• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đại hội Đại biểu Đảng bộ


 

Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động 07-CTr/TU triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 12/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KH-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 07-CTR/TU NGÀY 12/01/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 12/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; y ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động s07-CTr/TU ngày 12/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với nội dung cụ thể như sau:

A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I- Mục đích

Triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX; cụ thể:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,6% trở lên/năm.

- Giá trị sản xuất tăng bình quân trên 10%/năm, trong đó: sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trên 2,5%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 13,8% trở lên/năm (công nghiệp tăng 13,5%/năm; xây dựng tăng 14,9%/năm); dịch vụ tăng 8,9% trở lên/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2016 - 2020) đạt 166.500 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần giai đoạn 2011 - 2015.

- Dân số trung bình năm 1.796.000 người; mức giảm tỷ lệ sinh bình quân khoảng 0,1 ‰/năm; giải quyết việc làm cho khoảng 33 nghìn lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo (theo chun nghèo giai đoạn 2016 - 2020) giảm 1% trở lên/năm.

Đến năm 2020:

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 25%, công nghiệp, xây dng 40%, dịch vụ 35%; Cơ cấu lao động tương ứng đạt: 29%-45%-26%; GRDP bình quân đầu người khoảng 2.300 - 2.500 USD; Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2.000 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.500 tỷ đồng trở lên, trong đó thu nội địa đạt trên 4.000 tỷ đồng (không tính thu tiền sử dụng đất).

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 92,8%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%, trong đó qua đào tạo nghề 56,5%.

- 90% trở lên số gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 80% trở lên cơ quan, đơn vị, 70% trở lên thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 75% trở lên xã đạt danh hiệu "xã đạt chun văn hóa nông thôn mới", phường, thị trấn đạt "chuẩn văn minh đô thị".

- Có 37 giường bệnh/vạn dân (trong đó, 5 giường bệnh ngoài công lập); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 12%; 95% xã, phường, thị trn đạt chun quc gia về y tế.

- 100% xã, phường, thị trấn được cấp nước sạch, phấn đấu 100% dân cư sử dụng nước sạch; 100% cơ sở sản xuất mới, 90% cơ sở sản xut cũ có hệ thng xử lý cht thải đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% chất thải rắn ở đô thị, 90% chất thải rắn ở nông thôn được thu gom và xử lý.

- 75% trở lên số xã đạt tiêu chí nông thôn mới; các xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên.

II- Yêu cầu

Thể hiện được các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào xây dựng các quy hoạch, chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm. Cụ thể hóa thành các đề án, dự án, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng để tổ chức thực hiện.

B- NỘI DUNG KẾ HOẠCH

(Có Phụ lục nội dung kế hoạch chi tiết kèm theo)

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án, Dự án, Kế hoạch được y ban nhân dân tỉnh phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm tiến độ đề ra; hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết các nội dung công việc; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh.

Giao Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc trin khai thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- UBND huyện, Thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX

(Kèm theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 y ban nhân dân tỉnh)

STT

Nhiệm vụ

Mục tiêu, nội dung chính các công việc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian bắt đu thực hiện

Thi gian hoàn thành

Kết quả thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Phát triển kinh tế

 

 

 

 

 

 

1

Rà soát, hoàn thiện đề án cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế gắn với đổi mi mô hình tăng trưởng; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án trong giai đoạn 2016-2020

Rà soát, đánh giá việc xây dựng triển khai đề án; hoàn thiện và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 3/2016

Tháng 9/2016

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

2

Rà soát, hoàn thiện đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án trong giai đoạn 2016-2020

Rà soát, đánh giá việc xây dựng trin khai đề án; hoàn thiện và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Quyết định của UBND tỉnh

3

Rà soát, hoàn thiện đề án cơ cấu lại ngành Công Thương; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án trong giai đoạn 2016-2020

Rà soát, đánh giá việc xây dựng trin khai các đề án; hoàn thiện và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành Công Thương

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Quyết định của UBND tỉnh

4

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2035

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung định hướng phát triển kinh tế xã hội, không gian của tnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2019

Quý IV/2019

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

Về phát triển nông lâm thuỷ sản

 

 

 

 

 

 

5

Đề án tái cơ cấu giống vật nuôi trong chăn nuôi nông hộ tnh Thái Bình, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

- Chuyển đổi cơ cấu ging vật nuôi làm tăng sản lượng, giá trị và phát triển bền vững các sản phẩm chăn nuôi lợn, gia cầm, bò trong chăn nuôi nông hộ.

- Thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ cho chăn nuôi nông hộ theo Quyết định s50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý II/2016

Quyết định của UBND tỉnh

6

Xây dựng kế hoạch và triển khai bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020

- Bảo vệ tt diện tích rừng hiện có.

- Trồng mới, phát triển diện tích rừng của tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý II/2016

Kế hoạch ca UBND tỉnh

7

Đề án xây dựng vùng sản xuất cây trồng an toàn theo chuỗi

- Xây dựng thí điểm mô hình sản xuất cây trồng an toàn theo chuỗi.

- Phát triển mô hình thành vùng sản xuất cây trồng an toàn theo chuỗi.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý II/2016

Quyết định của UBND tỉnh

8

Đề án tích tụ ruộng đất nông nghiệp tnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

- Xây dựng, lựa chọn các hình thức tích tụ ruộng đất mà pháp luật cho phép phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Xây dựng các cơ chế chính sách của tỉnh để thực hiện việc tích tụ theo hình thức đã lựa chọn.

- Tạo cơ chế hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn, góp phần đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2015

Tháng 7/2016

Quyết định của UBND tỉnh

9

Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sn thực hiện tái cơ cu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Rà soát, đánh giá hiện trạng phát triển nuôi trồng thủy sản, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển NTTS thực hiện tại cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/ 2016

Quyết định ca UBND tỉnh

 

Về phát triển công nghiệp - thương mại

 

 

 

 

 

 

10

Điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch phát triển mạng lưới chợ giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030

Nghiên cứu, điều chỉnh mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh, để phù hợp với hoạt động giao thương hàng hóa trong tình hình mới và phục vụ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ tháng 2/2016

Quý II/2016

Quyết định ca UBND tỉnh

11

Quy hoạch phát triển Điện lực Thái Bình giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư các nguồn trạm biến áp 220KV cấp điện cho tỉnh; quy hoạch kế hoạch lưới điện, đường dây điện 110 KV, lưới điện, đường dây điện trung áp, hạ áp; và xác định tổng khối lượng đầu tư lưới điện hạ áp giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ tháng 2/2016

Quý III/2016

Quyết định của UBND tỉnh

12

Quy hoạch phát triển công nghiệp Thái Bình giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030

Nghiên cứu, định hướng mục tiêu phát triển các lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phù hp với bi cnh và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội chung của cnước của vùng Đồng bằng Bắc Bộ và của tỉnh; phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 13,5%/năm, giai đoạn 2021-2025, tăng bình quân khoảng 13%/năm

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ tháng 2/2016

Quý IV/2016

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh

13

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống kho, cửa hàng bán lxăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021, định hướng đến năm 2026

Nghiên cứu bổ sung Kho xăng dầu đầu mối; cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2021, định hướng đến 2026 phù hợp với nhu cu phân phối, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của xã hội; phù hợp với các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ... mới hoàn thành đầu tư phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ tháng 2/2016

Quý III/2016

Quyết định của UBND tỉnh

14

Đề án phát triển du lịch tnh Thái Bình đến năm 2020

Định hướng phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020, đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh dựa trên các lợi thế của địa phương. Tạo lập và nâng cao hình ảnh du lịch Thái Bình trong vùng, khu vực và thế giới

Sở VHTT&DL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Quyết định của UBND tỉnh

15

Đề án tăng cường đầu tư vốn tín dụng ngân hàng đi với DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Đề xuất mục tiêu, giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường đầu tư vốn tín dụng ngân hàng cho các DNNVV

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Báo cáo xin chtrương của Thường trực tỉnh ủy

16

Giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tnh giai đoạn 2016-2020

Đề xuất mục tiêu, giải pháp, kiến nghị phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Báo cáo xin chtrương của Chủ tịch UBND tỉnh

17

Điều chỉnh, bổ sung, xây dựng Quy hoạch phát triển thương mại giai đoạn 2017-2022, định hướng đến năm 2030

Xây dựng định hướng về phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2017-2022, định hướng đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng cao.

