• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể


 

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về Văn bản khác 128/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Công văn số 4262/BKHĐT-HTX ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp, báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với nội dung như sau:

Phần thứ nhất

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 2018

1. Đánh giá dựa trên các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

a) Về số lượng, doanh thu và thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác (HTX, LH HTX, THT)

- Hợp tác xã: tính đến 30/6/2018 toàn thành phố có 266 HTX (trong đó có 01 LH HTX): 120 HTX nông nghiệp, 25 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 42 HTX vận tải, 21 HTX thương mại - dịch vụ (01 LH HTX thương mại), 51 HTX xây dựng, 07 quỹ tín dụng; tổng vốn điều lệ đăng ký 563 tỷ đồng.

+ Số HTX đang hoạt động: tổng số 181 HTX, trong đó HTX nông nghiệp: 91 HTX, HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 8 HTX, HTX vận tải: 34 HTX, HTX xây dựng: 27 HTX, HTX thương mại - dịch vụ: 14 HTX, 07 Quỹ tín dụng.

+ Số HTX ngưng hoạt động: 85 HTX (trong đó có 01 liên hiệp HTX).

+ Số HTX thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2018: 11 HTX (trong đó 06 HTX nông nghiệp, 04 HTX thương mại - dịch vụ và 01 HTX vận tải) đạt 55% chỉ tiêu đề ra của năm 2018.

+ Số HTX giải thể trong 6 tháng đầu năm 2018: 01 HTX ngành nông nghiệp.

+ Số HTX trong diện phải tổ chức lại theo Luật: đã thực hiện xong việc tổ chức hoạt động theo Luật HTX 2012 trong năm 2017 (106/106 HTX).

+ Doanh thu bình quân của HTX: 4,1 tỷ đồng/năm.

+ Lợi nhuận bình quân: chưa có số liệu cụ thể.

- Tổ hợp tác: Toàn thành phố có: 1.388 tổ hợp tác, trong 6 tháng đầu năm 2018 thành lập mới 42 tổ hợp tác, có 2 tổ chuyển lên thành lập HTX. b) Về thành viên, lao động của HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác

- Thành viên HTX: Tổng số thành viên 6 tháng đầu năm: 11.556 tăng 969 thành viên so với năm 2017 (trong đó thành viên gia nhập mới và từ các HTX thành lập mới tăng 1.216 thành viên, giảm 247 thành viên do HTX giải thể và số thành viên ra khỏi HTX); Tổng số lao động làm việc tương đối ổn định khoảng 16.000 lao động, trong đó có 4.975 lao động thường xuyên là thành viên HTX.

- Thành viên tổ hợp tác: toàn thành phố có khoảng 54.200 thành viên tổ hợp tác, bình quận 40 thành viên/tổ, hầu hết hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; nhiều tổ hợp tác có quy mô khá lớn, tạo được sự liên kết, góp vốn, góp công tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ thành viên sản xuất có hiệu quả.

- Thu nhập bình quân:

+ Thu nhập bình quân một thành viên HTX là 55 triệu đồng/năm.

+ Thu nhập bình quân một lao động trong kinh tế tập thể là 35 triệu đồng/năm.

+ Thu nhập bình quân một thành viên tổ hợp tác là 28 triệu đồng/năm.

c) Về trình độ cán bộ quản lý HTX, LH HTX, THT

- Tổng số cán bộ quản lý:

+ Hợp tác xã: 1.330 cán bộ.

+ Tổ hợp tác: 4.140 cán bộ.

- Trình độ cán bộ quản lý:

+ Hợp tác xã: Cán bộ có trình độ: sơ cấp, trung cấp: 585 người, chiếm tỷ lệ 44%; trình độ cao đẳng, đại học trở lên 266 người, chiếm tỷ lệ 20%.

+ Tổ hợp tác: Cán bộ có trình độ sơ cấp trở lên chiếm khoảng 10%.

2. Đánh giá theo lĩnh vực

a) Lĩnh vực nông nghiệp

- Hiện có 120 HTX, trong đó có 29 HTX ngừng hoạt động; trong 6 tháng đầu năm thành lập mới 06 HTX (trong đó: có 03 HTX lĩnh vực lúa gạo, 03 HTX cây ăn trái); tổng vốn điều lệ đăng ký: 130,858 tỷ đồng; 2.598 thành viên; lao động thường xuyên 3.666 người, trong đó có 2.598 lao động đồng thời là thành viên HTX.

- Doanh thu bình quân của HTX: 03 tỷ đồng/năm.

