• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 11/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành

Tải về Văn bản khác 11/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KH-UBND

Nam Định, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2021

Thực hiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) và Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (ban hành theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ); UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình THPL; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tư pháp.

- Xem xét, đánh giá khách quan tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành, địa phương để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi THPL được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định liên quan.

- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi THPL.

- Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình THPL.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi tình hình THPL, trong đó chú trọng tuyên truyền Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực, nhất là các văn bản pháp luật mới có hiệu lực.

2. Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL theo các nội dung THPL thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương theo quy định.

3. Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

4. Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình THPL; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh theo thẩm quyền.

5. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp, báo cáo chung về tình hình THPL trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và Thông tư 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác THPL về XLVPHC và theo dõi tình hình THPL.

6. Theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

a) Lĩnh vực và phạm vi theo dõi

- Theo dõi THPL về quản lý, sử dụng đất đai, rừng: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; việc giao đất rừng và chuyển mục đích sử dụng đất rừng.

- Theo dõi THPL về bảo vệ môi trường: Việc bảo vệ môi trường biển.

- Theo dõi THPL về phòng cháy, chữa cháy: Các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

b) Các hoạt động cụ thể

- Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

+ Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

+ Ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện TDTHPL trong lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành.

- Tổ chức thu thập, tiếp nhận thông tin phản ánh, dư luận, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo từ các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân trong tỉnh; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực, thông tin từ kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử...; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

- Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Nam Định

- Ban hành Kế hoạch theo dõi THPL năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó xác định rõ nội dung theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/01/2021.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác theo dõi THPL. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Kiểm tra, điều tra, khảo sát; tiếp nhận, thu thập thông tin; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin về tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL theo kế hoạch này.

- Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi tình hình THPL.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện TDTHPL trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, cụ thể:

+ Rà soát, tổng hợp xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

+ Tổ chức thu thập, tiếp nhận thông tin và kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

- Tổng hợp kết quả chung của tỉnh trình UBND tỉnh báo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan.

3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng và bảo vệ môi trường biển.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng và bảo vệ môi trường biển.

- Tổ chức thu thập, tiếp nhận thông tin và kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

4. Trách nhiệm của Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh tiến hành kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL trong lĩnh vực điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức thu thập, tiếp nhận thông tin và kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

5. Chế độ báo cáo

Các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình THPL năm 2021 của cơ quan, đơn vị, địa phương (trong đó có tổng hợp, đánh giá kết quả theo dõi trong các lĩnh vực trọng tâm liên ngành) gửi về Sở Tư pháp trước ngày 01/12/2021 để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Để báo cáo
- Bộ Tư pháp; Để báo cáo
- Công an tỉnh; Để báo cáo
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố Nam Định;
- Website của tỉnh và Sở Tư pháp;
- Lưu. VP1, VP3, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Nguyễn Phùng Hoan
Ngày ban hành: 25/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 11/KH-UBND

15

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467039