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ tháng 2/2017

Quý IV/2017

Quyết định của UBND tỉnh

18

Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Xác định vị trí, diện tích các KCN, CCN cần được đầu tư xây dựng để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 và đến năm 2030, để kêu gọi đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2019

Quý IV/2019

Quyết định của UBND tnh

 

Về phát triển kinh tế khu vực ven biển

 

 

 

 

 

 

19

Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển tỉnh Thái Bình.

Lập đề án đề xuất thành lập Khu kinh tế ven biển tỉnh Thái Bình; tạo động lực phát huy các điều kiện, tiềm năng sẵn có của khu vực ven biển Thái Bình (như tận dụng diện tích bãi bồi ven biển, vị trí địa lý...); đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biển; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế của tỉnh và của Khu vực đồng bằng sông hồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV/2015

Quý II/2016

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

20

Dự án xây mới tuyến đường bộ ven biển

Lập Dự án, Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư; huy động các nguồn vn hợp pháp để đầu tư xây dựng tuyến đường nhm thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt là phát triển Khu kinh tế ven biển của tỉnh

Sở GTVT

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý II/2016

Quyết định của UBND tỉnh

21

Xây dựng Kế hoạch phát triển vận tải biển

Đánh giá hiện trạng phát triển, kinh doanh vận tải biển; đề ra định hướng, nhu cầu, giải pháp, cơ chế chính sách nhằm phát triển mạnh đội vận tải tàu biển, giảm tải cho đường bộ, phục vụ phát triển Khu kinh tế ven biển của tnh trong giai đoạn tới

Sở GTVT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

22

Xây dựng Kế hoạch thực hiện việc quai đê lấn biển, phát triển quỹ đất, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030

- Xây dựng được kế hoạch quai đê lấn biển tại các xã Thụy Xuân, Thụy Trường, Thái Đô-huyện Thái Thụy, Đông Long, Đông Hoàng, Nam Hưng - huyện Tiền Hải góp phần phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Kế hoạch của UBND tnh

23

Lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tiền Hải

Xác định rõ tính chất, chức năng, các yêu cầu riêng của KCN Tiền Hải; đề xuất lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN Tiền Hải với quy mô 446ha

BQL các Khu công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý II/2016

Quyết định của UBND tỉnh

24

Đề án điều chỉnh, bổ sung KCN Xuân Hải, huyện Thái Thuỵ vào danh mục các KCN Việt Nam đến năm 2020

Xác định quy mô diện tích đất đai và tính chất KCN Xuân Hải, huyện Thái Thụy; đề xuất điều chỉnh bổ sung KCN Xuân Hải vào Quy hoạch mạng lưới các KCN của tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và trình Chính phchấp thuận đưa vào danh mục các KCN Việt Nam đến năm 2020

BQL các Khu công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý I/2017

Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của UBND

25

Xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ trên địa bàn khu vực ven biển của tỉnh

Xây dựng chương trình tuyên truyền mạng lưới quy hoạch Khu, cụm công nghiệp, khu thương mại dịch vụ; các dự án kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu, cụm công nghiệp, khu thương mại dịch vụ; xây dựng nội dung, in ấn phát hành ấn chỉ...; Kế hoạch tổ các hội nghị xúc tiến đầu tư kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu, cụm công nghiệp, khu thương mại dịch vụ trên địa bàn khu vực ven biển của tỉnh;

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ Quý II/2016

Quý I/2017

Kế hoạch của UBND tỉnh

26

Xây dựng Kế hoạch phối hợp trong việc thực hiện các dự án lớn của Trung ương đang đầu tư trên địa bàn tnh

Xây dựng nội dung, thời gian tổ chức các hội nghị giữa lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh với các Tập đoàn, Tổng công ty...có dự án quy mô lớn đầu tư tại Thái Bình nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn, thực hiện đầu tư hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Từ Quý II/2016

Quý IV/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

27

Xây dựng Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế ven biển tỉnh Thái Bình

Lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế ven biển tỉnh Thái Bình; nhằm đẩy mạnh phát triển khu kinh tế ven biển của tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2017

Quý IV/2017

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

Về Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát trin đô thị

 

 

 

 

 

 

28

Rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đánh giá hiện trạng phát triển giao thông vận tải của tnh, xác định nhu cầu, đề ra định hướng, giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông vận tải của tỉnh phù hợp với phát triển KTXH đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở GTVT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV/2015

Quý I/2016

Quyết định của UBND tỉnh

29

Xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020

Xác định rõ quy mô đầu tư, quy mô xây dựng của từng danh mục dự án theo Chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt (gm cả dự án phát triển nhà thương mại, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, sinh viên)

