• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 12/KH-UBND về văn hóa đối ngoại năm 2018 của tỉnh Yên Bái

Tải về Văn bản khác 12/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KH-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI NĂM 2018 CỦA TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 8/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 và triển khai Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Kế hoạch hành động của tỉnh Yên Bái thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2020, nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa đối ngoại trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Văn hóa đi ngoại năm 2018 của tỉnh Yên Bái như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng li chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường quảng bá giới thiệu hình ảnh Yên Bái đến với bạn bè quốc tế, đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế nhằm tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động văn hóa đối ngoại được triển khai phải đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Văn hóa đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với chính trị, kinh tế đối ngoại, trong đó văn hóa đối ngoại là nền tảng tinh thần góp phần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị với bạn bè quốc tế; giữ vng môi trường hòa bình, ổn định tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các đơn vị và qun chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch ngoại giao văn hóa năm 2018 của tỉnh.

II. NỘI DUNG THC HIỆN:

1. Tuyên truyền văn hóa đối ngoại

1.1. Tuyên truyền văn hóa đối ngoại trên các phương tiện truyền thông

a) Nội dung:

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh liên quan đến Văn hóa đối ngoại như: Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Kế hoạch hành động của tỉnh Yên Bái thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2020, các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh trên các phương tiện truyền thông như: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Bảng điện tử Trung tâm km5, trang Web của các sở, ngành, địa phương...

- Thực hiện việc tun truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò của văn hóa đối ngoại. Tăng cường quảng bá giới thiệu văn hóa, con người tỉnh Yên Bái; nâng cao chất lượng các n phẩm, sách báo giới thiệu về văn hóa, du lịch của tỉnh Yên Bái bằng nhiều ngôn ngữ để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế.

- Duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương một số nước như: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Pháp. Thiết lập mi quan hệ với địa phương của các nước: Nhật Bản, I-ta-li-a, Đức,...

b) Đơn vị thực hiện: Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin đối ngoại, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

1.2. Quảng bá hình ảnh Yên Bái thông qua các sự kiện xúc tiến đầu tư, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh và nước ngoài

a) Nội dung:

Xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư kết hợp với các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giới thiệu vùng đất, văn hóa, con người tỉnh Yên Bái với bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động: tham gia Hội chợ Việt - Trung và Hội chợ Việt - Lào; các đoàn công tác của tỉnh xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, Hàn Quốc; đón tiếp các đoàn doanh nghiệp tới thăm và làm việc với các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

1.3. Tuyên truyền văn hóa đối ngoại thông qua các n phẩm truyền thông, các danh thng, l hội mang đậm bản sc của địa phương:

a) Nội dung:

- Xây dựng đĩa VCD quảng bá, giới thiệu một số tiềm năng du lịch trọng điểm của tỉnh Yên Bái; phim tài liệu giới thiệu về quê hương, vùng đất, con người tỉnh Yên Bái; xây dựng tập gấp giới thiệu bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái; bản đồ du lịch tỉnh Yên Bái.

- Tiếp tục lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật xòe Thái, đề nghị đưa vào di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;

- Hoàn thiện đề án bảo tồn, phát huy danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang, huyện Mù Cang Chải;

- Phục dựng, bảo tồn lễ hội truyền thống dân tộc Thái, Khơ Mú, Tày, huyện Văn Chấn.

Lồng ghép các nội dung trên vào kế hoạch đẩy mạnh phát triển văn hóa, du lịch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện: Mù Cang Chải, Văn Chấn, Nghĩa Lộ.

1.4. Quảng bá và tuyên truyền về tiềm năng du lịch, di tích lịch sử:

a) Nội dung:

Xây dựng phóng sự để giới thiệu về tiềm năng du lịch, di tích lịch sử cấp Quốc gia Đn Đông Cuông trên kênh VTV4 (kênh đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam), Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái.

b) Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên.

2. Giao lưu văn hóa

a) Nội dung:

- Tổ chức “Tuần Văn hóa Yên Bái” tại Hà Nội để quảng bá đến các Đại Sứ Quán; Trung tâm Văn hóa nước ngoài tại Việt Nam về văn hóa, con người và tiềm năng du lịch Yên Bái.

- Tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại Yên Bái, nhằm quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa hai quốc gia thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa nhân dân Yên Bái với nhân dân Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018).

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác Hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) (2008 - 2018); Chương trình giao lưu văn hóa giữa tỉnh Yên Bái (Việt Nam) và tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) theo Thỏa thuận hợp tác giữa 02 địa phương năm 2018.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch được cấp từ ngân sách của tỉnh, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch văn hóa đối ngoại năm 2018; tổng hợp, báo cáo (định kỳ và đột xuất) tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này và đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí ngân sách triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại năm 2018.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo đối ngoại hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch Văn hóa đối ngoại năm 2018 của tỉnh Yên Bái, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) đxem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực
Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban
, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cng thông tin điện tử tnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TC, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 12/KH-UBND

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374708