• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức và hoạt động thừa phát lại


 

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về Văn bản khác 123/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123 /KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP , Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các văn bản có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức, sự quan tâm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh đối với hoạt động Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Thực hiện giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức phát hành tờ gấp; lồng ghép nội dung Nghị định trong các tài liệu tuyên truyền và đăng tải nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

2. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

3. Tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: sau khi Bộ Tư pháp có Quyết định công bố các thủ tục hành chính bổ trợ tư pháp (trong đó có thủ tục hành chính về hoạt động Thừa phát lại).

4. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tài chính, Văn phòng Thừa phát lại và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2020 – 2021 (xây dựng Cơ sở dữ liệu về vi bằng) và khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp về thực hiện đăng ký và quản lý Cơ sở dữ liệu về vi bằng.

5. Xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh phù hợp với tiêu chí quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2020 và các năm tiếp theo.

6. Theo dõi, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung Kế hoạch này.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Cục thi hành án dân sự Tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - BTP;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh, THADS Tỉnh;
- Các sở, ngành, Đoàn thể Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Văn phòng Thừa phát lại Đồng Tháp;
- Lưu: VT, NC/NC (Phương).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 123/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 29/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 123/KH-UBND

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444988