• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã

 

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2017 về thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2017-2020

Tải về Văn bản khác 120/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 GÓP PHẦN THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TỈNH KIÊN GIANG, GIAI ĐOẠN 2017-2020

Thực hiện Quyết định số 3386/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/8/2016; Quyết định số 371/QĐ-BNN-KTHT ngày 15/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”,

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung sau:

1. Mục đích:

- Góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;

- Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, nông dân trong việc đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp và thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; xây dựng mô hình và tuyên truyền nhân rộng đin hình tiên tiến, nhân tố HTX nông nghiệp mới trên địa bàn tỉnh;

- Khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý Nhà nước và hoạt động của các HTX nông nghiệp;

- Ghi nhận, vinh danh thành tích tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, đóng góp vào việc đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong phong trào thi đua của toàn ngành nông nghiệp; cơ quan, đơn vị, địa phương và các HTX nông nghiệp.

- Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung thi đua phải cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương; tiếp tục đảm bảo phương châm “phát huy nội lực là chính”; tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

- Thông qua thực hiện phong trào thi đua tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy tính năng động, sáng tạo và kinh nghiệm hay trong phong trào để biểu dương khen thưởng nhân dịp sơ kết hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

- Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể HTX nông nghiệp phải thực chất, khách quan, minh bạch, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, không chạy theo thành tích.

3. Phạm vi, đối tượng:

- Các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;

- Các chi cục, trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;

- Các HTX nông nghiệp và các cán bộ, thành viên HTX nông nghiệp;

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp.

4. Thời gian:

Phong trào thi đua được tổ chức từ năm 2017 - 2020; hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết vào quý IV năm 2018 và tổng kết phong trào thi đua vào quý IV năm 2020.

5. Nội dung:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012; Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; Quyết định số 4930/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đổi mới tổ chức sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chương trình số 23-CTr/TU ngày 19/6/2012 của Tỉnh ủy về việc củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh về việc củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 17/02/2017 của Ban Chỉ đạo về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020; và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ về đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012: Xây dựng các văn bản, hướng dẫn và khuyến khích phát triển, thành lập mới HTX nông nghiệp; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác; xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các hoạt động liên quan khác nhằm hỗ trợ phát triển các HTX nông nghiệp.

- Các HTX nông nghiệp có tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ hiệu quả, tuân thủ theo quy định của Luật HTX năm 2012, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

6. Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua:

6.1. Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua

* Ban Chỉ đạo phong trào thi đua cấp tỉnh:

Do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban thường trực; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

* Ban Chỉ đạo phong trào thi đua cấp huyện:

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua các huyện, thị xã, thành phố gồm có: Trưởng ban là 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Phó Trưởng ban thường trực là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế); thành viên gồm các phòng, ban liên quan, các tổ chức đoàn thể, Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, UBND các xã, phường, thị trấn.

6.2. Tổ chức cho UBND các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2017-2020:

Tổ chức ký kết giao ước thi đua trong cả giai đoạn 2017-2020, cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian thực hiện trong tháng 8/2017.

7. Tiêu chuẩn thi đua và hình thức khen thưởng:

7.1. Tiêu chuẩn đánh giá thi đua:

- Đối với các HTX: HTX nông nghiệp hoạt động đạt loại khá, giỏi, phát triển ổn định, bền vững, có đóng góp tích cực vào chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương; được tặng bằng khen hoặc giấy khen của các cấp chính quyền địa phương (Thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp).

- Đối với các doanh nghiệp: Có liên kết với các HTX nông nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, tạo vùng nguyên liệu ổn định, kinh doanh có hiệu quả và thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến các loại nông sản.

- Đối với các cơ quan: Có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giúp phát triển số lượng và chất lượng các HTX nông nghiệp.

- Đối với cá nhân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua giúp phát triển số lượng và chất lượng các HTX nông nghiệp theo kế hoạch hàng năm của đơn vị.

7.2. Hình thc khen thưởng:

Hàng năm, cơ quan trường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét trình cấp có thẩm quyền tặng bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, các HTX nông nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển HTX nông nghiệp, cụ thể:

- Tặng bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện theo Quyết định s371/QĐ-BNN-KTHT ngày 15/02/2017 của Bộ Nông nghip và Phát triển nông thôn.

- Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 hợp tác xã, 03 doanh nghiệp trên địa bàn có thành tích xuất sắc, có tham gia liên kết hình thành chuỗi giá trị và tặng 03 bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- UBND huyện, thị xã, thành phố tặng giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào phát triển hợp tác xã tại địa phương.

7.3. Tổ chức và kinh phí khen thưởng:

- Tổ chức khen thưởng: Trao tặng bằng khen, giấy khen tại Hội nghị tổng kết công tác năm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sơ kết vào năm 2018 và tổng kết phong trào năm 2020.

- Kinh phí khen thưởng: Theo quy định của Nhà nước; tự nguyện đóng góp của các cơ quan đơn vị và hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; Quỹ thi đua khen thưởng của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

8. Tổ chức thực hiện

8.1. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua cấp tỉnh

- Chỉ đạo tổ chức ký kết giao ước thi đua cho UBND các huyện, thị xã, thành phố cho cả giai đoạn; theo dõi đánh giá bình xét kết quả thi đua và tổ chức khen thưởng; tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hàng năm, giữa và cuối kỳ.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể căn cứ kế hoạch để thống nhất và triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. Đồng thời quản lý, theo dõi, có biện pháp hỗ trợ xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn cụ thể việc tổ chức đăng ký, ký giao ước thi đua đlàm căn cứ đánh giá, bình xét những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biu, xuất sắc trong phong trào đổi mới, phát triển HTX nông nghiệp; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh theo quy định.

8.2. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua cấp huyện

- Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch; thực hiện ký kết giao ước thi đua cho cả giai đoạn; định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch chi tiết phong trào thi đua trên địa bàn; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, bình xét những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào đổi mới, phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua cấp huyện chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc thực hiện phong trào thi đua; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện phong trào định kỳ hoặc đột xuất cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, thị xã, thành phố khi có yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020, yêu cầu các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
-
TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP,
P. KTCN, P. VHXH;
- Lưu: VT, cvquoc.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Minh Phụng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 120/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Lê Thị Minh Phụng
Ngày ban hành: 08/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 120/KH-UBND

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370764