• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Kế hoạch 1135/KH-VP về thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 do Văn phòng tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Văn bản khác 1135/KH-VP
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH GIA LAI
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/KH-VP

Gia Lai, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THU, NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016

Căn cứ nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ ban hành quy định về thành lập và quản lý quỹ, phòng chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai và quan quản lý phòng chống thiên tai;

Căn cứ quyết định 278/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai;

Thực hiện công văn số 03/QPCTT ngày 22/7/2016 của Quỹ phòng, chống thiên tai về việc xây dựng kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT năm 2016;

Văn phòng UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; Thực hiện Luật phòng chống thiên tai; nhận thức tầm quan trọng của Quỹ phòng chống thiên tai; tự giác đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai đầy đủ kịp thời.

Công tác triển khai luật phòng chống thiên tai phải đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định, công khai, quản lý sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng có nghĩa vụ đóng Quỹ phòng, chống thiên tai

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh.

2. Mức đóng góp:

Căn cứ vào khoản 2, điều 5 nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ ban hành quy định về thành lập và quản lý quỹ, phòng chống thiên tai; mức đóng góp bắt buộc cụ thể như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp.

- Người lao động (trừ các đối tượng đã quy định tại Điểm a, điểm b, Khoản 2 Điều 5 nghị định số 94/2014/NĐ-CP) làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh đóng 15.000 đồng/ngưi/năm.

3. Đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp

Đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai theo Quy định Điều 2 quy chế ban hành kèm theo quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh (theo đó căn cứ theo điều 6, nghị định số 94/2014/NĐ- CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ ban hành quy định về thành lập và quản lý quỹ, phòng chống thiên tai)

III. THỜI GIAN NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG UBND TỈNH; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG KHAI CÔNG TÁC THU - NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016

1. Thời gian thu, nộp: Trước 30/10/2016.

2. Chế độ công khai, báo cáo công tác Thu, Nộp quỹ Phòng chống thiên tai năm 2015:

Lập báo cáo kết quả thu nộp quỹ về cơ quan Quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai trưc ngày 05/11/2016; Công khai danh sách thu, nộp Quỹ của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng văn bản, niêm yết tại Văn phòng UBND tỉnh; công bố tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thời điểm công khai chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành công việc thu nộp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Hành chính - Tổ chức có trách nhiệm phối hợp với các phòng tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại Văn phòng UBND tỉnh nhận thức được tầm quan trọng của việc đóng góp quỹ phòng chống thiên tai; lập danh sách cán bộ, công chức người lao động đóng Quỹ phòng chống thiên tai và các đối tượng miễn giảm, hoãn đóng Quỹ phòng chống thiên tai năm 2016.

2. Phòng Quản trị - Tài vụ các trách nhiệm đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc nộp Quỹ phòng, chống thiên tai; tổng hợp tiền đã đóng góp nộp vào tài khoản Quỹ phòng chống thiên tai trước ngày 30/10/2016; lập báo cáo kết quả thu nộp và công khai danh sách thu nộp quỹ theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai của Văn phòng UBND tỉnh năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Quỹ phòng chống thiên tai (Sở NN);
- Các phòng, TTTH;
- Lưu: VT, HCTC.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Tùng Khánh

 

BẢNG TỔNG HỢP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch số 1135/KH-VP, ngày 19/8/2016 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT

Đối tượng

Số lượng

S tin thu/ người/năm

Tổng cộng

Ghi chú

1

CBCCVC

76

1 ngày lương

18.394.490

 

2

Người lao động

9

15.000

135.000

 

3

Min giảm, tạm hoãn đóng góp

0

 

 

 

 

 

85

 

18.529.490

 

(Mười tám triệu năm trăm hai mươi chín ngàn bn trăm chín mươi đng)

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1135/KH-VP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Nguyễn Tùng Khánh
Ngày ban hành: 19/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1135/KH-VP

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329646