• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật Hình sự

 

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi theo Luật 12/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải về Văn bản khác 110/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT SỐ 12/2017/QH14 NGÀY 20/6/2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Ngày 13/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1359/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017. Để chủ động triển khai thi hành kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian và tiến thực hiện; tăng cường cơ chế phối hợp trách nhiệm giữa các cấp, các ngành và đoàn thtrong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

- Xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, đoàn thể với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2017 và văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy tính chủ động của các ngành, đoàn thể các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm.

- Đ cao vai trò phối hợp trách nhiệm giữa các ngành, đoàn thcác cấp trong trong quá trình chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tránh việc tổ chức theo phong trào hoặc phô trương hình thức.

- Có kế hoạch và lộ trình chặt chẽ bảo đảm thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01/01/2018 Bộ luật Hình sự được thi hành thống nhất, đồng bộ và hiệu quả thiết thực.

- Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các ngành, đoàn thể các cấp cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, cần xác định rõ đối tượng và nội dung trọng tâm, tránh dàn tri, lãng phí, kém hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 để làm thủ tục đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; trại tạm giam; cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp:

+ Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ, e Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 để đình chỉ điều tra bị can.

+ Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân theo quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 để lập hồ sơ đề nghị chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt cho họ. Đồng thời, gửi danh sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm d, đ và e Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự cấp mình và cấp huyện và các bộ phận chuyên môn tiến hành: Rà soát người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điểm d và đ Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 và làm thủ tục đề nghị miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

- Sở Tư pháp, tiến hành: Rà soát người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị Viện Kim sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các Viện Kim sát tiến hành:

+ Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d, đ và e Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó.

+ Phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d, đ và e Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 để đình chỉ điều tra.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Tòa án tiến hành:

+ Rà soát các vụ án hình sự mà Tòa án, đơn vị mình đang thụ lý, giải quyết; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 thì tiếp tục thực hiện việc chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt, đình chỉ vụ án theo Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14.

+ Phối hợp với Viện Kiểm sát, các cơ sở giam giữ, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn hình phạt theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 để làm thủ tục chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt cho họ.

b) Thời gian thực hiện: Từ ngày Luật số 12/2017/QH14 được công bố (ngày 03/7/2017) đến hết quý IV năm 2017.

2. Biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn

n cứ tài liệu được Bộ, ngành Trung ương biên soạn phục vụ cho việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Hình sự, nghiên cứu biên soạn những vấn đề trọng tâm phù hợp với đối tượng tiếp nhận.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp:

- Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức biên soạn tài liệu.

c) Thời gian hoàn thành: Trong Quý IV năm 2017.

3. Tổ chức các cuộc hội nghị quán triệt, tập huấn cho Báo cáo viên, tuyên truyền viên Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017

a) Hội nghị quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 cho đối tượng là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị triển khai cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự trong hệ thng các cơ quan, tổ chức của mình.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

b) Lựa chọn và cử cán bộ tập huấn do Trung ương tổ chức:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu đề xuất đối tượng tham dự tập huấn.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có thư chiêu sinh của Bộ, ngành Trung ương.

c) Tổ chức tập huấn báo cáo viên về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14:

- Hội nghị tập huấn cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, cấp huyện; phóng viên báo, đài.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

- Tập huấn cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức tư pháp cấp xã; cán bộ chủ chốt đoàn, đội, hội ở cơ sở; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở.

+ Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

d) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu, rộng Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết s41/2017/QH14 tại các ngành, đoàn thể các cấp với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật Hình sự, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.

+ Cơ quan thực hiện: Các ngành, đoàn thể các cấp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan trong từng hoạt động cụ thể.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các cơ quan, tổ chức khác tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

+ Thời gian thực hiện; Quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và những nội dung mà dư luận xã hội quan tâm.

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo mở chuyên trang, mục trên Website, Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã để truyền tải nội dung của Bộ luật Hình sự.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

4. Tp huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho cán bộ chuyên môn

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của đơn vị mình.

- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tập hun chuyên sâu cho đối tượng là thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, luật sư, công chứng viên, giám định viên, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản và các đối tượng khác có liên quan đến Bộ luật Hình sự.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, thực hành quyn công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, cán bộ làm công tác xét xử, Hội thẩm nhân dân, phục vụ xét xử.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tùy theo tình hình thực tế mà tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đối tượng mình quản lý.

b) Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục thực hiện trong năm 2018.

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015, đặc biệt là các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật hình sự

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh rà soát Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động của mình có liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thcấp tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động của mình có nội dung liên quan đến Bộ Luật hình sự.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động của ngành có liên quan đến Bộ luật Hình sự.

b) Thời gian thực hiện:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày trước 15/12/2017.

- Sở Tư pháp báo cáo kết quả rà soát gửi về UBND tỉnh, Bộ Tư pháp trước 31/12/2017.

6. Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo công chức, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình s

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường THPT, cơ sở giáo dục, dạy nghề.

- Cơ quan tổng hợp báo cáo: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương quản lý, ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/4/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp trước 30/4/2018.

2. Trong quá trình thực hiện, đề nghị Cơ quan Điều tra, Tòa án, Viện Kiểm sát tăng cường phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, địa phương về chuyên môn cũng như các giải pháp thực hiện.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hp pháp khác.

4. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các ngành, đoàn thể các cấp; UBND cấp huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đchỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT Tỉnh
y, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT UBMTTQ VN tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện TP.Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (Đ);
- Lưu: VT. Tr38/11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 110/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 10/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 110/KH-UBND

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373719