Sở Xây dựng

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 1/2016

Tháng 3/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

30

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020

Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch và danh mục chi tiết theo biểu mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2015

Tháng 4/2016

Quyết định của UBND tỉnh

31

Rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách giai đoạn 2011-2015 và định hướng xây dựng cơ chế chính sách giai đoạn 2016-2020

Đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế chính sách thực hiện giai đoạn 2011-2015, đề xuất phương hướng xây dựng cơ chế, chính sách trong giai đoạn 2016-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý II/2016

Quyết định của UBND tỉnh

32

Đề án Xã hội hóa các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao... trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Đề xuất các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội hoá phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao... trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV/2015

Quý II/2016

Quyết định của UBND tỉnh

33

Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và xây dựng trọng tâm phát triển kinh tế ven biển đến năm 2020

Dự kiến các hạng mục công trình thuộc tng lĩnh vực, cơ cu nguồn vốn và phân cấp đu tư; xác định các công trình trọng điểm cấp tỉnh nhằm đồng bộ hóa hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh, đặc bit là hạ tầng kinh tế khu vực ven biển

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/ 2016

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

34

Phân cp ngun thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương

Xây dựng các quy đnh, nguyên tc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách từ năm 2017, nhằm công khai minh bạch thu chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

Quý I/2016

Quý IV/2016

Quyết định của UBND tnh

35

Đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Rà soát, định hướng xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; xây dựng Thành phThái Bình là vùng kinh tế động lực chủ đạo trong chiến lược phát triển KTXH của tỉnh, trung tâm của tỉnh giữ vai trò trọng điểm chiến lược phát triển đô thị ca tỉnh đến 2030

UBND thành phố Thái Bình

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Quyết định của UBND tỉnh

36

Kế hoạch xây dựng Thành phố Thái Bình thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp phát triển Thành phố Thái Bình, phấn đu đưa Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh

UBND thành ph Thái Bình

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý IV/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

37

Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050

Xác định quy mô, dân số, diện tích đất, tỷ lệ đô thị hóa các đô thị; lập kế hoạch thực hiện, kinh phí thực hiện

Sở Xây dựng

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Quyết định của UBND tỉnh

38

Đề án nâng cấp đô thị Diêm Điền, Tiền Hải, Vũ Thư lên đô thị loại IV và trthành thị xã

- Lập đề án, báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Xây dựng thẩm định và quyết định theo quy trình; Xây dựng chương trình phát triển các đô thị trở thành trung tâm kinh tế chủ đạo của phát triển kinh tế ven biển, phát triển kinh tế vùng....

UBND huyện Thái Thụy; Tiền Hải, Vũ Thư

SXây dựng, Sở TNMT và các cơ quan liên quan

Quý I/2016

Quý II/2017

Quyết định của UBND tỉnh

39

Đề án phát trin và mở rộng các đô thị mới: Thăng Long, Châu Giang (huyện Đông Hưng), Đông Minh, Đồng Châu, Cồn Vành (huyện Tiền Hi), Thái Phương (huyện Hưng Hà), Thái Ninh (huyện Thái Thụy) và các điểm dân cư tập trung trở thành đô thị loại V

- Xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng các đô thị; xây dựng các đô thị trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội...của huyện

UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý I/2017

Quyết định của UBND tỉnh

40

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

Lập quy hoạch phát triển sản xuất các chủng loại VLXD ở Thái Bình, làm căn cứ cho công tác qun lý, điều hành phát triển sản xuất VLXD phù hợp với phát triển KT-XH của tỉnh, đồng thời làm căn cứ cho các nhà đầu tư trong việc xây dựng phát triển sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2019

Quý I/2020

Quyết định của UBND tỉnh

 

Về Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

 

 

 

 

 

41

Quy chế phối hợp xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh ca cá nhân, tổ chức; đề xuất các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể. Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 1/2016

Tháng 3/2016

Quyết định của UBND tỉnh

42

Đề án cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

Đề ra các giải pháp cải thiện các chỉ số PCI của tỉnh trên cơ sở tăng điểm của tất cả các chỉ số thành phần và chỉ số chung, nhất là những chỉ số giảm điểm; nhằm tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư và phát triển hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những giai đoạn tiếp theo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 1/2016

