• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm và văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Văn bản khác 128/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 (gọi tắt là Luật BHXH năm 2014);

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

Để triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật BHXH và công tác quản lý nhà nước về BHXH.

- Nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động; các cơ quan, tổ chức và toàn thể người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Luật BHXH, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội.

- Khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia BHXH, góp phần ngăn ngừa tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH năm 2014 và các văn bản có liên quan được tiến hành liên tục, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch cụ thể thực hiện chính sách BHXH. Đưa các chỉ tiêu về BHXH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và coi đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong quản lý doanh nghiệp, yêu cầu thực hiện nghiêm túc Luật BHXH. Nắm chắc tình hình lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc để tuyên truyền, tăng nhanh số người tham gia BHXH đảm bảo vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH hàng năm; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH

- Tổ chức Hội nghị triển khai Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tuyên truyền Luật BHXH năm 2014 đến mọi tầng lớp nhân dân, tập trung những nội dung mới của Luật bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả như xây dựng cụm panô, áp phích, phát hành tờ rơi, đĩa CD… thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Wesbite BHXH tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh. Tạo diễn đàn để người sử dụng lao động, người lao động, người dân có thể trao đổi và giải đáp những vướng mắc khi triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến bảo đảm các đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin về những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi chính sách, pháp luật BHXH; kịp thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật BHXH, góp phần hạn chế, ngăn chặn kịp thời tình trạng trục lợi quỹ BHXH, trốn đóng, nợ đóng BHXH, bảo vệ quyền lợi người lao động; tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính về BHXH (đơn giản hóa thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian kê khai về BHXH…); khuyến khích người lao động tích lũy thời gian đã đóng BHXH để được hưởng lương hưu.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH về những nội dung mới của Luật BHXH năm 2014; nâng cao năng lực tham mưu, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách BHXH.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH. Có biện pháp xử lý đối với những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi tiêu cực, vi phạm luật BHXH, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh ủy Lạng Sơn. Theo đó đến năm 2020 đạt trên 35% lực lượng lao động tham gia BHXH.

- Khảo sát, nắm rõ số lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn để có giải pháp vận động tham gia BHXH. Giao chỉ tiêu cụ thể phát triển đối tượng tham gia BHXH cho UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện.

4. Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH

- Đẩy mạnh việc hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác BHXH tại các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động giúp họ nắm vững các chế độ chính sách, các quy định về hồ sơ, thủ tục và quy trình thực hiện nghiệp vụ của ngành BHXH để thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện Luật BHXH năm 2014 tại các đơn vị sử dụng lao động; kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh các hành vi vi phạm.

- Xử lý nghiêm các hình vi vi phạm pháp luật BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

- Xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương đối với việc quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động, tiền lương, tiền công, thu nhập, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, xác nhận hồ sơ để làm căn cứ xét hưởng các chế độ BHXH.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ BHXH làm công tác cấp sổ BHXH, xác nhận thời gian, mức đóng trên sổ đảm bảo chính xác, nhanh chóng, thuận lợi cho người lao động trong giải quyết các chế độ BHXH; nâng cao chất lượng công tác xét duyệt các chế độ BHXH và giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH theo đúng quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các đơn vị chủ động bố trí kinh phí trong dự toán được giao hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan trong kế hoạch này; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách về BHXH; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc xây dựng bậc lương, bảng lương định mức lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương và các hướng dẫn khác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hướng dẫn chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nông dân, người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh đưa chỉ tiêu tham gia BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính trong việc lập dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng đóng BHXH tự nguyện theo quy định. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo đạt được mục tiêu tham gia BHXH theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc giải quyết chính sách BHXH và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHXH theo quy định của Luật BHXH năm 2014; xây dựng, đề xuất phương án rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia BHXH cho người lao động.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn, tập huấn; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm giúp cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia BHXH; đảm bảo Luật BHXH năm 2014 được phổ biến rộng rãi đến người dân.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ trực tiếp làm công tác về BHXH; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo giải quyết tốt các chế độ BHXH.

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước xử lý vi phạm pháp luật về BHXH theo thẩm quyền.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, BHXH tỉnh xây dựng, đề xuất phương án rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia BHXH cho người lao động; chủ trì phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng địa phương.

- Hàng quý, cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh danh sách các doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh trở lại.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh trong việc lập dự toán phần ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng đóng BHXH tự nguyện theo quy định.

5. Cục Thuế tỉnh

Cung cấp cho BHXH tỉnh danh sách các tổ chức trả thu nhập đã được cấp mã số thuế trên địa bàn; định kỳ hàng năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của người sử dụng lao động.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có kết hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến về Luật BHXH năm 2014.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội phát động phong trào, vận động nhân dân tham gia BHXH, vận động các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn... Theo dõi, giám sát, phản ánh ý kiến cử tri và nhân dân trong quá trình thực hiện. Phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng và thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016 - 2020.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Hàng năm phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Luật BHXH năm 2014 tại các cơ quan, doanh nghiệp và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Câu lạc bộ Doanh nhân nữ... tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia BHXH, tập trung vào BHXH tự nguyện.

8. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014 và tổ chức thực hiện trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền nội dung về Luật BHXH năm 2014 đối với người lao động, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn.

9. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nghiêm túc thực hiện Luật BHXH; có trách nhiệm báo cáo và trích nộp BHXH đầy đủ, kịp thời cho người lao động đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hàng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về BHXH tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH tỉnh để tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 128/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 128/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332753