- Thu nhập bình quân thành viên: 30 triệu đồng/năm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp các HTX tạo ra sự liên kết hộ nông dân trong các cánh đồng lớn, sản xuất lúa giống, nuôi trồng thủy sản, rau màu, hoa kiểng, cây ăn trái,…Vai trò của HTX trong hoạt động hỗ trợ cho kinh tế hộ thành viên là khá tích cực; trong tổ chức dịch vụ đầu vào: vật tư nông nghiệp, cày đất, tưới tiêu, cung cấp giống, thu hoạch, tổ chức chuyển giao quy trình kỹ thuật; liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra cho thành viên, một số HTX nuôi thủy sản đã hợp đồng “liên kết đầu tư” với doanh nghiệp chế biến, ứng trước thức ăn, thuốc thú y và bao tiêu sản phẩm; các loại hình HTX sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, rau an toàn, vườn cây ăn trái nhiều HTX đã ký kết các hợp đồng bao tiêu đầu ra của sản phẩm cho thành viên ổn định. Một lĩnh vực mới đang thu hút nhiều hộ nông dân tham gia HTX cây ăn trái, trong 6 tháng đầu năm có 03 HTX được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về số lượng, chất lượng và chủng loại trái cây của thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Những tồn tại khó khăn, hạn chế của HTX nông nghiệp: phần lớn HTX còn lúng túng trong tổ chức hoạt động do quy mô nhỏ, thu nhập, tích luỹ đầu tư phát triển thấp, năng lực của cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay và tham gia vào các chương trình dự án cũng như thụ hưởng các chính sách ưu đãi không đáng kể. Phần lớn sản phẩm của các HTX chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn và mã vùng trồng nên khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Số hợp tác xã ngưng hoạt động chờ giải thể còn nhiều.

b) Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

- Hiện có 25 HTX, trong đó có 17 HTX ngưng hoạt động; tổng vốn điều lệ: 9,973 tỷ đồng; 415 thành viên; lao động thường xuyên 2.380 người trong đó có 415 lao động đồng thời là thành viên HTX.

- Doanh thu bình quân của HTX: 4,5 tỷ đồng/năm.

- Thu nhập bình quân của thành viên: 40 triệu đồng/năm.

Các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hoạt động tập trung chủ yếu ở một số ngành, nghề như: đan tre, đan lục bình, may mặc, bánh kẹo. Vai trò của các HTX được phát huy khá rõ nét trong giải quyết việc làm, khôi phục phát triển làng nghề thông qua việc dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ của các HTX cho thành viên khá đa dạng: Tổ chức các lớp dạy nghề, cung cấp nguyên liệu đầu vào, sơ chế nguyên vật liệu, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn đa dạng hoá sản phẩm, cải tiến mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người dùng và mở rộng thị trường góp phần tích cực vào giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Một số HTX tiêu biểu như HTX may mặc Phú Thọ, HTX thủ công mỹ nghệ Quốc Noãn (huyện Thới Lai).Tuy nhiên, mặt yếu của HTX trong lĩnh vực này là khả năng đa dạng sản phẩm và tính cạnh tranh còn hạn chế, do thiếu vốn, ít được đầu tư đổi mới công nghệ. Số HTX ngừng hoạt động chiếm tỉ lệ lớn do HTX bị thu hồi lưới điện nên nhiều tài sản HTX đầu tư, hộ dân nợ HTX chưa được giải quyết.

c) Lĩnh vực giao thông vận tải

- Hiện có 42 HTX, trong đó có 08 HTX ngừng hoạt động, thành lập mới 01 HTX; tổng vốn điều lệ 113,113 tỷ đồng; 1.012 thành viên; lao động thường xuyên 1.860 người, trong đó có 1.012 lao động là thành viên HTX.

- Doanh thu bình quân của HTX: 06 tỷ đồng/năm.

- Thu nhập bình quân của thành viên: 90 triệu đồng/năm.

- Các HTX vận tải thủy, bộ có quy mô lớn duy trì hoạt động ổn định nhờ sắp xếp lại tổ chức, hoạt động vừa đáp ứng các quy định mới trong lĩnh vực giao thông vận tải vừa phục vụ nhu cầu của thành viên, giúp tiết kiệm chi phí cho thành viên. Các HTX vận tải thủy chuyên vận chuyển gạo xuất khẩu có đơn hàng ổn định nên tạo được công ăn việc làm thường xuyên cho thành viên; nổi lên có HTX vận tải thủy Nhơn Hòa, HTX vận tải thủy Vạn Hưng (quận Thốt Nốt), HTX Sông Hậu (quận Ninh Kiều). Trong lĩnh vực vận tải đường bộ có HTX đường bộ TP.Cần Thơ (quận Ninh Kiều), HTX thủy bộ Ô Môn đã làm tốt nhiều khâu dịch vụ hỗ trợ cho thành viên trong kinh doanh vận tải.