Tháng 3/2016

Nghị quyết ca Ban Chấp hành Đng bộ tỉnh

43

Rà soát, điều chỉnh Bộ ch stheo dõi, đánh giá Cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

Sửa đi Quyết định s 1602/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh; nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai Cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND huyện thành ph

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý II/2016

Quyết định của UBND tỉnh

44

Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Xây dựng nội dung, kế hoạch, thời gian tuyên truyền phổ biến Hiệp định TPP; Những giải pháp để tận dụng những lợi thế; hạn chế tiêu cực khi hiệp định TPP có hiệu lực nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Thái Bình, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo cho các đối tượng liên quan cấp tỉnh, cấp huyện, và của các doanh nghiệp

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 2/2016

Quý II/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

45

Đề án triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở bằng Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

- Báo cáo UBND tỉnh cấp kinh phí triển khai thực hiện tại địa phương.

- Triển khai cập nhật dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào hệ thống phần mềm quản lý tại các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 1/2016

Quý III/2016

Quyết định của UBND tỉnh

46

Cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã lên cấp tỉnh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

Đề xuất các cơ chế triển khai thực hiện nhằm giảm thời gian, thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành quản lý (giữa 3 cấp); phục vụ quản lý dữ liệu và cung cấp thông tin về NCC nhanh chóng, kịp thời; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý

Sở LĐTB- XH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Quyết định của UBND tỉnh

47

Kế hoạch nâng cao cht lượng công tác bi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020

- Sau bu cử, Sở Nội vụ phân tích cht lượng đại biu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, từ đó xây dựng kế hoạch để bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 7/2016

Quý IV/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

48

Kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Bình đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị

- Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ chính trị và các văn bản của Trung ương, Sở Nội vụ rà soát, nghiên cứu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị. Đồng thời tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị,

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 1/2016

Quý IV/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

49

Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Rà soát, đánh giá thực trạng việc tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL từ đó Quy định nguyên tắc, nội dung, cơ quan đầu mối, trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) do HĐND, UBND các cấp ban hành trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý IV/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

50

Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của UBND các cấp

Tổ chức rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến Luật Ban hành văn bản QPPL để khảo sát, nghiên cứu xây dựng Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh phù hợp với Luật.

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Quyết định của UBND tỉnh

51

Đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn năm 2016-2020.

Rà soát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn vừa qua; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Liên minh Hợp tác xã

Sở KHĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Quyết định của UBND tỉnh

52

Đề án phát triển kinh tế tư nhân, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, giai đoạn 2016 - 2020.

Rà soát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế tư nhân, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn vừa qua; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý I/2017

Quyết định của UBND tỉnh

II

Quản lý tài nguyên, bảo vmôi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đi khí hậu

53

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cấp tỉnh

Điều chỉnh các chtiêu sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 đã được điều chỉnh. Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp.

Sở TN&MT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Quyết định của Chính phủ và UBND tỉnh

54

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện

Điều chnh các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 của huyện phù hợp với chtiêu sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh đã được điều chỉnh. Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp.

Sở TN&MT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Quyết định phê duyệt điều chỉnh của UBND tỉnh

55

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường trong những năm qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể bảo vệ môi trường của tỉnh đến năm 2020

Sở TN&MT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

56

Chương trình, kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016- 2020 và định hướng đến năm 2030

Xác định và đề xuất nhu cầu, khai thác sử dụng và giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở TN&MT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh

57

Quy hoạch quản , sử dụng và bo vệ tài nguyên nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đánh giá tổng quát về hiện trạng tài nguyên nước, tình hình bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; xác định chức năng của nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước, tiêu nước, các vấn đề giải quyết trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; đề xuất các giải pháp, kinh phí và tiến độ thực hiện.

Sở TN&MT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2017

Quý III/2018

Quyết định phê duyệt của UBND tnh

58

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2021-2025 cấp tỉnh

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh đến năm 2025, đến năm 2030 của tỉnh. Xác định các giải pháp thực hiện để đạt được các ch tiêu đã đề ra.

