• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2020 về phối hợp và hỗ trợ Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư thực hiện dự án: Nhà máy chế biến rau quả DAVECO Sơn La do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 118/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP VÀ HỖ TRỢ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN RAU QUẢ DAVECO SƠN LA

Căn cứ Thông báo số 1957-TB/TU ngày 22/4/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về giao báo cáo tiến độ triển khai Dự án nhà máy chế biến rau quả Daveco Sơn La - Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Giao;

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 9/5/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền thuê đất đối với cơ sở 2, Trường Cao đẳng Nông lâm (cũ) tại Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

Để hỗ trợ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Giao hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư thực hiện dự án Nhà máy chế biến rau quả DAVECO Sơn La thuận lợi, sớm đưa Nhà máy vào hoạt động, UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kế hoạch phối hợp và hỗ trợ Nhà đầu tư thể hiện quyết tâm của các cấp Lãnh đạo tỉnh Sơn La nhằm tạo lập môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và ổn định để Nhà đầu tư an tâm hoạt động và phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm đầu tư xây dựng, đưa Nhà máy vào hoạt động sản xuất.

2. Yêu cầu

- Việc phân công nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng theo từng lĩnh vực phụ trách, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND huyện Mai Sơn trong việc hỗ trợ Nhà đầu tư.

- Hỗ trợ Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phải dựa trên cơ sở quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phối hợp, hỗ trợ Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng dự án: Nhà máy chế biến rau quả DAVECO Sơn La từ khâu đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền thuê đất đến cấp Giấy phép xây dựng Nhà máy.

2. Xác định quy trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư gồm 03 phần, hoàn thành trong khoảng thời gian 70 ngày (từ ngày 20/5/2020 đến ngày 30/7/2020), cụ thể:

- Phần I: Hoàn thiện các thủ tục đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền thuê đất (đối với cơ sở 2, trường Cao đẳng Nông lâm (cũ).

- Phần II: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị trúng đấu giá (Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao).

- Phần III: Thực hiện đồng thời, song song các bước:

(1) Bước 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án (thực hiện ngay sau khi Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao được cấp đất).

(2) Bước 2: Lập, thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án (không phải thực hiện do đã có Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Mai Sơn phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chế biến nông sản, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn).

(3) Bước 3: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư + Hồ sơ thiết kế cơ sở và Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án (bước này được triển khai đồng thời với bước 1).

(4) Bước 4: Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (bước này được triển khai đồng thời với bước 3, hoàn thành trước khi chủ đầu tư trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án).

(5) Bước 5: Lập, thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy (bước này được triển khai đồng thời với bước 3, hoàn thành trước khi chủ đầu tư trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án).

- Phần IV: Cấp giấy phép xây dựng cho dự án (Bước này không thực hiện do Nhà đầu tư được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng và điểm d, khoản 1, Điều 16, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; đồng thời định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch 02 lần/tháng (Trước ngày 15 và ngày 30 hàng tháng).

2. Các Sở, ban, ngành, UBND huyện Mai Sơn và Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao căn cứ vào kế hoạch này để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ 02 lần/tháng (Trước ngày 10 và ngày 25 hàng tháng) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động, môi trường của dự án.

4. Giao Sở Xây dựng: Hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và các thủ tục khác liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với UBND huyện Mai Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng phương án giải phóng mặt bằng; thống nhất phương án hỗ trợ cây cối, hoa màu trên đất cho Trường Cao đẳng Nông lâm cũ (nay là Trường Cao đẳng Sơn La) để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Sơn La lập phương án di chuyển 03 nhà lưới của Trường Cao Đẳng Sơn La từ Cơ sở 2, trường Cao đẳng Nông lâm (cũ) đến địa điểm mới của Trường Cao đẳng Sơn La.

6. Giao UBND huyện Mai Sơn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng phương án giải phóng mặt bằng; thống nhất phương án hỗ trợ cây cối, hoa màu trên đất cho Trường Cao đẳng Nông lâm cũ (nay là Trường Cao đẳng Sơn La) để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

7. Giao Trường Cao đẳng Sơn La chủ trì lập phương án di chuyển 03 nhà lưới của Trường Cao Đẳng Sơn La từ Cơ sở 2, trường Cao đẳng Nông lâm (cũ) đến địa điểm mới của Trường Cao đẳng Sơn La theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉn
h (B/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đ
ầu tư, Tài chính;
Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Văn phòng U
BND tỉnh;
- UBND huyện Mai Sơn;
- Lưu: VT, TH, Hà 35 b
ản