- Khó khăn hiện nay đối với HTX thuộc lĩnh vực vận tải đường bộ là thực hiện nhiều quy định mới của Bộ Giao thông vận tải làm tăng chi phí quản lý; các HTX vận tải có quy mô nhỏ khó đáp ứng các yêu cầu quy định, nhiều HTX ngưng hoạt động chờ giải thể.

d) Lĩnh vực xây dựng

- Hiện có 51 HTX, trong đó có 24 HTX ngừng hoạt động; tổng vốn điều lệ 173,948 tỷ đồng; 544 thành viên; lao động thường xuyên 1.284 người, trong đó có 544 lao động là thành viên HTX.

- Doanh thu bình quân của HTX: 3,5 tỷ đồng/năm.

- Thu nhập bình quân của thành viên: 40 triệu đồng/năm.

Lĩnh vực xây dựng có số lượng HTX khá lớn, nhiều HTX tạo được uy tín, mở rộng qui mô tăng thêm vốn, đầu tư thêm cơ sở vật chất, thiết bị thi công hiện đại, đảm bảo chất lượng đã trúng thầu, thi công nhiều công trình giao thông, thủy lợi, công trình công cộng, nhà ở dân cư, như: HTX xây dựng Công Bình (quận Thốt Nốt), HTX xây dựng Hưng Thịnh (quận Cái Răng), HTX xây dựng Tiến Lợi (quận Bình Thủy), HTX Trung Tín (huyện Cờ Đỏ),…Mặt hạn chế của các HTX xây dựng là sản phẩm của HTX là phục vụ cho thị trường bên ngoài (thành viên không sử dụng các dịch vụ từ HTX) nên cạnh tranh trên thị trường xây dựng rất quyết liệt. Hoạt động phần lớn HTX xây dựng không ổn định, phụ thuộc vào năng lực đấu thầu và thắng thầu mới giải quyết tốt việc làm và thu nhập cho thành viên; nhiều HTX tạm ngưng hoạt động.

đ) Lĩnh vực thương mại - dịch vụ

- Hiện có 21 HTX, trong đó có 07 HTX ngừng hoạt động, thành lập mới 4 HTX (có 02 HTX chuyên kinh doanh khai thác chợ, 02 HTX sản xuất, dịch vụ thu mua nông sản); tổng vốn điều lệ 67,081 tỷ đồng; 300 thành viên; lao động thường xuyên 414 người, trong đó có 300 lao động là thành viên HTX.

- Doanh thu bình quân của HTX: 51,4 tỷ đồng/năm (có 02 HTX lau bóng gạo xuất khẩu trực tiếp có doanh thu chiếm trên 50% tổng doanh thu của khu vực HTX trên địa bàn thành phố).

- Thu nhập bình quân của thành viên: 100 triệu đồng/năm.

- Các HTX hoạt động trong loại hình dịch vụ: Vệ sinh môi trường, xay xát chế biến gạo, kinh doanh chợ hoạt động ổn định và có bước phát triển nhất định; hình thành và phát triển các HTX gắn với chuỗi giá trị hàng nông sản an toàn, nông sản chủ lực của thành phố; tham gia trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản an toàn của HTX sản xuất, đây là xu hướng mới mở ra sự liên kết giữa HTX sản xuất và HTX dịch vụ tiêu thụ nông sản an toàn. Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm có 4 HTX dịch vụ thương mại được thành lập tạo liên kết giữa HTX sản xuất và HTX dịch vụ theo chuỗi ngày càng có quy mô và hiệu quả hơn.

- Hạn chế trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ là khả năng cạnh tranh của HTX còn yếu, chưa khẳng định được chuỗi nông sản sạch, do các HTX sản xuất chưa được hoặc không còn được chứng nhận sản xuất an toàn.

e) Quỹ tín dụng nhân dân

- Hiện có 07 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động, tổng vốn điều lệ 68,181 tỷ đồng, 6.687 thành viên, lao động thường xuyên 106 người đồng thời là thành viên của quỹ tín dụng.

- Doanh thu bình quân của quỹ tín dụng: 8,5 tỷ đồng/năm.

- Thu nhập bình quân của thành viên: 70 triệu đồng/năm.

Các Quỹ tín dụng nhân dân có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên trong tổ chức hoạt động: mức cho vay đối với từng thành viên lớn hơn; đội ngũ cán bộ được tăng cường về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn. Trong điều kiện khó khăn, tính tương trợ của các Quỹ tín dụng được phát huy, hỗ trợ thành viên vốn đầu tư sản xuất kinh doanh nhỏ, góp phần hạn chế được nạn cho vay nặng lãi, thiết thực giúp cho hộ nghèo vượt khó, cải thiện đời sống như Quỹ tín dụng nhân dân Tín nghĩa (quận Ninh Kiều), Quỹ tín dụng nhân dân Nam Cần Thơ (quận Cái Răng), Quỹ tín dụng nhân dân Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh). Khó khăn của quỹ tín dụng hiện nay là Ngân hàng Nhà nước ban hành nhiều quy định về tổ chức hoạt động mới, nên quỹ tín dụng nhân dân bị hạn chế địa bàn và điều kiện tham gia thành viên khó khăn hơn, nên hoạt động của hầu hết các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đều gặp khó khăn về phát triển mới thành viên, dư nợ cho vay tăng thấp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

1. Chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ

- Ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phát triển kinh tế tập thể năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020.

- Ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Đề án Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”.

- Ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/5/2015 của UBND thành phố Cần Thơ về Hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

- Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể của thành phố đã đôn đốc, hướng dẫn củng cố, kiện toàn các Ban chỉ đạo kinh tế tập thể quận, huyện; tăng cường tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về HTX; đồng thời nghiên cứu đề xuất những giải pháp cụ thể để hỗ trợ có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

- Các Sở, ban ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, bổ sung nhân sự phụ trách kinh tế tập thể có năng lực, kinh nghiệm ở các sở, ngành, quận, huyện đủ sức tham mưu cho các cấp lãnh đạo thực hiện các nội dung quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các HTX bổ sung hoàn thiện các thủ tục, hướng các HTX tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Luật HTX 2012.

- Thực hiện tổ chức bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể cho 200 đối tượng cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách xã, phường, các đoàn thể, tổ hợp tác, câu lạc bộ, nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn thành phố. Tổ chức các tập huấn cung cấp thông tin tư vấn về quy định của pháp luật về HTX và tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động cho 16 sáng lập viên HTX.

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX

a) Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Thực hiện công tác tuyên truyền, bồi dưỡng cán bộ, cán bộ quản lý HTX về kiến thức kinh tế tập thể. Trong 06 tháng đầu năm, đã thực hiện 168 triệu đồng/272 triệu đồng, thực hiện 62% dự toán cấp, cụ thể như sau:

- Tổ chức 03 lớp tuyên truyền kinh tế tập thể cho đối tượng cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách xã, phường, các đoàn thể, tổ hợp tác, câu lạc bộ, nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn thành phố, có 200 người tham dự.

- Thực hiện đăng tin trên báo, đài truyền thanh, truyền hình địa phương, với trên 25 tin, bài, chuyên đề về HTX. In tài liệu tuyên truyền về Luật HTX cho trên 700 đối tượng tham gia trong các hoạt động cung cấp thông tin theo yêu cầu của các sáng lập viên.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác chuyên đề “Kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động dịch vụ trong HTX nông nghiệp” và chuyên đề “Kỹ năng lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh của HTX nông nghiệp” cho đối tượng cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời tổ chức cho học viên đi thực tế tham quan và học tập kinh nghiệm mô hình HTX Artemia (Vĩnh Châu - Bạc Liêu) hoạt động hiệu quả và mô hình Liên hiệp HTX Tiền Giang, có 95 học viên tham dự.

* Dự kiến năm 2018, tổ chức 8 lớp bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể cho cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách xã, phường, các đoàn thể, tổ hợp tác, câu lạc bộ, nông dân sản xuất giỏi, cán bộ Hội Cựu chiến binh và Thành đoàn trên địa bàn thành phố, với tổng kinh phí thực hiện 104 triệu đồng.

b) Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

Thông qua Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX năm 2018 tại Hà Nội, đã hỗ trợ 11 HTX có hàng hóa nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ do HTX sản xuất ra đi tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm của HTX từ đó nhiều HTX đã ký kết được các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp. Tổng kinh phí hỗ trợ 62 triệu đồng.

c) Chính sách thành lập mới HTX, LH HTX

Trong 06 tháng đầu năm, đã thực hiện hỗ trợ thành lập mới HTX, với 64triệu đồng/114 triệu đồng, đạt 56% dự toán cấp, cụ thể như sau:

- Trực tiếp tổ chức 16 lớp cung cấp thông tin, tư vấn qui định của pháp luật về HTX cho 16 nhóm sáng lập viên HTX ngành nông nghiệp và ngành thương mại trước khi thành lập HTX, có trên 337 người tham dự.

- Trực tiếp tư vấn xây dựng điều lệ, phương án tổ chức các dịch vụ phục vụ thành viên và các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức các hoạt động cho 16 HTX thành lập mới trong 6 tháng đầu năm.

- Thực hiện đăng tin trên báo, đài truyền thanh, truyền hình địa phương thực hiện trên 16 tin, bài, chuyên đề về HTX mới thành lập.

