• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hòa giải ở cơ sở


 

Kế hoạch 1245/KH-UBND về kiểm tra thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016

Tải về Văn bản khác 1245/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1245/KH-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2016

Thực hiện Kế hoạch số 1082/KH- BTP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tư pháp về kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Chương trình trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu thập thông tin, nắm bắt, đánh giá về tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra được thực hiện khách quan, nghiêm túc, tiết kiệm, đúng nội dung, tiến độ theo Kế hoạch; gắn với việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị, địa phương.

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo thu thập được các thông tin thiết thực, phục vụ có hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kết quả đạt được trong thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

a) Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.

c) Củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi.

d) Biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở.

đ) Tình hình và kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

e) Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.

g) Kiểm tra, thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hòa giải ở cơ sở.

h) Việc tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ scủa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật và các chương trình phối hợp công tác có liên quan.

i) Đánh giá chung về những thuận lợi, những tác động tích cực của Luật hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, những mô hình, cách làm hiệu quả.

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vưng mắc trong thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và nguyên nhân.

3. Bài học kinh nghiệm.

4. Các đề xuất, kiến nghị.

III. CÁCH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIM KIỂM TRA

1. Hoạt động tự kiểm tra của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Căn cứ vào mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra theo Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức tự kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, báo cáo kết quả tự kiểm tra về Sở Tư pháp để tổng hợp.

Thời điểm gửi báo cáo: Giao Sở Tư pháp hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phtrên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

2. Hoạt động kiểm tra của tỉnh

Sở Tư pháp chủ trì, phối hp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra của tỉnh để trực tiếp tổ chức kiểm tra tại 02 huyện, cụ thể như sau:

a) Thành phần đoàn kiểm tra

- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Trưởng đoàn;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tnh, Phó Trưởng đoàn;

- Đại diện một số cơ quan liên quan: Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

b) Thời gian, địa điểm kiểm tra

- Thời gian kiểm tra: Quý III năm 2016.

- Địa đim kiểm tra Dự kiến tổ chc kiểm tra tại Ủy ban nhân dân các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ và 01 xã thuộc huyện (do Ủy ban nhân dân huyện lựa chọn), 02 tổ hòa giải ở thôn, bản (do Ủy ban nhân dân xã lựa chọn).

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo thời gian, lịch trình cụ thể cho các đơn vị được kiểm tra trước khi tổ chức kiểm tra.

c) Đi tượng kiểm tra

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tư pháp, một số Phòng, ban cấp huyện có liên quan; công chức Tư pháp - Hộ tịch; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở địa phương; Trưởng Ban công tác Mặt trận, trưng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố, hòa giải viên.

d) Phương pháp kiểm tra

- Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra tại các đơn vị được kiểm tra; nghe báo cáo về tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở theo các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này; trao đổi, thảo luận với các đối tượng kiểm tra; kiểm tra thực tế hồ sơ công việc được lưu trữ tại đơn vị được kiểm tra, sổ theo dõi công tác hòa giải ở cơ sở của tổ hòa giải; đánh giá, kết luận kiểm tra.

- Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo kết quả kiểm tra đến các đơn vị được kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

- Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết, tchức tự kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn; báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) cùng với báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2016.

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phi hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở theo đúng nội dung, tiến độ Kế hoạch, tổng hp kết quả kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, bố trí thành phần làm việc theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí tổ chức kiểm tra ở cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm từ nguồn ngân sách được cấp hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra của tỉnh được lấy từ nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các ngành, đoàn thể: Tư pháp, HLHPN tỉnh, Ban Dân tộc, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Văn Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1245/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 09/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1245/KH-UBND

358

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
310937