• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2015 về kiểm tra tải trọng xe tỉnh Hà Giang

Tải về Văn bản khác 116/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Hà Giang, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

KiỂm tra tẢi trỌng xe trên đỊa bàn tỈnh Hà Giang

Để tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm tra tải trọng xe bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 870/TTr-SGTVT ngày 22 tháng 6 năm 2014;

UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Căn cứ Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10/01/2013; Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ;

Căn cứ Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an về việc Phối hợp thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 96/QCPH-BGTVT-UBND ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Hà Giang trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Giang.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp, các ngành và ý thức chấp hành pháp luật của các chủ doanh nghiệp, đội ngũ lái xe trong vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng bằng ô tô trên đường bộ tỉnh Hà Giang.

2. Tăng cường công tác cưỡng chế, xử lý các hành vi vi phạm vận chuyển hàng hóa quá tải trọng của phương tiện và của cầu, đường nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

3. Các giải pháp kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

III. TUYẾN, ĐỊA BÀN VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM SOÁT

1. Tuyến, địa bàn tuần tra kiểm soát

- Căn cứ vào tình hình lưu lượng phương tiện vận tải chở hàng hóa quá tải trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh, Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng Trạm KTTTXLĐ có trách nhiệm tổ chức khảo sát tình hình vi phạm chở hàng quá trọng tải, xác định vị trí đặt Trạm KTTTXLĐ, thống nhất thời gian, địa điểm cụ thể và báo cáo bằng văn bản để lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Sở GTVT phê duyệt trước khi thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, lãnh đạo Trạm chủ động liên hệ với UBND huyện, thành phố để chỉ đạo Công an cấp huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép của cầu, đường trốn tránh việc kiểm tra tải trọng xe đi vào các tuyến đường thuộc địa bàn huyện, thành phố và bố trí bãi hạ tải, phân công lực lượng bảo vệ hàng hóa, phương tiện khi có yêu cầu.

2. Đối tượng kiểm soát

- Xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô chở Container, chở hàng vượt tải trọng thiết kế được ghi trong Giấy đăng ký xe hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Chở hàng vượt tải trọng của cầu, đường; Xe ô tô vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, vi phạm các quy định về chở hàng quá trọng tải; Xe ô tô vận chuyển hành khách.

- Ngoài việc xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải, nếu phát hiện các hành vi vi phạm khác thì tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

IV. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Chế độ làm việc của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

Trạm KTTTXLĐ khi thực hiện nhiệm vụ hoạt động theo Kế hoạch kiểm tra được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần, trừ các ngày nghỉ lễ và ngày tết. Mỗi ngày làm việc theo 03 ca, kết thúc mỗi ca làm việc phải tiến hành thủ tục bàn giao ca.

2. Lực lượng tham gia tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

Lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm tại Trạm gồm: Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải; Cảnh sát giao thông đường bộ, Cảnh sát trật tự Công an tỉnh; Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh và các lực lượng khác (nếu có), cụ thể:

- Trạm trưởng: Lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

- Phó Trạm trưởng: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh.

- Ca trưởng: Là chỉ huy cấp Đội hoặc Trạm Cảnh sát giao thông.

- Nhân viên kỹ thuật: Theo sự phân công của Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

- Cán bộ giám sát kế hoạch: 01 cán bộ Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

3. Thành phần trực tiếp mỗi ca trực kiểm tra.

- Thanh tra Giao thông vận tải: Cử 07 người, mỗi ca 02 người.

- Cảnh sát giao thông đường bộ: Cử 07 người, mỗi ca 02 người.

- Cảnh sát trật tự: Cử 06 người, mỗi ca 02 người.

- Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh: 01 người.

- Ngoài các lực lượng trên có thể có các cơ quan, tổ chức liên quan, tham gia phối hợp (nếu có).

4. Phân công nhiệm vụ.

- Các lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuân thủ theo sự phân công điều hành trực tiếp của Trạm trưởng, người được giao phụ trách thực hiện kế hoạch kiểm soát tải trọng xe; Lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Trạm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực hiện việc phối hợp trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, đảm bảo trạm hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật; Khi có sự cố ùn tắc giao thông phải chủ động phối hợp giải quyết và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Công an địa phương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Thanh tra Sở Giao thông vận tải có biện pháp giải quyết.

- Tất cả các trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng, đều tiến hành lập biên bản vi phạm; Yêu cầu lái xe hoặc chủ xe phải tự hạ tải theo quy định; Chủ xe, lái xe phải chịu mọi chi phí và bảo quản hàng hóa trong quá trình hạ tải. Sau khi đã thực hiện việc hạ tải cần kiểm tra lại đảm bảo tải trọng quy định, mới giải quyết tiếp tục cho xe được lưu hành.

4.1. Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông:

- Thực hiện lệnh dùng phương tiện để kiểm soát và phối hợp cân trọng tải.

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình: Giấy phép lái xe; Giấy đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ; Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ.

- Lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính theo thẩm quyền, trường hợp phương tiện chở quá trọng tải khi phát hiện vi phạm, đều bắt buộc chủ xe, lái xe hạ tải đảm bảo trọng tải theo quy định mới cho xe tiếp tục được lưu hành. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải sử dụng camera, máy ảnh để ghi lại hình ảnh. Trường hợp hành vi vi phạm ở mức phạt vượt quá thẩm quyền, phải chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cấp có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt.