STN&MT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2019

Quý IV/2020

Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

59

Đề án quy hoạch xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại tỉnh Thái Bình

Xác định rõ quy mô, tính chất các loại chất thải cần xử lý, xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại phục vụ cho nhu cầu xử lý chất thải cho các doanh nghiệp trong tỉnh, bảo đm an toàn, tránh gây ô nhiễm môi trường

BQL các Khu công nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan

Quý I/2017

Quý IV/2020

Quyết định của UBND tỉnh

III

Phát trin giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ

 

 

 

 

 

 

Về Giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

 

60

Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát trin nhân lực tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất nhiệm vụ giải pháp phát trin nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu phát trin kinh tế xã hội trong tình hình mới

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý II/2016

Quyết định của UBND tỉnh

61

Chương trình thực hiện ci cách giáo dục và đào tạo đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ giáo viên; đi mi phương pháp dạy và học, công tác thi, kim tra, đánh giá; đy mạnh công tác thanh tra, kim tra; tăng cường cơ svật chất, trang thiết bị trường học đáp ứng yêu cu đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Sở GDĐT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Quyết định của UBND tỉnh

62

Xây dựng Kế hoạch phát triển các trường chuyên nghiệp ca tỉnh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, với quy mô hợp lý gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Xây dựng phương án và áp dụng các biện pháp xây dựng các trường chuyên nghiệp của tỉnh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô hợp lý gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh theo yêu cầu thực tế

Trường Đại học Thái Bình

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý IV/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

63

Xây dựng Kế hoạch rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp; kế hoạch thực hiện Chương trình Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020

Đánh giá, kiểm tra hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, nhằm đề ra phương hướng phát trin, mở rộng các cơ sở theo Luật giáo dục nghề nghiệp mới; nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn, phục vụ nhu cầu phát trin của xã hội (Sẽ trin khai sau khi có các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành trin khai Luật Giáo dục)

Sở LĐTB-XH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý I/2017

Kế hoạch của UBND tỉnh

 

Về Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

 

64

Đề án phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Xác định mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đề xuất một số giải pháp đ phát triển khoa học công nghệ: nâng cao nhận thức vai trò của KHCN trong thời kỳ mới; đi mới cơ chế chính sách quản lý KHCN; tăng cường tiềm lực, đầu tư nguồn lực cho KHCN; Mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế....

Sở KH&CN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 1/2016

Quý III/2016

Quyết định của UBND tỉnh

65

Quy chế quản lý các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh

Xây dựng quy chế quản lý các nhiệm vụ KHCN theo Luật Khoa học và Công nghệ (2014) với các nội dung: Đăng kí đề xuất các nhiệm vụ KHCN; Tuyn chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ KHCN; Quản lý đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN; Quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ KHCN

SKH&CN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 1/2016

Quý II/2016

Quyết định của UBND tỉnh

66

Đề án xây dựng sn phẩm nông nghiệp mang thương hiệu Thái Bình có sức cạnh tranh cao trên thị trường

Xác định, lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có thế mạnh, sự vượt trội trên thị trường đđề xuất các giải pháp phát trin tập trung; đăng kí bảo hộ quyền, sở hữu trí tuệ

Sở KH&CN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Quyết định của UBND tỉnh

67

Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị tỉnh Thái Bình

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch công nghệ, thiết bị tỉnh Thái Bình gồm một số nội dung chính: Đầu tư, bsung cơ sở vật chất; mở rộng phạm vi hoạt động; cơ chế quản lý, vận hành, phối hợp của sàn với các sàn giao dịch công nghệ, thiết bị khác các tỉnh, vùng, trung ương...

Sở KH&CN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý I/2017

Quyết định của UBND tỉnh

68

Quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát trin khoa học và công nghệ

Xây dựng các quy định, nguyên tắc, phạm vi tchức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ nhằm tăng cường quản lý Quỹ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển Khoa học và công nghệ của tỉnh

Sở KH&CN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV/2016

Quý II/2017

Quyết định của UBND tỉnh

IV

Phát triển văn hoá - xã hội

 

 

 

 

 

 

 

V văn hoá, thông tin, th thao và xây dng con người

 

 

 

 

 

69

Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá truyền thống tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

Đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện, lập quy hoạch hệ thống bảo tồn và phát huy tác dụng các di tích lịch sử - văn hóa trong tỉnh; phấn đấu đến 2020 hoàn thành việc kim kê khoa học 100% di tích trong tỉnh; ph biến rộng rãi các giá trị văn hóa phi vật thtiêu biu của tỉnh.

