• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Kế hoạch 1098/KH-UBND năm 2020 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 1098/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1098/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HOÀ, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động, bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành những quy định của pháp luật lao động, góp phần từng bước xác lập và vận hành quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Xây dựng các giải pháp cụ thể để thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 90- KH/TU ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

II. MỤC TIÊU

1. Phấn đấu đến hết năm 2020: Quan hệ lao động trong doanh nghiệp ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, có từ 75% doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn có tổ chức công đoàn; 80% công nhân lao động trong các doanh nghiệp gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2. Phấn đấu đến năm 2025: Có trên 80% doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn có tổ chức công đoàn cơ sở, 85% công nhân lao động trong các doanh nghiệp gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam; có trên 75% doanh nghiệp thực hiện đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước, trên 90% doanh nghiệp thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định. Từ nay đến 2025, hằng năm giảm từ 15 - 20% so với năm trước về số vụ tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể không đúng quy định của pháp luật.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị để nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

1.1. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; phải xác định việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài để thực hiện cho được mục tiêu ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, góp phần bảo đảm hài hòa về quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động.

1.2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về pháp luật lao động, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động; gắn việc tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề về kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể, đối thoại xã hội, giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động về trách nhiệm các bên trong xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

1.3. Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người lao động; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xấu lôi kéo, kích động người lao động; phản bác lại các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động

2.1. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu và kịp thời đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những quy định về pháp luật lao động không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế, tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn của Trung ương về thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan.

2.2. Kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý về lao động, đội ngũ hòa giải viên lao động, hội đồng trọng tài lao động để đáp ứng được nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động phải bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý tổ chức đại diện của người lao động và quản lý, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động. Thực hiện quản lý chặt chẽ tổ chức đại diện người lao động trong việc thành lập, hoạt động, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực hòa giải tranh chấp cho lực lượng hòa giải viên lao động cấp huyện cũng như đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người sử dụng lao động và cán bộ quản lý nhân sự về xây dựng quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, trong đó tập trung vào một số nội dung như: tuyển dụng, sử dụng lao động, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng nội quy lao động trong doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và thường xuyên xảy ra tranh chấp lao động. Thiết lập cơ chế cảnh báo sớm với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm và kịp thời xử lý nghiêm những doanh nghiệp cố tình vi phạm quy định của pháp luật lao động, đặc biệt là doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Kịp thời đề xuất khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật về lao động.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan.

2.4. Trong năm 2020, xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhằm tích hợp thông tin dữ liệu liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động. Thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động để xây dựng chính sách bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng lao động cho phù hợp với thị trường lao động.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan.

2.5. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng các công trình phúc lợi như nhà ở, nhà trẻ, trường học, bệnh viện, các thiết chế văn hóa...tại các khu, cụm công nghiệp nhằm góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động

3.1. Đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng đại diện cho người lao động trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo hướng xây dựng tổ chức công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động; lấy sự hài lòng của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn.

3.2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động đến người lao động. Chú trọng phát huy các phương tiện truyền thông để định hướng, vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động.

3.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phát triển đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp; thu hút người lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp tham gia vào hệ thống Công đoàn Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì nội dung 3: Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Cơ quan phối hợp nội dung 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể; giải quyết tốt vấn đề tranh chấp lao động và đình công

4.1. Các cấp công đoàn hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo thực chất. Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể, đối thoại, giải quyết tranh chấp lao động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Thúc đẩy thương lượng, thỏa thuận tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khuyến khích khác có lợi hơn quy định của pháp luật lao động để đưa vào thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp hoặc các quy định, quy chế của doanh nghiệp. Mở rộng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cấp ngành và nhóm doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan.

4.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết tranh chấp lao động; tập trung phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể, bảo đảm các tranh chấp lao động phải được giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật; phát huy vai trò của các cơ quan liên quan, hòa giải viên, trọng tài lao động trong phát triển quan hệ lao động, giải quyết hài hòa lợi ích của các bên nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu về tranh chấp lao động. Khi xảy ra tranh chấp lao động tập thể phải giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật, phải đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người lao động tham gia gây rối ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan.

4.3. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động, nhất là lao động trẻ, lao động xuất thân từ nông thôn, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ, giúp người lao động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tiếp thu và làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành những quy định của pháp luật lao động, góp phần từng bước xác lập và vận hành quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đối với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về tình hình thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực của tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để sử dụng hợp lý lực lượng lao động tại chỗ, điều hòa cung cầu lao động và phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các địa phương trong tỉnh.

3. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách đảm bảo cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn tài liệu, bố trí báo cáo viên có khả năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.

- Chỉ đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan giúp UBND cấp huyện thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở lồng ghép các nội dung để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

6. Sở Xây dựng: Tham mưu đề xuất với tỉnh đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng, xây dựng các công trình phúc lợi như nhà ở, nhà trẻ, trường học, bệnh viện...tại các khu, cụm công nghiệp nhằm góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

7. Công an tỉnh

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại doanh nghiệp. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp đảm bảo an ninh trật tự và tham mưu giải quyết các vụ đình công; kịp thời phát hiện, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các đối tượng lợi dụng đình công để xúi giục, kích động gây mất an ninh trật tự, xâm phạm tài sản, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thành phố thường xuyên nắm tình hình, phát hiện kịp thời các mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài.

8. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định. Hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp xây dựng, đăng ký nội quy lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, quy chế trả lương, định mức lao động theo quy định của pháp luật, thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể…

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Phối hợp với tổ chức công đoàn đẩy mạnh việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Triển khai Kế hoạch này tới các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia, đảm bảo cho người lao động tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách bảo hiểm.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội của người lao động.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các đơn vị sử dụng lao động thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; phát hiện kịp thời và đề xuất các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Hoàn thiện hồ sơ những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện để chuyển cơ quan Công an điều tra, đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự theo Điều 216 Bộ Luật hình sự.

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Tham gia với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện chương trình phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập tổ chức công đoàn ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, đặc biệt là doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; kiện toàn, củng cố, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp.

- Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho người lao động; chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động thực hiện đối thoại tại nơi làm việc và phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động nâng cao trình độ học vấn, ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất với tỉnh đầu tư xây dựng phát triển các thiết chế văn hóa tại các khu, cụm công nghiệp, nhằm góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

11. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch này tới các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng quan hệ lao động trong các doanh nghiệp; xác định những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết để có các giải pháp cụ thể chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến lao động và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích cho người lao động. Thường xuyên theo dõi và kịp thời phối hợp với ngành chức năng giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để xảy ra tranh chấp lao động kéo dài dẫn đến đình công. Chủ động các biện pháp giải quyết tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

12. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động; định kỳ tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định làm cơ sở thực hiện những lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện thuận lợi để thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, thành lập hội đồng hòa giải cơ sở để giải quyết kịp thời những phát sinh trong quan hệ lao động ở doanh nghiệp. Tổ chức cho người lao động được học tập chính sách pháp luật lao động, nội quy lao động, quy chế của doanh nghiệp, có cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động.

- Chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của người lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Trường hợp xảy ra đình công tại doanh nghiệp, phải tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để đối thoại, giải đáp những kiến nghị của người lao động, hạn chế xung đột với người lao động.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Báo Bắc Giang;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TH, CNN, TTTT;
+ Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1098/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 24/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1098/KH-UBND

52

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449010