên cứu có ý kiến tham gia đóng góp bổ sung kịp thời các hướng dẫn, nhằm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch,... để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

+ Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị:

+ Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất để lại giải quyết tại cơ quan, đơn vị (chưa đưa vào giải quyết tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh); thực hiện nghiêm việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và rút ngắn thi gian giải quyết thủ tục đảm bảo theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm; làm cho hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch, hiệu quả:

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điu kiện cho nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng, đảm bảo hàng năm cắt giảm các chi phí có liên quan đến thủ tục hành chính.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

+ Thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Đi vi các cơ quan Đảng, cơ quan của các đoàn thể (treo cờ của Đảng, đoàn thể) và thực hiện bài trí công sở đúng theo quy định của Đảng, đoàn th và Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

+ Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quc tế hiện nay.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị. Kịp thi rà soát, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút tp hp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

- Thực hiện và chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kluật hành chính:

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo, cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hợp lý và hiệu quả;

+ Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tt nhiệm vụ được giao;

+ Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có các biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:

+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

+ Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian khi xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;

+ Có tinh thần đấu tranh, tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả;

+ Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

+ Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên;

+ Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:

+ Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ;

+ Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng;

+ Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị.

+ Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống và tinh thần, trách nhiệm được giao. Chấp hành và thực hiện tốt Chỉ thị s 04/CT-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia, nước uống có cồn trong giờ làm việc; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.

+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức; lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành;

+ Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, luôn công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ;

+ Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyn các thông tin chưa đưc kim chứng, phiến diện, mt chiu ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ;

+ Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyn thng văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội;

+ Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hp với quy định của mỗi cơ quan, đơn vị:

+ Khi thực hiện nhiệm vụ được giao, trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự;

+ Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc hoặc theo quy định của cơ quan, đơn vị và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đề ra.

2. Hình thức khen thưởng

a) Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành ph Cà Mau, các doanh nghiệp Nhà nước ly kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cuối năm cho các tp thể và cá nhân gắn với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao (khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được).

b) Khen thưởng sơ kết, tng kết; trình tự, thủ tục và số lượng khen thưởng phong trào thi đua:

- Khen thưởng sơ kết và tổng kết:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp Nhà nước tiến hành sơ kết, tổng kết và xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh tặng Bằng khen.

- Riêng đối với các trường hợp đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng, do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, lựa chọn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét trình cấp trên khen thưởng theo quy định.

- Trình tự, thủ tục và slượng đề nghị khen thưởng:

Có hướng dẫn cụ thể trước khi tổ chức sơ kết và tổng kết phong trào thi đua.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025:

1. Năm 2019: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua.

2. Năm 2022: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục tổ chức triển khai phong trào thi đua đến năm 2025.

3. Năm 2025: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 02/9/2025).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp Nhà nước căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan thường trực giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp Nhà nước kịp thời phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hp./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Cơ quan Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thư
ng Trung ương;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành ph
Cà Mau;
- Các doanh nghiệp Nhà nước;
- Lưu: VT, VXT14, M.A02/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 108/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 19/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 108/KH-UBND

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425263