• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


 

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2018 thực hiện mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giai đoạn 2018-2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Văn bản khác 120/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐIỂM XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 805/BTP- PBGDPL ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giai đoạn 2018 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện hiệu quả quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Thông qua tổ chức thực hiện chỉ đạo điểm, rút ra được các hình thức, giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; góp phần đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

3. Thực hiện mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức chọn điểm

Thành phố chọn đơn vị xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ làm điểm thực hiện mô hình xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2018 - 2020.

2. Hoạt động và giải pháp thực hiện

a) Triển khai kế hoạch thực hiện chỉ đạo điểm:

- Nội dung: Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2018 - 2020 đến các đối tượng có liên quan;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng;

- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch;

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị triển khai.

b) Tổ chức các hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã:

- Nội dung:

+ Quán triệt, phổ biến Hiến pháp, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

+ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các nhiệm vụ liên quan đến tiêu chí tiếp cận pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

+ Tập huấn công tác cải cách hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị tập huấn được tổ chức.

c) Kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã:

- Rà soát đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã để thực hiện thủ tục công nhận, cho thôi làm Tuyên truyền viên đúng quy định:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp;

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm;

+ Kết quả, sản phẩm: Đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được kiện toàn.

- Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng;

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm;

+ Kết quả, sản phẩm: Hội nghị tập huấn.

d) Củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tủ sách pháp luật:

- Nội dung:

+ Thực hiện rà soát, phân loại, bổ sung sách, tài liệu của tủ sách theo quy định; nghiên cứu khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật của xã; củng cố, duy trì các mô hình Tủ sách, kệ sách pháp luật tại cộng đồng dân cư trên địa bàn;

+ Bố trí máy tính nối mạng internet, hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật để tra cứu, khai thác văn bản, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và năm 2019;

- Kết quả, sản phẩm: Sách pháp luật, tài liệu tuyên truyền được bổ sung định kỳ; bố trí máy tính nối mạng internet tại Ủy ban nhân dân xã.

đ) Củng cố, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở:

- Rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở để thực hiện thủ tục bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải, bầu hòa giải viên, cho thôi làm hòa giải viên đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp;

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm;

+ Kết quả, sản phẩm: Tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên cơ sở:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ; Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng;

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm;

+ Kết quả, sản phẩm: Hội nghị tập huấn.

e) Tổ chức thực hiện các hoạt động “Ngày pháp luật”:

- Nội dung:

+ Tuyên truyền ý nghĩa Ngày pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp;

+ Tổ chức một hoạt động sinh hoạt “Ngày pháp luật” trong trường học cho đối tượng học sinh trên địa bàn xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, nhân đợt cao điểm hưởng ứng “Ngày pháp luật”;

- Kết quả, sản phẩm: pano, băng rôn tuyên truyền; các buổi giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật…

g) Tổ chức Tọa đàm về các giải pháp trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

- Nội dung: Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện hiệu quả tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019;

- Kết quả, sản phẩm: Tọa đàm được tổ chức.

h) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở:

- Nội dung: Xây dựng, thực hiện chuyên mục thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát sóng qua mạng lưới truyền thanh cơ sở; lựa chọn nội dung phù hợp và thực hiện định kỳ, thường xuyên thông qua hình thức này;

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp (phối hợp biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền phục vụ phát thanh);

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật được phát sóng định kỳ hàng tuần.

i) Xây dựng tài liệu tuyên truyền pháp luật:

- Nội dung: Biên soạn, cung cấp các tài liệu tuyên truyền thủ tục hành chính; Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm đầu mối cung cấp thông tin; Tờ gấp tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Sổ tay, tờ gấp pháp luật.

k) Kiểm tra; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng:

- Nội dung: Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, qua đó nhân rộng việc thực hiện mô hình;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Hưng; các cơ quan, ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: hoạt động kiểm tra; hội nghị sơ kết, tổng kết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm, tổng kết và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp;

b) Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung Kế hoạch này, gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, Ủy ban nhân dân xã Thới Hưng được giao nhiệm vụ tại Mục II Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

4. Trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này, có thể sử dụng kinh phí từ nguồn xã hội hóa (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giai đoạn 2018 - 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Tư pháp) để được chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, NN&PTNT, VHTT&DL;
- VP Điều phối XD Nông thôn mới TP;
- UBND huyện Cờ Đỏ;
- UBND xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ;
- Báo Cần Thơ;
- Đài Phát thanh và Truyền hình TP;
- VP UBND TP (3BCE);
- Lưu: VT,P.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Tâm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 120/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 27/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 120/KH-UBND

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393536