• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 123/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tải về Văn bản khác 123/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CUNG CẤP 100% DỊCH VỤ CÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÊN TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025;

Theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19 tháng 4 năm 2021);

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Rà soát các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và p hát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, cần tái cấu trúc quy trình, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường điện tử.

2. Yêu cầu

- Huy động sự tham gia của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong quá trình rà soát, triển khai nâng các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 và tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4.

- Đảm bảo việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 khả thi, hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính p hủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 -2020, định hướng đến 2025 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính p hủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được tích hợp , cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình Chính phủ giao.

2. Mục tiêu cụ thể

- Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong năm 2021.

- Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công của tỉnh đáp ứng các quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định hiện hành, đặc biệt là mức độ sẵn sàng để thực hiện ở mức độ 4 (thanh toán trực tuyến, biểu mẫu điện tử tương tác, số hóa hồ sơ, xây dựng kho dữ liệu cá nhân ).

- Cho phép người sử dụng dịch vụ công trực tuyến thanh toán trực tuyến phí, lệ phí (nếu có) khi thực hiện dịch vụ công bằng nhiều phương thức khác nhau, đảm bảo thuận tiện, dễ dàng.

- Hỗ trợ, hướng dẫn, p hổ cập kỹ năng để người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ p hát sinh hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

III. NHIỆM VỤ

1. Rà soát, lập danh sách các dịch vụ công mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đang cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

2. Rà soát quy định, lập danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (nêu rõ lý do không đủ điều kiện).

3. Thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; rà soát, đánh giá chất lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

4. Tái cấu trúc quy trình, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng số lượng dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4 .

5. Kết nối, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính p hủ giao.

6. Tuyên truyền, phổ biến thông tin và quảng bá để thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

IV. TIẾN ĐỘ

- Quý III năm 2021: xây dựng các biểu mẫu điện tử tương tác (eForm) đối với các dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4; cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2021.

- Quý IV năm 2021:

+ Kết nối các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các nền tảng thanh toán trực tuyến. Rà soát, đánh giá chất lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 , đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2021.

+ Tái cấu trúc quy trình, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện lên mức độ 4, nhằm tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường điện tử từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho đến trả kết quả tới người dân, doanh nghiệp .

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh do ngân sách nhà nước đảm bảo.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Mục III của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn đề p hát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, danh mục dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 15 tháng 9 năm 2021.

- Hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng quy trình nội bộ của các cơ quan, đơn vị đảm bảo các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo quy định.

3. Sở Nội vụ

Đưa nội dung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vào các chuyên mục cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin truyền thông.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

5. Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý của đơn vị.

- Đề xuất giải pháp tăng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của ngành, địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch triển khai các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ có liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản hồi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp , báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Tin học hóa (Bộ TTTT);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Sóc Trăng, Đài PTTH Sóc Trăng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng KSTTHC, TH, VX;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Diễm Ngọc

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 123/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Huỳnh Thị Diễm Ngọc
Ngày ban hành: 09/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 123/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487885