* Trong năm 2018, dự kiến tổ chức thêm 11 lớp cung cấp thông tin, tư vấn quy định của pháp luật về HTX cho 11 nhóm sáng lập viên HTX, với tổng kinh phí thực hiện 50 triệu đồng.

d) Các chính sách hỗ trợ khác

Đã thực hiện các chính sách như: đất đai, tín dụng, đổi mới khoa học công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng thành viên và tham gia chương trình phát triển kinh tế xã hội đối với HTX còn nhỏ lẻ, phân tán không đáng kể; HTX khó tiếp cận và thụ hưởng. Liên minh HTX đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo quy định chính sách hỗ trợ HTX trên địa bàn thành phố Cần Thơ báo cáo UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến tại kỳ họp cuối năm 2018.

đ) Đánh giá vai trò, vị trí HTX trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng

Tình hình hoạt động của tổ hợp tác, HTX phát triển theo hướng tích cực, các HTX thành lập mới đều xuất phát từ nhu cầu chung thực tế của thành viên, hoạt động của HTX từng bước thể hiện tính bản chất, nguyên tắc của Luật HTX. Một số HTX, tổ hợp tác không ngừng nỗ lực vươn lên: Mở rộng kết nạp thành viên, tăng quy mô tổ chức hoạt động, tăng khả năng tích lũy, đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ sản xuất, nâng cao năng lực phục vụ hỗ trợ thành viên.

Liên kết trong đầu tư, sản xuất giữa HTX trong lĩnh vực nông nghiệp với doanh nghiệp từng bước đi vào nề nếp, ổn định, hiệu quả; các HTX phi nông nghiệp đang hỗ trợ tích cực cho thành viên và người lao động với sự đa dạng về cách thức, phương pháp cung cấp các dịch vụ cho thành viên. Những kết quả đạt được trong tổ chức và hoạt động của các HTX tạo niềm tin cho người dân, nhất là nông dân tin tưởng vai trò của HTX kiểu mới, từ đó số lượng HTX phát triển khá mạnh và thành viên tự nguyện tham gia vào HTX ngày càng đông đảo hơn. Hoạt động của HTX gắn liền với cộng đồng dân cư, giúp cho thành viên hợp tác tương trợ nhau có hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh là điều kiện tốt để xây mối đoàn kết, phát triển cộng đồng.

Hoạt động của HTX gắn với cộng đồng dân cư, giúp cho thành viên hợp tác tương trợ nhau có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh như ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, liên kết với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đầu tư tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và nông dân, góp phần ổn định sản xuất, tăng thêm thu nhập giúp cho đời sống của thành viên được nâng lên đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương. Những HTX hoạt động có hiệu quả, có tích lũy đều tham gia tích cực, đóng góp địa phương xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, cầu đường góp phần xây dựng mối đoàn kết, phát triển cộng đồng. Vai trò của HTX có đóng góp thiết thực vào xây dựng nông thôn mới thông qua khả năng tập hợp thành viên, chuyển từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị có quy mô lớn, hiệu quả hơn, giúp tăng thu nhập cho hộ nông dân. Đến nay, thành phố Cần Thơ có 28/36 xã được công nhận xã nông thôn mới (có 1 huyện Phong Điền đạt nông thôn mới) có 36/36 xã đều có HTX theo tiêu chí 13.

Nét mới của phong trào HTX trong những năm gần đây là sự phát triển của các HTX trong lĩnh vực sản xuất và HTX dịch vụ tiêu thụ nông sản phát triển khá mạnh; đang hình thành chuỗi liên kết giữa các HTX sản xuất và HTX, doanh nghiệp dịch vụ cung cấp nông sản an toàn của các HTX đến với người tiêu dùng của thành phố.

III. CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI HẠN CHẾ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại, hạn chế

- Số HTX ngưng hoạt động từ lâu nhưng chưa giải thể được còn khá nhiều do còn giữ pháp nhân để giải quyết những tồn đọng về tài chính hoặc còn nợ nần không giải thể được. Một số HTX hoạt động cầm chừng hoặc tạm thời ngừng hoạt động do gặp khó khăn không tổ chức được hoạt động chủ yếu là HTX lĩnh vực xây dựng.

- Trong các HTX hoạt động khá tốt vẫn còn những khó khăn về vốn, kỹ năng quản lý, điều hành, tiêu thụ sản phẩm,…thiếu chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh lâu dài. Vai trò chính của HTX trong tổ chức dịch vụ phục vụ thành viên ở một số HTX còn lúng túng, chưa rõ nét.

- Đa số HTX, tổ hợp tác chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ ưu đãi như: chính sách tín dụng, cơ sở hạ tầng, đất đai, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại,… dẫn tới việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, HTX còn hạn chế.

2. Nguyên nhân hạn chế

- Đa số các HTX thiếu vốn để sản xuất, kinh doanh; rất khó tiếp cận được với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, trong khi đó việc huy động vốn từ thành viên khó khăn, ảnh hưởng đến năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của hợp tác xã.

- Trình độ, năng lực quản lý của các HTX chưa đáp ứng được những yêu cầu đòi hỏi phát triển HTX trong nền kinh tế thị trường.

