• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hội nhập kinh tế quốc tế


 

Kế hoạch 1164/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” do tỉnh Phú Thọ ban hành

Tải về Văn bản khác 1164/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1164/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TW, NGÀY 05-01-2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ”

Căn cứ Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 02/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 12), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trên lĩnh vực kinh tế. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; phòng ngừa, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể, không để hình thành “điểm nóng“ về an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

3. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành chức năng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị và sự tham gia của doanh nghiệp, nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về bảo đảm an ninh kinh tế; âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch… Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh kinh tế, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế.

2. Tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên trong cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp lớn; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời vấn đề nảy sinh trong nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn dấu hiệu “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“; không để cơ quan đặc biệt nước ngoài, tổ chức phản động thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, thu thập tin tức tình báo. Kiểm soát chặt chẽ thông tin báo chí, internet, mạng xã hội và dư luận xã hội, không để gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh.

Chú trọng phát triển, củng cố tổ chức cơ sở đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời tăng cường quản lý các tổ chức của người lao động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hội, nhóm trái phép của công nhân, không để hình thành “công đoàn độc lập”.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ lý luận về kinh tế, chính trị, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm lợi dụng hội nhập, thông qua kinh tế để chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật; đồng thời tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là người lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp lớn. Qua đó huy động, vận động nhân dân, người lao động tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế. Xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế, quy định bảo đảm an ninh kinh tế ở các cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời rà soát, xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp bảo đảm an ninh kinh tế giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công; bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ, an ninh thông tin, an ninh mạng; bảo vệ bí mật nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, bí mật công nghệ, bản quyền, thương hiệu của doanh nghiệp; rà soát, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng thông tin của các cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng xâm nhập mạng nội bộ, chiếm quyền điều hành, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh mạng, an toàn thông tin.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện pháp luật về kinh tế, kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, phát hiện, xử lý sai phạm trong lĩnh vực kinh tế. Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao năng lực thực thi pháp luật về môi trường; kiên quyết bảo đảm các yêu cầu về môi trường trong dự án đầu tư, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài, người nước ngoài ở địa phương; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động địa phương ở nước ngoài và sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

4. Tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng, triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tổ chức thẩm định chặt các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh nhất là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh bảo đảm vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, vừa bảo đảm củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường quản lý, giám sát các dự án nước ngoài đầu tư từ khâu thẩm định, cấp phép đến quá trình thi công, vận hành dự án để bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ tài nguyên, môi trường; rà soát, kiểm tra chặt chẽ từng dự án, đánh giá hiệu quả, tác động, ảnh hưởng của dự án đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội khu vực dự án hoạt động. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm của đối tác nước ngoài lợi dụng sơ hở, yếu kém để tạo cớ gây sức ép, cạnh tranh, trốn thuế, chuyển giá. Kiên quyết xử lý dự án không thực hiện đúng cam kết, không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường…

5. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế. Triển khai quyết liệt các đề án bảo đảm an ninh, an toàn quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư công, xử lý nợ xấu, bán đấu giá tài sản Nhà nước…, kịp thời phát hiện, ngăn chặn dấu hiệu sai phạm, gây tổn thất kinh tế.

Chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể ngay khi mới phát sinh và tại cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động, nhân dân, không để hình thành “điểm nóng“ về an ninh, trật tự, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, tập trung đấu tranh tội phạm kinh tế có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, rửa tiền, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất tiêu thụ hàng giả, gian lận thương mại, tín dụng đen, tội phạm vi phạm sở hữu trí tuệ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh mạng.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu. Nghiên cứu, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh đối với thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin nhập khẩu từ nước ngoài; quy định nguyên tắc đầu tư, sử dụng thiết bị đối với những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm liên quan đến quốc phòng, an ninh. Ngăn chặn việc nhập thiết bị, công nghệ lạc hậu, có nguy cơ mất an toàn thông tin của đối tác nước ngoài. Coi trọng, lựa chọn đối tác nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ, tư cách pháp nhân tốt.

Rà soát, xây dựng, bổ sung kế hoạch, phương án, quy chế bảo vệ địa bàn, lĩnh vực, mục tiêu kinh tế trọng điểm phù hợp với tình hình mới, tập trung bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng, tài chính, tiền tệ, dự trữ, ngân sách nhà nước, lương thực, năng lượng, môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

6. Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế của các cơ quan chức năng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, doanh nhân; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, đoàn thể, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, trọng tâm là bảo vệ an ninh chính trị nội bộ các cơ quan kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, thẩm định yếu tố liên quan công tác an ninh đối với các dự án kinh tế; phòng ngừa, giải quyết vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể, không để hình thành “điểm nóng“ về an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác Công an, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, tập trung đấu tranh tội phạm kinh tế có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, rửa tiền, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất tiêu thụ hàng giả, gian lận thương mại, tín dụng đen, tội phạm vi phạm sở hữu trí tuệ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh mạng. Thường xuyên rà soát, xây dựng, bổ sung kế hoạch, phương án, quy chế bảo vệ địa bàn, lĩnh vực, mục tiêu kinh tế trọng điểm; quy chế phối hợp bảo đảm an ninh kinh tế giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn.

Xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình mới.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trọng tâm là Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP , ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020. Ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; quy định chặt chẽ, cụ thể quy trình, thủ tục, điều kiện đầu tư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, không để ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Chủ trì, phối hợp lực lượng Công an, Quân đội, các sở, ngành chức năng, huyện, thành, thị rà soát, kiểm tra chặt chẽ từng dự án, đánh giá hiệu quả, tác động, ảnh hưởng của dự án đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội khu vực dự án hoạt động; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xem xét việc tăng quy mô hoặc ngừng, chuyển đổi mục đích đầu tư sang ngành nghề khác; thẩm định yếu tố liên quan an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư kinh tế tại tỉnh.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chú trọng kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp lực lượng Công an và các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, đánh giá dự án liên quan đến thế trận quốc phòng; thẩm định, giám sát, quản lý chặt chẽ chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào địa bàn chiến lược về quốc phòng; kịp thời phát hiện tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết những vụ việc phát sinh phức tạp liên quan an ninh kinh tế.

4. Sở Công Thương

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới“ và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại quốc tế.

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, lừa đảo trong kinh doanh, vi phạm chế độ bản quyền, thương hiệu hàng hóa..., bảo đảm kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh; chú trọng bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao năng lực thực thi pháp luật về môi trường. Kiên quyết bảo đảm các yêu cầu về môi trường trong dự án đầu tư, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Phối hợp các cơ quan chức năng thẩm định yếu tố môi trường đối với các dự án kinh tế triển khai trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, nhất là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, kiên quyết xử lý dự án lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp các ngành chức năng có các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật kinh tế, kiến thức chuyên môn, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế, lợi dụng hội nhập để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình“, chống phá nước ta của các thế lực thù địch, phản động, qua đó huy động, vận động người lao động tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Chủ trì, phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, sở ngành chức năng, chính quyền địa phương quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn (theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND , ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn). Phối hợp Sở ngoại vụ, Trung tâm lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nắm chắc tình hình, có biện pháp bảo vệ quyền lợi của công dân địa phương lao động ở nước ngoài.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp các ngành chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh đối với thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin nhập khẩu từ nước ngoài; có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, quy định nguyên tắc đầu tư, sử dụng thiết bị đối với những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm liên quan đến quốc phòng, an ninh. Phối hợp các cơ quan chức năng ngăn chặn việc nhập thiết bị, công nghệ lạc hậu, có nguy cơ mất an toàn thông tin của đối tác nước ngoài.

Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực viễn thông, internet, báo chí, xuất bản; thường xuyên phối hợp rà soát, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng thông tin của các cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp; có biện pháp ngăn chặn các thế lực thù địch, tội phạm kinh tế xâm nhập mạng nội bộ, chiếm quyền điều hành, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh mạng, an toàn thông tin; kiểm soát chặt chẽ thông tin báo chí, internet, mạng xã hội, dư luận xã hội, không để gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh.

8. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Phối hợp chính quyền địa phương làm tốt công tác phát triển đảng, thành lập, củng cố tổ chức cơ sở đảng và công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… trong doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ lý luận về kinh tế, chính trị, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Phối hợp các cơ quan chức năng nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; xử lý, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm những vụ việc đình công, lãn công, ngừng việc tập thể, không để phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

9. Các sở, ban, ngành khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 12, Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12, trong đó tập trung:

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện pháp luật về kinh tế, kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, phát hiện, xử lý sai phạm trong lĩnh vực kinh tế.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, kịp thời, thường xuyên trao đổi thông tin, tích cực tham gia phòng chống tội phạm kinh tế, xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

10. UBND huyện, thành, thị: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Chỉ thị số 12, Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương, tập trung một số nội dung sau:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh kinh tế tại địa phương.

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, có chính sách, cơ chế tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp lớn; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời vấn đề nảy sinh trong nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn dấu hiệu “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“, không để đối tượng bên ngoài có điều kiện thâm nhập, tác động nội bộ, thu thập tin tức tình báo.

Quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án kinh tế đang đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án của tổ chức phi chính phủ nước ngoài; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm của đối tác nước ngoài lợi dụng sơ hở, yếu kém để tạo cớ gây sức ép, cạnh tranh, trốn thuế, chuyển giá, vi phạm pháp luật; kiên quyết xử lý dự án không thực hiện đúng cam kết, không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện pháp luật về kinh tế, kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, phát hiện, xử lý sai phạm trong lĩnh vực kinh tế.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, có phương án phù hợp giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh đối với người lao động, công đoàn, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể ngay khi mới phát sinh và tại cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động, không để hình thành “điểm nóng“ về an ninh, trật tự, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá.

Có các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật kinh tế, kiến thức chuyên môn, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế, lợi dụng hội nhập để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình“, chống phá nước ta của các thế lực thù địch, phản động, qua đó huy động, vận động nhân dân, người lao động tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Quan tâm phối hợp chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình mới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại đơn vị, địa phương.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT:TU, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, NC2.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1164/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 28/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1164/KH-UBND

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365351