• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 12/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành

Tải về Văn bản khác 12/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KH-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2021

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế (Thông tư số 01/2015/TT-BTP), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP , Thông tư số 01/2015/TT-BTP nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc kiện toàn, bố trí người làm công tác pháp chế; quan tâm, tạo điều kiện để người làm công tác pháp chế thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác pháp chế;

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP , Thông tư số 01/2015/TT-BTP .

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiện toàn tổ chức, bộ máy

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về việc kiện toàn tổ chức, bố trí công chức làm công tác pháp chế ở cơ quan, đơn vị mình. Đối với các cơ quan, đơn vị đã thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức pháp chế chuyên trách thì tiếp tục duy trì, hoạt động ổn định. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức phụ trách công tác pháp chế thì chủ động sắp xếp, bố trí nhân sự phụ trách công tác pháp chế (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) trên cơ sở biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị.

2. Nâng cao năng lực đội ngũ người làm công tác pháp chế

Các Sở, ngành quan tâm chỉ đạo tăng cường hiệu quả hoạt động pháp chế, cử công chức làm công tác pháp chế tham dự đầy đủ, có hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức pháp chế thực hiện tốt nhiệm vụ;

Sở Tư pháp tăng cường tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế cho đội ngũ làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế về xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP , Thông tư số 01/2015/TT-BTP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị mình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu và gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế năm về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác pháp chế theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Các sở, ngành của tỉnh;
- Website của tỉnh và Sở Tư pháp;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Nguyễn Phùng Hoan
Ngày ban hành: 28/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 12/KH-UBND

17

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467040