• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Kế hoạch 127/KHPH-UBND-UBMTTQ năm 2016 thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Văn bản khác 127/KHPH-UBND-UBMTTQ
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN -
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/KHPH-UBND-UBMTTQ

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2358/QĐ-BYT ngày 07/6/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức vận động toàn xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa. Theo đó, nhân dân trên địa bàn tỉnh là người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, người dân được tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao uy tín thương hiệu các sản phẩm thế mạnh của tỉnh.

- Tạo dư luận xã hội mạnh mẽ cổ vũ, biểu dương và tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định của pháp luật hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

2. Yêu cầu

- Coi việc vận động toàn dân thực hiện an toàn thực phẩm là một nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hộ nông dân, hộ kinh doanh thực phẩm phải là hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn mới được công nhận là gia đình văn hóa.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phải được phối hợp đồng bộ, có bước đi thích hợp và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức. Định kỳ có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng.

- Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước về thực hiện pháp luật an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

3. Mục tiêu phấn đấu

a) Chỉ tiêu chung

- Hàng năm, 100% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

- Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

b) Chỉ tiêu cụ thể từng năm

- Đến năm 2017: Vận động ít nhất 50% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Đến năm 2019: Vận động ít nhất 70% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết thực hiện và ít nhất 35% số hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Đến năm 2020: Vận động ít nhất 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết thực hiện và trên 60% số hộ được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm

a) Đối tượng

- Người sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm thuộc phân cấp quản lý;

- Người kinh doanh thực phẩm thuộc phân cấp quản lý;

- Người tiêu dùng thực phẩm.

b) Nội dung tuyên truyền, vận động

- Các tiêu chí an toàn thực phẩm;

- Các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tiêu dùng thực phẩm an toàn theo quy định của pháp luật phù hợp với đối tượng quản lý;

- Quyền và nghĩa vụ của công dân, người sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm;

- Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn thuộc phân cấp quản lý;

- Vận động, hướng dẫn các hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; các gia đình, đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và các tổ chức hội nghề nghiệp đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn.

c) Yêu cầu

- Đối với cấp tỉnh và cấp huyện: Các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông, báo chí và UBND cấp huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Đối với cấp xã: UBND chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Vận động, hướng dẫn các hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.

- Đối với khu dân cư:

+ Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm và vận động các hộ nông dân, các cơ sở kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

+ Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động các gia đình đoàn viên, hội viên cam kết thực hiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

2. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn

- Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương cung cấp tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật để UBND các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xây dựng và phát triển các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh các cấp hướng dẫn và vận động gia đình hội viên đăng ký, cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp đăng ký, cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

3. Tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

a) Đối tượng và nội dung giám sát

- Các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo phân cấp của từng địa phương.

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương; các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc các Sở (Y tế, Nông nghiệp, Công Thương); các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc UBND các huyện, thành phố.

- Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp về an toàn thực phẩm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

b) Tổ chức giám sát các cấp:

- Đối với cấp tỉnh:

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức đoàn giám sát đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp huyện, cấp xã về an toàn thực phẩm.

+ Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành chức năng liên quan tổ chức đoàn giám sát các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô lớn trên địa bàn.

+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức giám sát các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tổ chức triển khai thống kê các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành theo phân cấp của địa phương.

- Đối với cấp huyện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và UBND cùng cấp tổ chức đoàn giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

- Đối với cấp xã: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện giám sát các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn cấp xã.

- Đối với việc giám sát của khu dân cư: Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố và Trưởng các Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và chế biến, kinh doanh thực phẩm ở cộng đồng dân cư, chuyển đến UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn.

4. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

Các Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và chính quyền địa phương các cấp thực hiện các nội dung sau:

- Căn cứ tình hình thực tế có thể mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia các đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm.

- Khi công bố kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm có trách nhiệm gửi một bản sao đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tuyên truyền hoặc giám sát việc thực hiện sau kết luận đã công bố.

- Công bố tên và việc xử lý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, hộ nông dân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông, báo chí của địa phương theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm

a) Báo cáo kết quả giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở địa phương phải được gửi đến các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Ủy ban nhân dân cùng cấp để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý (nhắc nhở, kiểm tra, thanh tra...) được gửi cho cơ quan đã tổ chức giám sát.

b) UBND cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xử lý và chuyển các phản ánh, kiến nghị và phát giác của nhân dân về vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm ở các khu dân cư đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện để tổng hợp và xử lý theo hệ thống Mặt trận.

c) Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn công bố địa chỉ tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân (nơi tiếp dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử).

