• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Kế hoạch 11/KH-UBND về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 11/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KH-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xem xét, đánh giá thực trạng, hiệu quả thi hành pháp luật; trên cơ sở kết quả theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công việc được giao. Phát huy tính chủ động của các cơ quan trong quá trình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước đã được pháp luật quy định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020

1.1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường và các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

1.2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thực hiện theo quy định từ Điều 7 đến Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và từ Điều 1 đến Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

1.3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1.3.1. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động

- Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử trong việc thực hiện pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm nêu tại điểm 1.1 khoản 1 mục II Kế hoạch này.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

b) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc Văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

c) Phân công thực hiện:

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao thực hiện thu thập, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật nêu trên.

- Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thu thập thông tin, xây dựng văn bản kiến nghị xử lý thông tin.

d) Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

1.3.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.

b) Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra, văn bản kiến nghị xử lý những khó khăn, bất cập trong việc thi hành pháp luật (nếu có).

c) Phân công thực hiện:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của tỉnh.

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020.

1.3.3. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2020

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

b) Phân công thực hiện:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2020 của tỉnh.

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.

c) Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020.

2. Tổ chức Hội nghị tập huấn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Số lượng: 01 Hội nghị

b) Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan.

c) Thời gian: Quý II năm 2020.

3. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm lập báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/10/2020 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung của Báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị; xây dựng Báo cáo toàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kinh phí triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Kế hoạch của Đoàn Kiểm tra liên ngành, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch điều tra, khảo sát và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát theo quy định.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Căn cứ lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 ban hành tại Kế hoạch này và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Bộ, ngành chủ quản, ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình. Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/01/2020 (Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải thực hiện đầy đủ các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh).

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của tỉnh; khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử công chức tham gia điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo nội dung Kế hoạch này.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Kế hoạch này.

- Căn cứ lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 ban hành tại Kế hoạch này, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương. Kế hoạch của UBND các huyện, thành phố gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/01/2020.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban CĐCCTP Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, Hằng (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 11/KH-UBND

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439393