• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Kế hoạch 116/KH-UBND-UBMTTQ năm 2017 về thực hiện Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020

Tải về Văn bản khác 116/KH-UBND-UBMTTQ
Bản Tiếng Việt

UBND - UBMTTQVN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND-UBMTTQ

Cà Mau, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP 90 VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2017-2020

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, về việc đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về việc vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-BYT ngày 07/6/2016 của Bộ Y tế, về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017- 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

Nâng cao trách nhiệm, nhận thức và hoạt động của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn quy định; góp, phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng thực phẩm.., hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các ngành chức năng từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tránh sự chng chéo hoặc bỏ sót đối tượng kiểm tra, nâng cao hiệu quả quản lý.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, vận động về an toàn thực phẩm

1.1. Đối tượng

a) Người sản xuất thực phẩm.

b) Người kinh doanh thực phẩm.

c) Người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn quản lý.

1.2. Nội dung tuyên truyền, vận động

- Các tiêu chí an toàn thực phẩm.

- Các điều kiện đảm bảo sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, tiêu dùng thực phẩm an toàn theo quy định của pháp luật phù hợp với đối tượng quản lý.

- Quyền và nghĩa vụ của công dân, người sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm. Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

2. Giám sát, thanh kiểm tra chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp xã, trong đó ngành Y tế đóng vai trò đầu mối, thường trực thực hiện việc giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch của các cấp, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2.1. Giám sát

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thực hiện.

a) Đối tượng

- Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý các ngành và theo phân cấp của từng địa phương;

- Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc các ngành: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

- Các đơn vị sự nghiệp về an toàn thực phẩm: Các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Trung tâm Y tế huyện, thành phố, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

b) Yêu cầu

- Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan phối hợp, hợp tác chuyên môn với Đoàn giám sát.

- Thống kê các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành và theo phân cấp của địa phương báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội.

c) Nội dung giám sát theo cấp

- Giám sát của cấp tỉnh

+ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức Đoàn giám sát đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp huyện, cấp xã về an toàn thực phẩm.

+ Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành chức năng liên quan tổ chức Đoàn giám sát một số chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô lớn trên địa bàn.

+ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức giám sát một số hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Giám sát của cấp huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức Đoàn giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô vừa trên địa bàn cấp huyện.

- Giám sát của cấp xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện giám sát các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Giám sát của khu dân cư

Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng ấp hoặc Tổ trưởng T dân phvà Trưởng các Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và chế biến, kinh doanh thực phẩm ở cộng đồng dân cư, chuyển đến Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam cấp xã, phường, thị trấn và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

2.2. Kiểm tra, thanh tra

- Các đơn vị chức năng thuộc Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ tình hình thực tế mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia các Đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm.

- Các đơn vị khi công bố kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm có trách nhiệm gửi một bản sao đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tuyên truyền hoặc giám sát.

- Công bố tên và việc xử lý vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn thực phẩm trên phương tiện truyền thông, báo chí theo quy định của pháp luật và theo quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2.3. Tiếp nhận và xử lý thông tin

- Giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế là đơn vị đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến nghị về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân công đơn vị tiếp nhận và xử lý thông tin, báo cáo giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, nơi tiếp dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử tại cấp tỉnh, huyện, xã.

2.4. Công tác thông tin báo cáo.

Các đơn vị gửi báo cáo (giao Sở Y tế hướng dẫn biu mu báo cáo, quy định thời gian báo cáo đối với tng đơn vị) về: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau. Địa chỉ: 58, Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 02903.562076 - 02903.562075. Fax: 02903. 562 011.

Địa chỉ email: atvstpcamau@gmail.com - pttraccattpcm@gmail.com.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành:

1.1. Sở Y tế:

- Hàng năm, căn cứ mục tiêu của kế hoạch chung của tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai, báo cáo thực hiện theo lĩnh vực phân công quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tham mưu bổ sung đại diện của Ủy ban Mặt trận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp.

- Chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đưa tiêu chí an toàn thực phẩm vào tiêu chí đánh giá phường, thị trn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Cung cấp tài liệu để hỗ trợ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn theo lĩnh vực được phân cấp quản lý.

- Tng hợp, đánh giá và báo cáo tiến độ triển khai Chương trình vào ngày 20 tháng 3, 6, 9, 12 trong năm 2018 và những năm tiếp theo; Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm vào ngày 20 tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện chọn thành phố Cà Mau và 01 huyện có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới để chọn xã, phường làm điểm theo hướng dẫn của Trung ương (có văn bản thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh).

1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình bổ sung nội dung an toàn thực phẩm trong việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh Cà Mau.

- Triển khai thực hiện tiêu chí an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, chợ nông sản theo quy định.

1.3. Sở Công thương:

- Tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng đối với nhóm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý.

- Tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý.

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Xem xét đề xuất bổ sung tiêu chí an toàn thực phẩm vào tiêu chuẩn đánh giá và xét danh hiệu “khóm, ấp văn hóa”, “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

1.4. Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị có liên quan trình phân bổ nguồn kinh phí hợp lý cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn các sở, ban, ngành dự toán kinh phí hoạt động theo quy định.

1.5. Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan Báo, Đài

Lập kế hoạch và phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tuyên truyền về thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn tỉnh; cung cấp ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức thành viên:

2.1. y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai các hoạt động về tuyên truyền, giám sát và thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên phạm vi toàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã triển khai Kế hoạch này, đồng thời chủ động phối hợp với các ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương đtham mưu xây dựng tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

2.2. Hội Nông dân tỉnh:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp hội tổ chức tập huấn, tuyên truyền vận động gia đình hội viên và nông dân sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm; nuôi trồng thủy hải sản an toàn, đúng quy chuẩn.

- Giám sát việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

2.3. Hi Cu chiến binh tỉnh

- Tuyên truyền hướng dẫn gia đình hội viên thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn.

- Vận động, phát giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn thực phẩm.

2.4. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “năm không, ba sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì phát động.

- Giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

2.5. Tỉnh đoàn

- Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên trong lĩnh vực tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn, đúng quy định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc giám sát an toàn thực phẩm tại ở các cơ sở giáo dục có thực hiện bếp ăn tập thể.

2.6. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của người lao động.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc giám sát an toàn thực phẩm tại các công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thực hiện bếp ăn tập th.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo cho Trung tâm Y tế huyện, thành phố phối hợp Phòng Y tế tham mưu thực hiện những nội dung cụ thể sau:

- Hàng năm, Trung tâm Y tế huyện, thành phố căn cứ mục tiêu của kế hoạch chung của huyện phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai, báo cáo thực hiện theo lĩnh vực phân công quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện kế hoạch.

- Bố trí kinh phí và bảo đảm các điều kiện thực hiện nội dung Kế hoạch này đến xã, phường, thị trấn và khu dân cư.

- Tham mưu bổ sung đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và một số tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo đưa tiêu chí an toàn thực phẩm vào tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế cung cấp tài liệu để hỗ trợ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn theo lĩnh vực được phân cấp quản lý.

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch vào ngày 15 tháng 3, 6, 9, 12 trong năm 2018; Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm vào ngày 15 tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

Trong quá trình triển khai, các địa phương, cơ quan, đơn vị có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (Sở Y tế) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

UBND TỈNH CÀ MAU
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

TM. UBMTTQVN TỈNH CÀ MAU
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Mộng Thành

 

Nơi nhận:
- Phần III;
- Công báo;
- VXT05;
- Lưu V
T.

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 116/KH-UBND-UBMTTQ   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân, Phan Mộng Thành
Ngày ban hành: 27/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 116/KH-UBND-UBMTTQ

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373891