Sở VHTT&DL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV/2015

Quý I/2016

Quyết định của UBND tỉnh

70

Đề án quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá, tượng đài, khu lưu niệm, di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Xây dựng đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; phấn đấu đến 2020 có 100% các huyện, thành phố có trung tâm văn hóa, thư viện, khu vui chơi giải trí..., 100% nhà văn hóa xã, phường, thị trấn được củng cố nâng cấp, 100% thôn làng, tdân phố có nhà văn hóa cộng đồng

Sở VHTT&DL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV/2015

Quý I/2016

Quyết định của UBND tỉnh

71

Đề án phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật Thái Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Xây dựng Đề án nhằm phát triển sự nghiệp Văn học, nghệ thuật phục vụ sự nghiệp phát trin văn hóa, xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

Hội Văn học nghệ thuật

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý II/2016

Quyết định của UBND tỉnh

72

Kế hoạch Triển khai Mạng diện rộng đến cấp xã

Phối hợp chỉ đạo phát triển cơ sở hạ tầng, cài đặt, cấu hình mạng nội bộ ca UBND cấp xã kết nối vào Mạng diện rộng của tỉnh đnâng cao hiệu qu khai thác các ứng dng CNTT dùng chung của tỉnh Thái Bình

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý II/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

73

Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng, phát trin con người toàn diện về trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và thchất đáp ng yêu cầu CNH, HĐH giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu, thời gian, phân công tchức thực hiện trin khai Đề án

Sở VHTT&DL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

74

Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2015- 2020

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu, thời gian, phân công tchức thực hiện trin khai Đề án

Sở VHTT&DL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

75

Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý văn hóa thông tin, báo chí xuất bản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu, thời gian, phân công tchức thực hiện triển khai Đề án

Sở VHTT&DL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

76

Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình

Triển khai xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử làm cơ sở cho việc trin khai ứng dụng và phát trin CNTT trong các cơ quan đơn vị đảm bảo đồng bộ, liên thông, chia sẻ thông tin thông suốt với Trung ương và các cấp các ngành trong tỉnh. Xây dựng nền tảng Chính quyền điện tử phục vụ triển khai CSDL của các ngành, lĩnh vực thuộc tỉnh đchia sẻ, tích hợp và kết ni CSDL của các ngành và các ứng dụng CNTT trong tỉnh, đồng thời kết nối với hệ thống bên ngoài. Nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, hiệu quả góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Quyết định của UBND tỉnh

 

Về chăm sóc sức khoẻ nhân dân

 

 

 

 

 

 

77

Kế hoạch đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020

Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020”

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

78

Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống y tế tỉnh Thái Bình đến năm 2030

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống y tế tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng công bng, hiệu quả, phát triển bền vững và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Quyết định phê duyệt của UBND tnh

79.1

Đề án thành lập các Trung tâm: Tim mạch, Ung bướu, Huyết học truyền máu

Thành lập hệ thống khám, cha bệnh theo hướng chuyên sâu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phù hợp với mô hình bệnh tật của tỉnh, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương theo Đề án bệnh viện vệ tinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở tiền đề cho việc thành lập các bệnh viện chuyên ngành thuộc tỉnh sau năm 2020. Một số hoạt động: Quy hoạch địa đim, Đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất. (TT ung bướu hoàn thành Quý III/2016; TT Tim mạch hoàn thành Quý III/2017; TT Huyết học truyền máu hoàn thành Quý II/2018)

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2016

Quý IV/2017

Quyết định của UBND tỉnh

79.2

Đề án thành lập Bệnh viện Da liễu

Trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Da liễu và Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Môn, lập quy hoạch địa đim, quy mô đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; thành lập hệ thống khám chữa bệnh chuyên sâu, phù hợp với mô hình bệnh tật của tỉnh và Quy hoạch tng thhệ thống y tế Việt Nam

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2017

Quý IV/2017

Quyết định của UBND tỉnh

79.3

Đề án thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC)

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 51/TTLT-BYT-BNV năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của SY tế; trên cơ sở sáp nhập Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Nhằm tăng cường trin khai thực hiện kiểm soát bệnh trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

Quyết định của UBND tỉnh

 

Về quản lý phát triển xã hội

 

 

 

 

 

 

80

Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình việc làm của tỉnh đến năm 2020

- Thực hiện các giải pháp giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh...). Đẩy mạnh tuyên truyền, chtrương, đường lối chính sách, định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo. Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình MTQG giảm nghèo. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho hộ nghèo, người nghèo; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo giai đoạn đến năm 2020.

