• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã


 

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Hợp tác xã giai đoạn 2014-2016 do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Văn bản khác 127/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 127/KH-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014-2016

Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013, ngày 21/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định 193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và ngày 26/5/2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Trong thực tế, hoạt động của hợp tác xã diễn ra rất đa dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực khác nhau đòi hỏi phải có sự quản lý và hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian qua Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 28/11/2013 Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-Ctr/TU ngày 19/9/2013 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội - giai đoạn từ nay đến năm 2020. Theo đó, giao Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể Thành phố; các sở, ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền Luật Hợp tác xã, hướng dẫn việc xây dựng Điều lệ, tổ chức Đại hội; thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển và tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT một cách sâu rộng, đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hợp tác xã giai đoạn 2014-2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể của Thành phố về Luật Hợp tác xã, đồng thời làm cho mọi người dân, nhất là người lao động, thành viên trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hiểu và nắm vững những vấn đề của Luật Hợp tác xã từ đó thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, Luật Hợp tác xã nói riêng, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố phát triển bền vững;

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước; ngăn ngừa, giảm thiểu các sai sót trong hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã góp phần ổn định an ninh chính trị, an sinh xã hội, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh;

- Triển khai thi hành Luật đến hết năm 2016 cơ bản các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã được rà soát lại Điều lệ, tổ chức quản lý hoạt động bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

2. Yêu cầu

- Công tác triển khai kế hoạch và các hoạt động tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện phải bám sát nội dung của Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ, Thông tư của Bộ, ngành Trung ương và hướng dẫn của UBND Thành phố, đồng thời gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát việc rà soát các hợp tác xã, tiến hành tổ chức lại, thành lập mới và đăng ký hợp tác xã theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các quận, huyện, thị xã; các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã;

- Triển khai thi hành Luật phải đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để triển khai đồng bộ đến xã, phường, thị trấn, các Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã đạt kết quả tốt.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Hợp tác xã năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Chính Phủ, Bộ, ngành Trung ương và các chủ trương, chính sách của Thành phố về phát triển kinh tế tập thể đến các đối tượng là cán bộ các ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã;

- Việc tuyên truyền được triển khai tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và bằng các hình thức phù hợp (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã, phát hành tài liệu và các hình thức khác).

2. Công tác tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã

- Rà soát, đánh giá, phân loại các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố; xây dựng đề án, phương án tổ chức sắp xếp lại các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả;

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành một số văn bản hướng dẫn của thành phố về nội dung tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã (thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể; xây dựng điều lệ, quy trình tổ chức đại hội... ) theo đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương;

- Triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã các nội dung: Kiện toàn cơ cấu tổ chức, tư cách thành viên, quyền, nghĩa vụ của hợp tác xã và thành viên; xác định giá trị tài sản, tài chính của hợp tác xã; công tác hạch toán, phân phối trong hợp tác xã; sửa đổi bổ sung Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; đăng ký hợp tác xã; xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, của Ban Kiểm soát, Quy chế quản lý tài sản, tài chính... theo quy định của Luật;

- Nghiên cứu, đề xuất mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động đúng theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

3. Thời gian thực hiện

Kế hoạch này được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2016. Cụ thể như sau:

3.1. Năm 2014:

- Tổ chức Hội nghị quán triệt đến cán bộ các cấp, các ngành; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác tuyên truyền, cán bộ làm công tác tư vấn hỗ trợ hợp tác xã;

- Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện của Thành phố;

- Rà soát, đánh giá, phân loại các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố; tổ chức lại 20% số hợp tác xã trên địa bàn hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghiên cứu đề xuất thành lập từ một đến hai hợp tác xã theo mô hình kiểu mới;

- Sơ kết một năm thực hiện Kế hoạch, triển khai phương hướng thực hiện năm tiếp theo.

3.2. Năm 2015:

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Tổ chức Hội thảo, tọa đàm tập hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, báo cáo đề xuất UBND Thành phố;

- Tiếp tục rà soát và tổ chức lại hoạt động của 50% số hợp tác xã trên địa bàn Thành phố theo Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Tổ chức đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố về việc thực hiện tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kiểm điểm việc triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 tại một số quận, huyện, thị xã;

- Sơ kết hai năm thực hiện Kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo.

3.3. Năm 2016:

- Tiếp tục rà soát và tổ chức lại hoạt động số hợp tác xã còn lại trên địa bàn thành phố theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (hoàn thành trước 01/7/2016);

- Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá ba năm triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (quý 4/2016).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thi hành Luật Hợp tác xã ở cấp thành phố theo kế hoạch ngân sách hàng năm của thành phố.

- Các sở, ngành, UBND: quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã trong hoạt động thường xuyên, hàng năm của địa phương, đơn vị;

- Các nguồn hỗ trợ khác ngoài ngân sách: Các tổ chức cá nhân, xã hội hóa...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên minh Hợp tác xã Thành phố - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế tập thể:

- Chủ trì rà soát, đánh giá, phân loại các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố; xây dựng đề án, phương án tổ chức sắp xếp lại các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả;

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hướng dẫn các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; định kỳ hàng năm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố;

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn về tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012 (thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể; xây dựng điều lệ, quy trình tổ chức đại hội, tổ chức các hợp tác xã quy mô thôn...);

- Chủ trì tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Hướng dẫn thành lập và nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền phổ biến, tổ chức lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao sự hiểu biết về Luật Hợp tác xã;

- Tiếp thu, tập hợp phản ánh, kiến nghị, đề xuất của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã về những vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Hợp tác xã tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch thi hành Luật Hợp tác xã trình UBND Thành phố.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì hướng dẫn giải quyết những vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các quy định về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì xây dựng phương án tuyên truyền, kiểm tra thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn thành phố.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012 theo quy định.

4. Các sở, ngành liên quan

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản pháp lý có liên quan;

- Chủ trì hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Hợp tác xã thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;

- Tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đoàn thể chính trị

- Phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện; chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên thực hiện Luật Hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật Hợp tác xã.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 đến cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố.

- Đề nghị Hội Nông dân Thành phố: Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã đối với cán bộ hội và người lao động nông nghiệp, nông dân trên địa bàn thành phố; phối hợp tổ chức thi tìm hiểu pháp luật Hợp tác xã và tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị của nông dân báo cáo thành phố.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Tổ chức thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố tới các cấp, các ngành, hợp tác xã trên địa bàn;

- Chỉ đạo hợp tác xã tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, bảo đảm đúng quy định, tiến độ đề ra;

- Tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Hợp tác xã; đề xuất, kiến nghị UBND Thành phố.

Căn cứ Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hợp tác xã của UBND Thành phố, yêu cầu Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế tập thể Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhằm đảm bảo thực hiện tốt Luật Hợp tác xã và các chính sách liên quan đã được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành; định kỳ báo cáo về UBND Thành phố qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư; Để b/c
- Thường trực Thành ủy; Để b/c
- Thường trực HĐND T.P; Để b/c
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó CT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- UBMT Tổ quốc TP và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Liên minh Hợp tác xã TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP: Lý Văn Giao; TH, CTh, H2;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 127/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 09/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 127/KH-UBND

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240164