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. UBND tỉnh giao các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo kinh phí và các điều kiện thực hiện kế hoạch này, cụ thể:

1.1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức xã hội liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp này theo lĩnh vực được phân công quản lý an toàn thực phẩm.

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế (sau khi có văn bản ban hành) phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tiêu chí an toàn thực phẩm cho các phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Xây dựng các chương trình, nội dung ấn phẩm tuyên truyền và cung cấp tài liệu hỗ trợ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn theo lĩnh vực phân công, quản lý.

- Xây dựng và áp dụng các mô hình tiên tiến quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực phân công quản lý.

- Cung cấp địa chỉ và đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về an toàn thực phẩm.

- Tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện làm cơ sở cho việc triển khai kế hoạch cho những năm và giai đoạn tiếp theo.

1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh bổ sung nội dung an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí về nông thôn mới của tỉnh.

- Xây dựng và áp dụng các mô hình tiên tiến quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực phân công quản lý.

- Phối hợp hướng dẫn tổ chức ký cam kết với các hộ nông dân trong nuôi, trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm phù hợp với thực tế sản xuất, chế biến kinh doanh nông, lâm, thủy sản tại địa phương.

- Cung cấp địa chỉ và đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về an toàn thực phẩm.

1.3. Sở Công Thương

- Xây dựng và triển khai thực hiện tiêu chí an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị.

- Chỉ đạo đơn vị chuyên ngành phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng, chống thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường.

- Trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được phân công.

- Cung cấp địa chỉ và đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về an toàn thực phẩm.

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm.

1.5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng định hướng thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí địa phương, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố về an toàn thực phẩm; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm.

1.6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bố trí kinh phí và hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch phối hợp này.

1.7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

Xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng nội dung các chuyên đề, chuyên mục về an toàn thực phẩm, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, kịp thời đưa tin và thông tin công khai việc phê phán các doanh nghiệp, các hộ gia đình vi phạm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

1.8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các cơ quan liên quan đưa nội dung giáo dục an toàn thực phẩm vào các cấp học phổ thông, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh phải mua thực phẩm tại các cơ sở cung cấp thực phẩm bảo đảm an toàn, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý theo quy định các hành vi vi phạm trong việc cung cấp thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn vào trường học.

1.9. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ kế hoạch này, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch hàng năm.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn quản lý.

- Bố trí kinh phí và bảo đảm các điều kiện thực hiện nội dung Kế hoạch phối hợp đến xã, phường, thị trấn và khu dân cư.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

2.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch phối hợp này và theo dõi kết quả triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp các sở, ngành liên quan (trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương) xây dựng tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Trong 02 năm 2016 - 2017, thống nhất với UBND tỉnh chọn ít nhất 01 - 02 huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố chọn 2 - 3 xã, phường, thị trấn để làm điểm, ưu tiên chọn nơi đạt chuẩn nông thôn mới) và từng bước rút kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn.

- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân thông qua thực hiện Kế hoạch phối hợp này để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm cho phù hợp.

2.2. Hội Nông dân tỉnh

- Hướng dẫn chỉ đạo các cấp hội tổ chức tập huấn, tuyên truyền vận động các gia đình, hội viên và nông dân sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn.

- Giám sát việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp bảo quản thực phẩm an toàn.

2.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “Năm không, Ba sạch” do Hội Phụ nữ chủ trì.

- Giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống.

2.4. Hội Cựu chiến binh tỉnh

- Tuyên truyền, hướng dẫn gia đình hội viên thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn.

- Vận động phát giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn thực phẩm.

2.5. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- Chủ trì vận động, giám sát việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với bữa ăn ca, bếp ăn tập thể của người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

2.6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn

- Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia sản xuất thực phẩm an toàn tại các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

- Hướng dẫn Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở các trường học.

2.7. Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ động đề xuất và hướng dẫn hội viên và các cấp Hội tham gia thực hiện Kế hoạch này đạt kết quả và hiệu quả cao.

2.8. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn cho hội viên.

- Tham gia vận động và hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp đăng ký, cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức giám sát các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3. Đề nghị cơ quan kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh

Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các cửa khẩu, thực hiện công tác phòng, chống thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, gian lận thương mại trong đó có liên quan đến đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách địa phương cấp cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ quan, đơn vị.

- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác: Xã hội hóa, đóng góp, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội (nếu có) được cân đối và sử dụng theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan được phân công trách nhiệm thực hiện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng quý các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

TM. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH

Nông Thị Lâm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Phạm Ngọc Thưởng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 127/KHPH-UBND-UBMTTQ   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng, Nông Thị Lâm
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 127/KHPH-UBND-UBMTTQ
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332752