• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 1080/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản do tỉnh Lai Châu ban hành

Tải về Văn bản khác 1080/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/KH-UBND

Lai Châu, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP , NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-BTP, ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP , ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP , góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP tới các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp.

- Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP .

- Trong quá trình thực hiện, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan và điều kiện bảo đảm cho việc triển khai Nghị định.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG

1- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

a) Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật” tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thời gian thực hiện: Năm 2015

b) Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, số chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP nhằm giới thiệu vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đối với Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

a) Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp trong đó quy định Sở Tư pháp có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đối với Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015

b) Công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015

c) Lập và công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

3. Theo dõi, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp phê duyệt, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân các huyện, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

3. Sở Tài chính, Sở Nội vụ bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai hiệu quả Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lai Châu;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1080/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu   Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 23/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/07/2015, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch 1080/KH-UBND thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Kế hoạch này được ban hành nhằm mục đích:

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định 22/2015/NĐ-CP, góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định 22/2015/NĐ-CP tới các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp.

- Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Kế hoạch đã đưa ra những nội dung thiết thực sau:

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định 22/2015/NĐ-CP.

- Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đối với Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Theo dõi, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, Kế hoạch này còn nói về kinh phí thực hiện và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Từ khóa: Văn bản khác 1080/KH-UBND

426

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286590