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP, HỖ TRỢ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ RAU, QUẢ DAVECO SƠN LA
(Kèm theo Kế hoạch số: 118/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Kế hoạch thời gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Hoàn thành

Tổng số ngày

PHẦN I: HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THUÊ ĐẤT (đối với cơ sở 2: Trường Cao đẳng Nông lâm (cũ)

1

Ký hợp đồng mua bán tài sản với đơn vị trúng đấu giá

Sở Tài chính

Đơn vị trúng đấu giá

20/5/2020

22/5/2020

03

 

2

Nộp tiền trúng đấu giá

Đơn vị trúng đấu giá

Sở Tài chính

Trong thời hạn 30 ngày theo Quyết định số 927/QĐ-UBND (trước ngày 09/6/2020)

PHẦN II: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, BÀN GIAO TÀI SẢN CHO ĐƠN VỊ TRÚNG ĐẤU GIÁ

1

Ký và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị trúng đấu giá

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND huyện Mai Sơn, Đơn vị trúng đấu giá

Thực hiện ngay sau khi đơn vị trúng đấu giá thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho Sở Tài chính

 

2

Ký Hợp đồng thuê đất với cho đơn vị trúng đấu giá

3

Bàn giao tài sản cho đơn vị trúng đấu giá

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường; Đơn vị trúng đấu giá

PHẦN III: THỰC ĐỒNG THỜI SONG SONG CÁC THỦ TỤC SAU:

Bước 1: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu nhà đầu tư yêu cầu)

23

Từ 20/5-13/6

1

Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư

Nhà đầu tư

Trung tâm xúc tiến đầu tư

20/5/2020

25/5/2020

05

Áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

2

Thẩm định hồ sơ đề xuất dự án đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan

26/5/2020

05/6/2020

10

3

Hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến tham gia thẩm định của các sở, ngành, đơn vị liên quan (nếu có)

Nhà đầu tư

 

06/6/2020

08/6/2020

03

4

Lập báo cáo thẩm định đề xuất dự án đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

09/6/2020

11/6/2020

03

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư (nếu có yêu cầu)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

12/6/2020

13/6/2020

02

Bước 2: Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án: Bước này không phải thực hiện do Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chế biến nông sản, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn đã được UBND huyện Mai Sơn phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 25/02/2020.

 

 

Bước 3: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

 

 

1

Lập, thẩm định dự án đầu tư + Thiết kế cơ sở của dự án

44

Từ 20/5 - 03/7

(1)

Chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn

20/5/2020

22/5/2020

03

Thực hiện đồng thời với bước 1 đề xuất dự án đầu tư

(2)

Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát thiết kế

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn

23/5/2020

27/5/2020

05

(3)

Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn

(4)

Lập hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn

28/5/2020

20/6/2020

23

(5)

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn

(7)

Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án

Sở Xây dựng

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan

21/6/2020

30/6/2020

10

(8)

Phê duyệt dự án đầu tư

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn

01/7/2020

03/7/2020

03

2

Lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

30

Từ 01/7-30/7

(1)

Chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn

01/7/2020

02/7/2020

02

Triển khai ngay sau khi thiết kế cơ sở của dự án được Sở xây dựng thẩm định

(2)

Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát thiết kế xây dựng

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn

03/7/2020

05/7/2020

03

(3)

Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn

(4)

Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn

06/7/2020

20/7/2020

15

(5)

Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Sở Xây dựng

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan

21/7/2020

30/7/2020

10

Bước 4: Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (ĐTM)

23

Từ 20/5-20/6

1

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Nhà đầu tư

Đơn vị tư vấn

20/5/2020

04/6/2020

15

Thực hiện đồng thời với Bước 3 (hoàn thành trước khi trình thẩm định TKCS dự án)

2

Thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (Sở TN&MT là cơ quan thường trực)

Nhà đầu tư, đơn vị tư vấn

05/6/2020

15/6/2020

10

3

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

UBND tỉnh

 

16/6/2020

20/6/2020

05

Bước 5: Lập thẩm định phương án thiết kế phòng cháy chữa cháy

1

Lập hồ sơ trình thẩm duyệt về phương án thiết kế phòng cháy chữa cháy

Nhà đầu tư

 

28/5/2020

05/6/2020

08

Triển khai đồng thời với Bước 3 (hoàn thành trước khi trình thẩm định TKCS của dự án)

2

Thẩm duyệt phương án thiết kế phòng cháy chữa cháy

Cơ quan cảnh sát PCCC

Nhà đầu tư

09/6/2020

15/6/2020

07

PHẦN IV: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Nhà đầu tư được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng và điểm d, khoản 1, Điều 16, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 118/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 21/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 118/KH-UBND

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448950