• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Thủ đô

 

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2013 thực hiện Luật Thủ đô và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật Thủ đô do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Văn bản khác 126/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 126/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THỦ ĐÔ VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỤ THỂ HÓA LUẬT THỦ ĐÔ

Luật Thủ đô được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013; HĐND Thành phố đã ban hành 11 Nghị quyết, UBND Thành phố đã ban hành 02 Quyết định cụ thể hóa Luật Thủ đô.

Đtriển khai, thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thhóa Luật Thủ đô kịp thời, đầy đủ, từng bước đưa Luật vào cuộc sống hiệu quả và toàn diện, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức tốt việc phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thhóa Luật Thủ đô; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật Thủ đô.

b) Tiếp tục cụ thể hóa Luật Thủ đô, kịp thời đưa các quy định của Luật vào thực thi hiệu quả, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật, phân công trách nhiệm cơ quan, tổ chức liên quan đ trin khai có cht lượng, bảo đảm tiến độ.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ kế hoạch đã giao.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thhóa Luật Thủ đô đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân với nhiu hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

2. Xây dựng các quy định, quy chế, các chương trình, kế hoạch cụ thể thực thi Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật thủ đô.

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hội đồng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND , ngày 27 tháng 5 năm 2013 của UBND Thành phố về phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật Thủ đô; đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng.

2. Các sở, ban, ngành Thành phố

a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ vào quy định của Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện những nội dung, công việc thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý (phân công tại phụ lục kèm theo).

b) Tổ chức quán triệt Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, HĐND, UBND Thành phố ban hành cụ thể hóa Luật Thủ đô đến cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị để gương mẫu thực hiện.

c) Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất UBND Thành phố báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực thi các quy định, các cơ chế, chính sách.

3. Sở Tư pháp:

a) Là cơ quan thường trực của Hội đồng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan thông tin đại chúng đtổ chức phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật Thủ đô; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan.

b) Chủ động phối hợp với Nhà Xuất bản Hà Nội tổ chức phát hành Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND Thành phố ban hành cụ thể hóa Luật Thủ đô đến các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc Thành ph(thực hiện trước ngày 15 tháng 8 năm 2013).

c) Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo UBND Thành phố, Bộ Tư pháp việc thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

4. SThông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, truyn hình của Thành phố triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thủ đô, các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND Thành phố ban hành cụ thể hóa Luật Thủ đô bằng nhiều hình thức, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đa dạng, phong phú.

5. Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư Tham mưu cho UBND Thành phố bố trí kinh phí; hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao lập dự toán, quản lý sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm (thực hiện trước ngày 15 tháng 8 năm 2013).

6. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức trong các cơ quan chính quyền dưới nhiều hình thức phong phú về Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND Thành phố ban hành cụ thể hóa Luật; lựa chọn các nội dung phù hợp với từng đối tượng để tuyên truyền rộng rãi đến các tng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị.

b) Tham gia triển khai, phối hợp kiểm tra việc thực thi các quy định của Luật Thủ đô, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đoàn thể chính trị; Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện; tuyên truyền, hướng dẫn các đoàn viên, hội viên thực hiện Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật Thủ đô.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
-
Bộ Tư pháp;
-
TT Thành ủy, TTHĐND TP; (để b/c)
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- Các PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
- Các Sở, Ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Báo: HNM, KTĐT, PL&XH, Đài PT&TH HN, CGTĐT TP;
- VPUB TP: CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: Vt, NCo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thế Thảo

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND Thành phố)

1. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND Thành phố: về ưu tiên phát trin hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải;

b) Rà soát các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Thành phố đang áp dụng đi với những lĩnh vực của nội dung Nghị quyết đthực hiện đồng bộ, tránh trùng lặp.

2. Sở Khoa học và Công ngh

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND Thành phố: Về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô;

b) Rà soát các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Thành phố đang áp dụng đối với những lĩnh vực của nội dung Nghị quyết để thực hiện đồng bộ, tránh hỗ trợ trùng lặp;

c) Xây dựng các Khu công nghệ cao của Thành phố và thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành ph;

d) Báo cáo UBND để trình HĐND Thành phố phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thủ đô làm cơ sở thực hiện chính sách ưu đãi.

3. Sở Xây dựng

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013: Về chính sách ưu tiên đu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở 5 hệ thng hạ tng kỹ thuật, hạ tng xã hội đng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành; Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của HĐND Thành phố: Về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

b) Công khai Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư cho kỳ kế hoạch đầu tư 5 năm và kế hoạch đầu tư hàng năm để kêu gọi, thu hút đầu tư.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của HĐND Thành phố: Vchính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô; Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của HĐND Thành phố: Về thm quyền, điều kiện, thủ tục tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội.

5. Sở Tài chính

Chủ trì triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của HĐND Thành phố: Về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

6. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chủ trì triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013: Về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì triển khai thực hiện Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của UBND Thành phố: Ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giao dục phổ thông chất lượng cao; Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của UBND Thành phố: Ban hành Quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo mầm non, giáo dục phổ thông đáp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao.

8. SQuy hoạch - Kiến trúc

a) Chủ trì triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013: Quy định về tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của HĐND Thành phố: Quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành đcông dân được đăng ký thường trú ở nội thành Thành phố Hà Nội.

9. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố

a) Chủ trì triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013: Về các biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

b) Văn phòng UBND Thành phố

Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đc và tổng hợp hàng tháng tình hình thực hiện Kế hoạch; đề xut bsung kịp thời Chương trình công tác hàng tháng, quý của UBND Thành ph đtập thể UBND Thành phố xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 126/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 30/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 126/KH-UBND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203961