• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


 

Kế hoạch 1090/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Tải về Văn bản khác 1090/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1090/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH, THIẾU NIÊN" NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021; Kế hoạch số 2274/KH-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung Đề án; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, bảo đảm tính khả thi, phù hợp tình hình thực tế địa phương.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

- Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

2. Yêu cầu:

- Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp, công tác PBGDPL năm 2020, Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương.

- Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện, không trùng lắp; bảo đảm khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và gắn kết thực hiện Đề án với các chương trình, đề án về PBGDPL có liên quan nhằm tiết kiệm nguồn lực; phát huy vai trò phối hợp thực hiện của các ngành Nội vụ, Tư pháp, Lao động- Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Thông tin, phổ biến pháp luật; phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, kết quả, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài của địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, địa phương liên quan.

4. Tiếp tục tham mưu thực hiện Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” cho học sinh các trường Trung học phổ thông, học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

5. Phối hợp thực hiện mô hình Tủ sách pháp luật điện tử cho thanh, thiếu niên trên Cổng/Trang tin điện tử của Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một số địa phương được chọn điểm (nếu có).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

6. Biên soạn, cung cấp các tài liệu về PBGDPL cho thanh, thiếu niên (câu chuyện pháp luật hoặc tờ gấp pháp luật, tình huống pháp luật).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, cơ quan, đơn vị, địa phương.

7. Thực hiện PBGDPL cho thanh niên là báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo; thanh, thiếu niên là người học gắn với Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn, cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức liên quan.

8. Góp ý xây dựng chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên gắn với tuyên truyền, PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

9. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ thanh, thiếu niên nguồn

a) Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Đề án tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

2. Căn cứ vào tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án để lập dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan Tài chính trình Ủy ban nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí thực hiện.

Việc lập dự toán căn cứ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, địa phương liên quan căn cứ đầu mối nhiệm vụ trọng tâm tại mục II Kế hoạch này để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ được giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện của địa phương hoặc lồng ghép thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này với các kế hoạch, chương trình, Đề án PBGDPL; bảo đảm kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước cùng với các Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm.

3. Sở Tư pháp làm đầu mối tổ chức thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại mục II Kế hoạch này, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả và đúng quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Chế độ thông tin, báo cáo: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cố nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/11/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT Lê Văn Bình;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- Báo Ninh Thuận;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, TCDNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1090/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 03/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1090/KH-UBND

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445542