- Năng lực tổ chức quản lý, điều hành của cán bộ HTX, nhất là HTX nông nghiệp tuy có được quan tâm bồi dưỡng nhưng vẫn còn nhiều yếu kém, là nguyên nhân cơ bản làm hạn chế việc đổi mới, phát triển mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả phục vụ thành viên trong từng HTX.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị bổ sung thêm một khoản vào Điều 54, Luật HTX 2012

Trường hợp các HTX đã ngưng hoạt động trên 12 tháng, hiện không có trụ sở, không có nợ tồn đọng, không còn người đại diện của HTX để cơ cấu tham gia Hội đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 54 của Luật HTX (do chuyển vùng, chết, hoặc không hợp tác,…) thì cơ quan đăng ký của HTX đó có quyền xóa tên HTX trong danh sách đăng ký HTX.

2. Về tổ chức Liên minh HTX: Đảng và nhà nước cần quan tâm và có chính sách đối với cán bộ làm công tác ngành Liên minh HTX, nhằm góp phần và tạo động lực cho cán bộ ngành Liên minh HTX hoàn thành tốt nhiệm vụ và làm nòng cốt cho sự phát triển kinh tế tập thể, HTX.

3. Đề nghị Chính phủ xem xét ban hành chính sách hỗ trợ vốn cho khu vực HTX tiếp cận với các nguồn vốn từ các ngân hàng, nhằm phát huy tốt hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2019

1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012,với nhiều nội dung mới đặt ra cần phải tăng cường hơn nữa trong chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Luật HTX năm 2012; Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật, tạo nhận thức thống nhất về giá trị bản chất HTX, đồng thời định hình mô hình pháp lý HTX kiểu mới.

- Sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự phối hợp tích cực của các sở, ngành đoàn thể và các quận, huyện đến đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- Trong tình hình kinh tế ngày càng hội nhập sâu, rộng với kinh tế thế giới, liên kết hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm là nhu cầu khách quan; nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp đang cần một phương pháp tổ chức lại sản xuất theo mô hình HTX kiểu mới để tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện nay.

- Luật HTX 2012 ngoài yếu tố thuận lợi cho phát huy giá trị bản chất HTX hướng tới sự phát triển bền vững, lâu dài thì trước mắt có gặp phải những khó khăn nhất định, cần phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng niềm tin của quần chúng nhân dân về HTX kiểu mới.

- Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với HTX đã được ban hành; tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, nên lúng túng trong triển khai thực hiện để HTX thực sự thụ hưởng.

2. Định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể, HTX

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng pháp luật Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong quần chúng nhân dân, bảo đảm đối tượng tham gia thành viên HTX phải hiểu rõ HTX kiểu mới, nhằm phát huy được giá trị bản chất HTX.

- Đổi mới, phát triển HTX, tổ hợp tác phải xuất phát từ nhu cầu thực tế; hướng tới giá trị bản chất, trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc, quy định của Luật Hợp tác xã 2012; nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên và không ngừng mở rộng phát triển thành viên. Gắn phát triển HTX với xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của hợp tác xã tham gia tích cực hơn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, nhằm nâng cao hợp tác liên kết, thu hút nguồn lực; phát triển kinh tế tập thể trong những năm tới cần đa dạng trên mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn gắn với các chương trình, dự án kinh tế - xã hội, của Thành phố. Tranh thủ nguồn lực từ các chương trình Trung ương và các nguồn lực xã hội khác.

3. Mục tiêu tổng quát

Kinh tế hợp tác, HTX của thành phố phải hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia; mở rộng quy mô hoạt động trên cơ sở phát huy nội lực, mở rộng liên kết hợp tác với các thành phần kinh tế khác; không ngừng cải thiện nâng cao thu nhập cho thành viên; đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP của thành phố; góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo một cách bền vững và tạo thêm nhiều việc làm; góp phần cải thiện đời sống văn hóa, xã hội và nâng cao tinh thần hợp tác của thành viên và cộng đồng dân cư địa phương, phù hợp với tiến trình phát triển đô thị của thành phố. Tổ chức và hoạt động của HTX theo các nguyên tắc: hợp tác tự nguyện; dân chủ, bình đẳng và công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; hợp tác và phát triển cộng đồng.

4. Một số mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu thành lập mới 20 HTX, 50 - 60 tổ hợp tác, trong đó tập trung xây dựng từ ít nhất 03 HTX có quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Thành viên HTX đạt 12.200, trong đó thành viên mới 1.000 thành viên.

- Thành viên tổ hợp tác: 54.000, trong đó thành viên mới 500 - 700 thành viên.

- Ước tổng doanh thu của các HTX năm 2019: 2.550 tỷ đồng.

