• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2016 bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Văn bản khác 124/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Thực hiện văn bản số 2273/BNV-ĐT ngày 20/5/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

b) Cập nhật, bổ sung những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, giúp đại biểu HĐND có thêm những kiến thức cần thiết để có thể tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương.

2. Yêu cầu

a) Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã phải được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương;

b) Nội dung bồi dưỡng phải đầy đủ các chuyên đề theo chương trình tài liệu của Bộ Nội vụ, có liên hệ, vận dụng thực tiễn tại địa phương;

c) Đảm bảo 100% đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động (Đại biểu HĐND của hai cấp sẽ tham gia lớp bồi dưỡng ở cấp cao hơn).

II. ĐỐI TƯỢNG, TIẾN ĐỘ, NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

1. Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện

a) Số lượng: 377 người.

b) Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện: Sở Nội vụ.

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp:

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

d) Thời gian bồi dưỡng: Mỗi lớp bồi dưỡng 03 ngày.

đ) Số lượng: 02 lớp, mỗi lớp tối đa không quá 200 học viên.

e) Thời gian mở lớp: Thực hiện hoàn thành trước 20/12/2016.

g) Địa điểm mở lớp: Tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã

a) Số lượng: 5.293 người.

b) Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp:

- Sở Nội vụ;

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

d) Thời gian bồi dưỡng: Mỗi lớp bồi dưỡng 03 ngày.

đ) Số lượng lớp: 26 lớp, mỗi lớp tối đa không quá 250 học viên.

e) Thời gian mở lớp: Thực hiện hoàn thành trước 30/6/2017.

g) Địa điểm mở lớp: Tại các huyện, thành phố.

3. Nội dung bồi dưỡng

Theo Chương trình tài liệu do Bộ Nội vụ biên soạn, ban hành tại Quyết định số 3366/QĐ-BNV ngày 07/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nội dung gồm các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam;

Chuyên đề 2: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

Chuyên đề 3: Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam;

Chuyên đề 4: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND;

Chuyên đề 5: Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, kinh phí được cân đối, điều chỉnh từ nguồn ngân sách dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng được UBND tỉnh cấp cho Sở Nội vụ tại Quyết định 585/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 để thực hiện bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh và các nội dung khác còn dư dự toán.

2. Đối với bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, kinh phí được sử dụng từ nguồn ngân sách dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, cân đối cấp cho UBND các huyện, thành phố thực hiện trong năm 2017.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh và cơ sở đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, hoàn thành trước 20/12/2016.

b) Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; cung cấp tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã (do Bộ Nội vụ chuyển giao) cho các huyện, thành phố để tổ chức các lớp bồi dưỡng.

c) Tổng hợp kế hoạch, xây dựng phương án phân bổ kinh phí trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) cấp kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã đúng kế hoạch của UBND tỉnh.

d) Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, đánh giá kết quả bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Lạng Sơn (nhiệm kỳ 2016 - 2021) báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ trước 15/8/2017.

2. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

a) Trên cơ sở tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND do Bộ Nội vụ ban hành, phân công giảng viên chuẩn bị nội dung, chương trình bài giảng, trong đó có cập nhật bổ sung những kiến thức về tình hình thực tiễn của địa phương; những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong giai đoạn 2016 - 2021.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp cấp xã theo kế hoạch của UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ, điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện các nội dung bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong năm 2016 và 2017, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch.

4. UBND các huyện, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017.

b) Trên cơ sở nội dung kế hoạch và dự toán kinh phí được giao, chủ trì phối hợp với cơ sở đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, hoàn thành trước 30/6/2017.

c) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã trước ngày 10/7/2017 (thông qua Sở Nội vụ).

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị báo cáo kịp thời UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 124/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 124/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332749