- Xây dựng các hoạt động để thực hiện và các giải pháp của chương trình, phân công tchức thực hiện chương trình để giải quyết việc làm cho lao động của tỉnh

Sở LĐTB- XH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

81

Đề án nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; tăng cường thực hiện bình đng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đến năm 2020

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đng giới; Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các tầng lớp nhân dân, trong các mặt của đời sống: Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và các hoạt động khác

SLĐTB-XH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Quyết định của UBND tỉnh

82

Cơ chế, chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp

Tạo cơ chế hỗ trợ người lao động được học nghề, bố trí việc làm cho người lao động những địa phương bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ phát trin kinh tế xã hội của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý III/2016

Quyết định của UBND tỉnh

83

Xây dựng Kế hoạch thc hiện các giải pháp đưa người nghiện các chất ma túy vào trại cai nghiện

Đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nghiện các chất ma túy được cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện của tỉnh, giúp người nghiện cai nghiện và hạn chế tái nghiện khi ra cng đồng xã hội

Sở LĐTB- XH

Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý I/2017

Kế hoạch của UBND tỉnh

84

Lập Quy hoạch chi tiết, xây dựng hạ tầng các khu nhà ở cho công nhân lao động tại các KCN

Xác định quy mô diện tích đất, quy mô xây dựng các công trình hạ tầng cho công nhân lao động tại các KCN, đảm bảo chỗ ở cho người lao động

BQL các Khu công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý I/2017

Quyết định của UBND tỉnh

V

Tăng cường quốc phòng an ninh

 

 

 

 

 

 

85

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn các công trình dầu khí, xăng dầu, nhà máy nhiệt điện và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển theo Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 23/7/2015 về định hướng Chiến lược phát trin ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Đề ra các giải pháp triển khai nhằm thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các công trình dầu khí, nhà máy nhiệt điện tại các khu vực ven biển của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Góp phần giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền quốc gia trên biển

Công an tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

86

Đề án bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Xây dựng và triển khai đề án bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, giảm các chsố tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh bền vững...

Sở GTVT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

Quý IV/2016

Quyết định của UBND tỉnh

87

Đề án giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm trật tự xã hội và giảm tội phạm

Đánh giá công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đề ra phương hướng, giải pháp trin khai thực hiện nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò của thủ trưởng các cấp, các ngành, đoàn th, Mặt trận tquốc trong công tác bảo đảm an toàn trật tự xã hội; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của các lực lượng chức năng, trin khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa đấu tranh.

Công an tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý IV/2016

Quyết định của UBND tỉnh

88

Đề án bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vùng biển trên địa bàn tỉnh

Đề xuất các giải pháp, tổ chức thực hiện đảm bảo các mục tiêu bo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vùng biển trên địa bàn tỉnh

BCH Bộ đội biên phòng

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý I/2017

Quyết định của UBND tỉnh

89

Đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tquốc, góp phần xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững n định chính trị từ cơ sở

Nâng cao hiệu quả các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tquốc. Huy động sức mạnh tng hợp ca cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trt t

Công an tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý II/2017

Quyết định của UBND tỉnh

90

Đề án tăng cường tiềm lực quc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh

Xây dựng thế trận phòng thủ, khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tquốc trong tình hình mới. Triển khai thực hiện các Đề án: Đề án tchức huấn luyện và bảo đảm mua sắm phương tiện, trang bị cho lực lượng Dân quân tự vệ tham gia phòng thủ dân sự khi có chiến tranh và thảm họa gây ra; Đề án bảo đảm trang bị hệ thống thông tin vô tuyến điện sóng cực ngắn cho nhiệm vụ phòng chng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác của địa phương; Đề án ứng dụng công nghệ thủy lực nâng cao, di dời công sự hỏa khí nguyên khối bảo đảm cho nhiệm vụ tác chiến phòng thủ tỉnh; Đề án xây dựng Sở chỉ huy cơ bản cấp tỉnh, cấp huyện 55-60% các hạng mục công trình của Sở chỉ huy cơ bn trong KVPT được phê duyệt; Đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ huy LLVT và công tác QP-QSĐP; Đề án bảo đảm hậu cần cho bệnh viện dã chiến dự bị động viên của tỉnh

BCH Quân sự tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2016

Quý II/2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 01/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 12/KH-UBND

324

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
311677