- Doanh thu bình quân HTX: 4,2 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của thành viên: 55.000.000đồng/thành viên/năm

- Thu nhập bình quân của người lao động: 36.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp: 45%

- Tỷ lệ cán bộ HTX đạt trình độ cao đẳng, đại học: 22%

- Khuyến khích phát triển tổ hợp tác: Các Sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân tiếp tục rà soát củng cố các tổ hợp tác hiện có; tích cực tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về kinh tế tập thể, nắm bắt nhu cầu hợp tác trong nhân dân, hướng dẫn thành lập tổ hợp tác theo hướng quy định, tạo nguồn phát triển HTX trong nông nghiệp và nông thôn.

5. Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2019

a) Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012.

- Tiếp tục phối hợp thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm các yêu cầu về nội dung và quy trình về quy định các chính sách hỗ trợ HTX trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hoàn chỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, dự kiến cuối năm 2018.

- Các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

b) Tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX

- Tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể năm 2019, làm rõ mô hình HTX kiểu mới, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhằm thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất HTX và các quy định trong Luật HTX năm 2012.

+ Xây dựng website Liên minh HTX thành phố Cần Thơ thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền thông tin, giới thiệu và quảng bá nội dung hình ảnh về kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể cho cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách của chính quyền, đoàn thể ở cấp huyện, cấp xã nhằm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước đối kinh tế tập thể.

+ Tăng cường cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông đại chúng nhằm tuyên truyền rộng rãi về kinh tế tập thể, HTX; giới thiệu mô hình HTX điển hình tiên tiến có hiệu quả trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX, tổ hợp tác

+ Tổ chức 03 lớp cho 150 -160 cán bộ quản lý, điều hành HTX, tổ hợp tác. Số ngày thực hiện 05 ngày/lớp.

+ Phối hợp với Trường trung cấp nghề và nghiệp vụ quản lý HTX, tổ chức 02 lớp nâng cao nghiệp vụ kế toán HTX, liên hiệp HTX cho 100 kế toán HTX . Số ngày thực hiện 05 ngày/lớp.

+ Tranh thủ nguồn vốn từ Đề án đào tạo nghề cho người lao động của thành phố hỗ trợ cho các HTX dạy nghề cho thành viên và người lao động.

+ Khảo sát HTX có nhu cầu về tăng cường cán bộ trẻ, lập kế hoạch thí điểm thực hiện hỗ trợ đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại 15 HTX nông nghiệp và 05 HTX phi nông nghiệp thời gian 36 tháng theo Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính.

c) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Hỗ trợ thành lập mới HTX: Đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ cho 25 - 30 sáng lập viên vận động thành lập HTX, chú ý tập trung các nội dung sau:

+ Tổ chức 30 - 40 lớp tập huấn cung cấp thông tin cho các sáng lập viên, tư vấn, tập huấn về quy định pháp luật làm rõ nguyên tắc, bản chất, vai trò của HTX và mô hình pháp lý theo Luật HTX 2012 trước khi thành lập HTX.

+ Hỗ trợ tư vấn 30 sáng lập viên về điều lệ, cách thức tổ chức Hội nghị thành lập HTX và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký HTX và tổ chức hoạt động của HTX theo Khoản 6, Điều 24 Nghị định số193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật HTX.

+ Trực tiếp hướng dẫn, giúp các HTX các mẫu, biểu, thực hiện đúng chế độ quản lý, lưu giữ tài liệu của HTX quy định tại Điều 10 Luật HTX 2012; chú trọng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách kế toán, ứng dụng tin học vào công tác kế toán, khai báo thuế qua mạng…

- Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường:

+ Tổ chức hỗ trợ đoàn đưa sản phẩm, hàng hóa các HTX của địa phương đi tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX (cấp quốc gia) năm 2019 và các năm tiếp theo.

+ Tích cực phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm, Sở Công Thương hỗ trợ các HTX tham gia Chương trình “Kết nối nhà sản xuất và nhà phân phối”; giới thiệu sản phẩm, đăng ký thương hiệu.

+ Đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động liên kết hợp tác giữa HTX với doanh nghiệp, giữa HTX với HTX nhằm hỗ trợ bao tiêu đầu ra cho sản phẩm của thành viên.

- Hỗ trợ ứng dụng, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ:

+ Phối hợp tổ chức cho các HTX, tổ hợp tác trong vùng qui hoạch cánh đồng lớn, vùng cây ăn trái, vùng nuôi thủy sản… của các quận, huyện, giúp các HTX, tổ hợp tác tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỷ thuật trong sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá có số lượng lớn, chất lượng cao.

+ Hỗ trợ HTX xây dựng các dự án đổi mới công nghệ, khai thác nguồn vốn từ quỹ khuyến công cho các HTX làng nghề, thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố.