- Thông báo, phối hợp với lực lượng Cảnh sát tuần tra kiểm soát trên đường và hai đầu Trạm KTTTXLĐ hoặc Công an địa phương, buộc các xe vi phạm vượt Trạm dừng ở hai đầu Trạm trốn tránh kiểm tra về Trạm KTTTXLĐ để kiểm tra.

4.2. Nhiệm vụ của lực lượng Thanh tra giao thông:

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, bảo dưỡng trang thiết bị cân trọng tải và các điều kiện cần thiết khác về cơ sở, vật chất đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác thực hiện; Trường hợp cần thiết, có thể liên hệ với các cơ quan, tổ chức để sử dụng các trạm cân điện tử.

- Thực hiện nhiệm vụ dẫn xe vào vị trí cân; Trực tiếp vận hành cân tải trọng; Kiểm tra trọng tải xe, xác định tình trạng và mức độ quá tải, bàn giao phiếu cân các xe vi phạm về tải trọng cho lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định; Cân kiểm tra lại sau khi phương tiện đã hạ đủ tải và phối hợp thực hiện nhiệm vụ khác do Ca trưởng phân công.

- Phối hợp với Cảnh sát giao thông tổng hợp kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải và báo cáo theo quy định.

4.3. Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát trật tự:

- Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực đặt Trạm KTTTXLĐ.

- Phối hợp với các lực lượng khác của Trạm KTTTXLĐ trong công tác xử lý vi phạm, tuần tra, kiểm soát trong khu vực Trạm KTTTXLĐ và hai đầu Trạm KTTTXLĐ phát hiện, xử lý xe vi phạm vượt Trạm, vi phạm trốn tránh kiểm tra về Trạm KTTTXLĐ để kiểm tra.

- Thông báo, phối hợp với lực lượng Công an địa phương, khi có sự cố về an ninh trật tự ở khu vực đặt Trạm KTTTXLĐ và báo kịp thời cho cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết.

4.4. Nhiệm vụ của Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh:

- Giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý xe vi phạm tải trọng trên địa bàn tỉnh của các lực lượng phối hợp tại Trạm KTTTXLĐ.

5. Phương tiện:

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải: 01 xe ô tô Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động có kèm theo cân kiểm tra tải trọng xe cùng các trang thiết bị.

- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh: 01 xe ô tô tô bán tải.

Các đơn vị có lực lượng tham gia phối hợp tại Trạm bố trí trang thiết bị, công cụ hỗ trợ đảm bảo cho cán bộ, chiến sỹ, thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, điều lệnh kiểm tra.

6. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động được đảm bảo từ Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, nguồn kinh phí an toàn giao thông địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT bố trí đủ cán bộ, phương tiện thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Trạm theo kế hoạch; Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và lực lượng Cảnh sát khác thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phối hợp kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, phân tích, đánh giá tình hình báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh.

2. Công an tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương xây dựng kế hoạch chuyên đề xử lý xe quá tải trên địa bàn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Huy động lực lượng tăng cường tuần tra xử lý các xe ô tô tránh, vượt trạm, đỗ chờ ở hai phía của Trạm, tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi chống đối, không chấp hành và các hành vi vi phạm khác

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, thành phố trên tuyến có Trạm KTTTX tăng cường lực lượng phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra (khi có yêu cầu của Trạm).

- Tổng hợp kết quả thực hiện, phân tích, đánh giá tình hình báo cáo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội.

3. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan Báo, Đài tổ chức tuyên truyền kế hoạch kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, các quy định của pháp luật về tải trọng xe, về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch, báo cáo đề xuất UBND tỉnh có chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

5. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tuyên truyền kế hoạch kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, các quy định của pháp luật về tải trọng xe, về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

6. Sở Tài Chính, Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hà Giang.

Tham mưu bố trí đầy đủ kinh phí dành cho hoạt động kiểm soát tải trọng, ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ và kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho hoạt động của Trạm KTTTX.

7. UBND các huyện, thành phố.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện, thành phố; Phối hợp tham gia bảo đảm trật tự an ninh tại khu vực đặt Trạm.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn bố trí bãi hạ tải và phân công lực lượng bảo vệ hàng hóa, phương tiện khi có yêu cầu của Trạm.

- Tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các Doanh nghiệp vận tải, Doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoáng sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ phương tiện trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng xe.

8. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo

- Kế hoạch này thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh.

- Hằng ngày, vào lúc 8h00 Trạm tổng hợp số liệu và đánh giá tình hình báo cáo về Thanh tra Sở Giao thông vận tải số Fax 02193.860.709; Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh số Fax 043.8571.440 (theo mẫu báo cáo đính kèm).

- Hàng tháng, Trạm tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát trọng tải xe về Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo.

- Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy Ban ATGT Quốc gia; (để b/cáo)
- Bộ Công an, Bộ GTVT; (để b/cáo)
- Tổng cục ĐBVN; (để b/cáo)
- Tổng cục VII Bộ Công an; (để b/cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để b/cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh; (để b/cáo)
- Ban ATGT tỉnh; (để b/cáo)
- Cổng TT điện tử và công báo tỉnh;
- Sở GTVT, CA tỉnh; Sở Tài chính;
- Báo Hà Giang, Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Giang;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an các huyện, thành phố;
- Trạm KTTTXLĐ Hà Giang;
- Lưu: VT,CV.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 116/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 28/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 116/KH-UBND

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286535