• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 11/KH-UBND kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Tải về Văn bản khác 11/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng;

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 06/TTr-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp Tỉnh đến cơ sở; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; có phong cách ứng xử văn minh; nâng cao nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ;

- Tạo chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức; hướng tới xây dựng chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tôn trọng nhân dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân;

- Phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời khen thưởng hoặc chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức và công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ;

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực;

- Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng

- Các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

2. Nội dung

- Việc tổ chức thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND Tỉnh giao;

- Việc thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, đạo đức và văn hóa giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

- Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông";

- Việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 cua Bộ Nội vụ.

3. Phương pháp tiến hành kiểm tra:

- Kiểm tra đột xuất: mỗi tháng kiểm tra 04 đơn vị hoặc kiểm tra lưu động (không thông báo trước thời gian, địa điểm kiểm tra);

- Kiểm tra theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

III. Kinh phí thực hiện

Các thành viên Đoàn Kiểm tra công vụ được hỗ trợ tiền ăn tập trung theo Đoàn với số tiền 100.000 đồng/người/ngày (áp dụng mức chi quy định tại Nghị quyết số 59/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đoàn Kiểm tra công vụ dự trù kinh phí hoạt động trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Là cơ quan thường trực của Đoàn Kiểm tra công vụ Tỉnh có trách nhiệm:

- Dự thảo trình Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ Tỉnh để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ;

- Báo cáo UBND Tỉnh tình hình, kết quả kiểm tra công vụ của Tỉnh định kỳ 6 tháng, năm.

2. Đoàn Kiểm tra công vụ Tỉnh

2.1. Thành phần:

- Đoàn Kiểm tra công vụ Tỉnh do Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định thành lập.

- Cơ cấu, thành phần Đoàn bao gồm: Trưởng đoàn là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Trưởng Đoàn là Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; thành viên Đoàn là cán bộ, công chức công tác trong cơ quan khối Đảng, đoàn thể (mời tham gia); công chức của Sở Nội vụ và công chức của các sở, ngành có liên quan; cơ quan Báo, Đài (để đưa tin, tuyên truyền).

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Nhiệm vụ:

- Triển khai các hoạt động kiểm tra theo nội dung nêu trong Kế hoạch này;

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện kiểm tra công vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về UBND Tỉnh.

b. Quyền hạn:

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra:

+ Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra (trừ những thông tin, tài liệu quản lý theo chế độ mật) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp;

+ Báo cáo, giải trình về nội dung kiểm tra;

+ Thực hiện kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn Kiểm tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Ban hành thông báo kết quả kiểm tra hoặc Kết luận kiểm tra; kiến nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm;

- Đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kiến nghị của Đoàn Kiểm tra công vụ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Được sử dụng các phương tiện ghi âm, máy ảnh, máy quay phim và các thiết bị thu phát thông tin để phục vụ hoạt động kiểm tra.

3. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ; quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ để kiểm tra tại cơ quan đơn vị mình và đơn vị trực thuộc;

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra công vụ Tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức thực hiện kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra công vụ Tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ quý, năm (chậm nhất vào ngày 20 tháng cuối quý) về tình hình, kết quả kiểm tra công vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình với UBND Tỉnh (thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần báo cáo kịp thời về UBND Tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Báo BR-VT, Đài PTTH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 20/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 11/KH-UBND

25

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445420