+ Tiếp tục giúp các HTX gắn kết, tiếp cận khai thác có hiệu quả các chính sách từ chương trình mục tiêu quốc gia để đổi mới công nghệ.

- Xây dựng mô hình HTX và tổng kết mô hình điển hình:

+ Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012; chú trọng công tác sơ, tổng kết mô hình. Tổ chức Hội nghị tuyên dương các HTX điển hình tiên tiến năm 2019 (hai năm tổ chức một lần), nhằm tiếp tục phổ biến, nhân rộng 25 mô hình (21 mô hình HTX, 04 mô hình tổ hợp tác) điển hình tiên tiến năm 2017 và hỗ trợ 01 HTX đạt danh hiệu tiên tiến tiêu biểu toàn quốc dự Hội nghị biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội. Tổ chức cho các HTX tham quan, học tập các mô hình điểm, mô hình HTX kiểu mới có hiệu quả của các tỉnh, thành khác

+ Đẩy mạnh xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị theo đề án của Liên minh HTX Việt Nam. Chú trọng xây dựng các HTX nông nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực: lúa gạo, trái cây, thủy sản; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ HTX và đào tạo nghề cho thành viên.

+ Triển khai và thực hiện kế hoạch củng cố HTX, kế hoạch thi đua khen thưởng hàng năm, chương trình phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố, đoàn thể liên quan, làm việc với các quận, huyện đánh giá sơ, tổng kết tình hình kinh tế tập thể trên từng địa bàn, kịp thời hướng cho HTX hoạt động đúng luật và có hiệu quả, xây dựng niềm tin trong nội bộ thành viên và đối tác doanh nghiệp trong cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra cho HTX.

d) Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX; Tăng cường công tác quản lý nhà nước kinh tế tập thể

- Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể thành phố, tăng cường công tác tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX; nghiên cứu đề xuất những giải pháp cụ thể để thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể, nòng cốt HTX phát triển góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, bổ sung nhân sự phụ trách kinh tế tập thể có năng lực, kinh nghiệm ở các sở, ngành, quận, huyện đủ sức tham mưu cho các cấp lãnh đạo thực hiện các nội dung quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các HTX bổ sung hoàn thiện các thủ tục, hướng các HTX tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Luật HTX 2012.

- Tổ chức họp mặt các mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả và các HTX xây dựng chuỗi giá trị trên địa bàn thành phố Cần Thơ gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện liên kết HTX với nhau tiến tới thành lập liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.

đ) Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

- Phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân thành phố thực hiện được mục tiêu của Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX với các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể thông qua khuyến khích thành lập mới, vận động thành viên tham gia HTX, tổ hợp tác do đoàn thể chủ trì.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị đưa nội dung về kinh tế tập thể vào chương trình các lớp tập huấn cán bộ các đoàn thể hàng năm, nhằm tuyên truyền sâu, rộng trong đoàn viên, hội viên về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX.

- Liên minh HTX thành phố Cần Thơ phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố; tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối HTX nhân Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam; hướng tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ năm 2020.

DỰ TRÙ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung

Ước TH 2018

Kế hoạch 2019

Ghi chú

1. Hỗ trợ tuyên truyền về kiến thức KTTT

122

300

 

2. Đào tạo cán bộ quản lý và thành viên HTX, THT và tổ chức tham quan, học tập thực tế thuộc chương trình khóa học cho học viên, theo Thông tư 340/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

150

300

 

3. Hỗ trợ thành lập mới HTX, tổ hợp tác, theo Thông tư số 340 của Bộ Tài chính.

114

260

 

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ chế độ kế toán HTX, liên hiệp HTX (triển khai theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC)

 

150

 

5. Hỗ trợ đưa sản phẩm, hàng hóa các HTX tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cấp quốc gia và các hội chợ, triển lãm khác.

62

100

 

6. Tổ chức Hội nghị tuyên dương các Hợp tác xã điển hình tiên tiến năm 2019 (Hai năm tổ chức một lần) và Hỗ trợ 01 HTX đạt danh hiệu tiên tiến tiêu biểu toàn quốc dự Hội nghị biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội.

 

130

 

7. Tổng kết thi đua chào mừng Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam

 

37

 

8. Hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ về HTX, theo Thông tư 340 của Bộ Tài chính.

 

1.500

 

9. Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp, theo Quyết định 2261 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình hỗ trợ HTX giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM.

 

20.000

 

Tổng kinh phí thực hiện

448

22.777

 

Trên đây là kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

(Đính kèm các phụ lục 1, 2, 3, 4, 5).

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- UBND thành phố (1AE);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên minh Hợp tác xã thành phố;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND quận, huyện;
- VP. UBND thành phố (3B);
- Lưu: VT.HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 128/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Trương Quang Hoài Nam
Ngày ban hành: 21/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 128/KH-UBND

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393744