• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Văn bản khác 122/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 25/CT-TTG NGÀY 31/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch hành động về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường đến các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm; đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển bền vững.

3. Tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và đầu tư nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: đăng tin, mở các chuyên mục, diễn đàn trên đài phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, tạp chí; Xây dựng chương trình, phim tư liệu, phóng sự về công tác bảo vệ môi trường trên truyền hình.

- In ấn và phổ biến các tài liệu, tờ rơi, tranh cổ động về các hoạt động bảo vệ môi trường; các điển hình áp dụng công nghệ sản xuất sạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tổ chức hội thảo truyền thông, lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường.

- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo giảng viên về công tác truyền thông bảo vệ môi trường, các khóa đào tạo, tập huấn về công tác lập kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra…

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tập trung rà soát ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

3. Tăng cường và chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm.

- Tổ chức rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn có nguy cơ cao tác động đến môi trường để có điều chỉnh kịp thời, hoàn thành trong năm 2017.

- Tập trung chỉ đạo xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh: Tổ chức lập và triển khai thực hiện dự án xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ban hành kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tiếp tục giám sát các cơ sở đã hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Phối hợp tổ chức thực hiện tổng điều tra, đánh giá phân loại các nguồn thải trên địa bàn tỉnh theo chương trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với các khu, cụm công nghiệp trước khi đi vào hoạt động, phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung, phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động theo quy định; những đối tượng có quy mô xả lớn lắp đặt các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật.

- Tiến hành rà soát và triển khai Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 18/01/2012; tiếp tục điều tra đánh giá, khoanh vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ dự án, nhà đầu tư tuân thủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án; tổ chức kiểm tra các kế hoạch bảo vệ môi trường do Sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận trọng tâm đối với các dự án có tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm.

- Tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư triển khai thực hiện Dự án kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn (giai đoạn II); dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn”.

- Triển khai thực hiện hoàn thành các dự án về đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện đã được phê duyệt.

- Kiểm soát chặt chẽ, thu hút đầu tư phải đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường, không cho phép đầu tư vào tỉnh các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm.

- Tăng cường hoạt động của lực lượng cảnh sát môi trường theo hướng tập trung vào đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường; xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định.

4. Nâng cao năng lực quản lý và huy động nguồn lực cho bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về môi trường từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; chú trọng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường năng lực quan trắc cho Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh phục vụ công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng kiện toàn lại Trung tâm quan trắc môi trường thành Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bố trí và quản lý sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đảm bảo hiệu quả; đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, áp dụng khoa học, công nghệ, biện pháp xử lý chất thải, sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường.

Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn; Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện các dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; xây dựng và trình phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường thành Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ khâu việc xét duyệt, thẩm định đến việc triển khai thực hiện và vận hành dự án; tham mưu cân đối, bố trí vốn đầu tư cho các dự án xử lý chất thải theo quyết định đã được duyệt; kiên quyết không trình phê duyệt các dự án, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

3. Sở Tài chính.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Công thương.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường công tác quản lý hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các chất cấm khác không được sử dụng trong chăn nuôi.

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện nghiêm túc tiêu chí về bảo vệ môi trường trong việc công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

6. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý chất thải y tế theo quy định.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức thực hiện tốt các dự án xử lý chất thải y tế đã được phê duyệt và hoàn thiện các thủ tục xác nhận các công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

7. Sở Xây dựng.

Chủ trì, phối hợp rà soát quy hoạch quản lý chất thải rắn, các quy hoạch xây dựng mới hoặc điều chỉnh quy hoạch trong đó thể hiện chi tiết về hệ thống tập kết, thu gom, xử lý chất thải và các công trình phụ trợ theo quy định về bảo vệ môi trường; đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường khi cấp phép xây dựng cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Khoa học và Công nghệ.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thẩm định công nghệ các dự án nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới và đưa vào áp dụng các quy trình, công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

9. Công an tỉnh.

Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

10. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở, sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất đối với việc đầu tư cơ sở hạ tầng đối với công tác bảo vệ môi trường tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo thẩm quyền quản lý, đặc biệt các cơ sở nằm xen kẽ trong các khu dân cư (cơ sở giết mổ, chăn nuôi, kinh doanh phế liệu, phun phủ, đánh bóng bề mặt gỗ…); kịp thời có giải pháp kiểm tra, xác minh, xử lý hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh xử lý, giải quyết dứt điểm các địa điểm khu vực có kiến nghị, phản ánh của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên truyền, công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, công tác quản lý chất thải, công tác thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện các vấn đề môi trường trên địa bàn quản lý.

12. Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh truyền hình tỉnh và địa phương trong tỉnh

Tập trung, tăng cường đưa tin, bài viết về chủ đề môi trường, xây dựng chương trình, phim tư liệu, phóng sự về công tác bảo vệ môi trường trên truyền hình.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong tỉnh.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh:

- Huy động sức mạnh tổng hợp của phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, biện pháp, chương trình, đề án bảo vệ môi trường; tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tự giác, tích cực thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trên đây, là kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 122/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Lý Vinh Quang
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 122/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332747