• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác gia đình


 

Kế hoạch 1135/KH-UBND về thực hiện công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Văn bản khác 1135/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Công văn số 497/BVHTTDL-GĐ ngày 11/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

3. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Tăng cường, đẩy mạnh, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các địa phương để thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2020.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 81/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Chương trình, Đề án gồm: Đề án phát huy giá trị mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc đến năm 2020; Đề án kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020; Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2020; Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trọng điểm trong các dịp: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện triển khai thí điểm bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Thu thập, báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình trong phạm vi toàn tỉnh.

6. Đẩy mạnh nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả tại cộng đồng về Mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc và Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai hiệu quả nội dung kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh; theo dõi báo cáo tình hình và kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động triển khai hiệu quả nội dung kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là nam giới thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; bố trí kinh phí cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hàng năm của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT.TU, TT. HĐNĐ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: CVP, PVP (HTMN), VXNV;
- Lưu: VT, NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1135/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 07/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1135/KH-UBND

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445545