• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Kế hoạch 11/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2014

Tải về Văn bản khác 11/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2014

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thông qua công tác theo dõi thi hành pháp luật phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật để kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ;

- Bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; đánh giá tình hình thi hành pháp luật phải khách quan, chính xác, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung theo dõi:

Năm 2014, toàn tỉnh tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với các nội dung quy định tại Chương II Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , cụ thể:

a) Tình hình ban hành văn bản triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, gồm:

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c) Tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, gồm các nội dung:

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật

Thực hiện theo quy định tại Chương III, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP gồm các hoạt động sau đây:

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo dõi, tổng hợp thông tin về các nội dung:

- Số lượng, hình thức và tên văn bản ban hành chậm tiến độ; số lượng, nội dung văn bản (điều, khoản) không thống nhất, không đồng bộ và tính khả thi không cao;

- Nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện; thực trạng về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật;

- Tình hình hướng dẫn áp dụng pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Các sở, ban, ngành trong phạm vi lĩnh vực quản lý có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật.

c) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

Các sở, ban, ngành căn cứ tình hình thực tế tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của ngành, địa phương năm 2014; báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014 tại ngành, địa phương với Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 25/9/2014.

2. Sở Tư pháp

a) Hướng dẫn, tập huấn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này;

b) Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi hạm hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ (Bộ Tư pháp) trước ngày 05/10/2014.

3. Kinh phí thực hiện.

Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành, đơn vị, địa phương được cân đối từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2014.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 06/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 11/KH-UBND

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237305