• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2016 xây dựng Đề án và thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Tải về Văn bản khác 129/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, tăng cường đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 đạt các tiêu chí đô thị loại II.

2. Yêu cầu

Thực hiện đúng quy trình, trình tự về lập hồ sơ mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, hồ sơ đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, nguyện vọng của nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Bước 1:

Xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn với các nội dung theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBNTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Khảo sát, thu thập thông tin thống kê các số liệu về dân số, diện tích, bộ máy chính quyền, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, kinh tế - xã hội và các cơ sở vật chất khác tại các xã, phường, thị trấn liên quan.

- Xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính; phương án thành lập đơn vị hành chính, bộ máy chính quyền, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, giải pháp ngân sách, vốn đầu tư, đánh giá tác động đề án; bản đồ hiện trạng, bản đồ mở rộng địa giới hành chính.

Thời gian: Đến tháng 12 năm 2016.

Báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt Đề án: tháng 01/2017.

2. Bước 2:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện Đề án.

Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc thực hiện các công việc liên quan đến mở rộng địa giới hành chính.

Thời gian: Đến tháng 3 năm 2017.

3. Bước 3:

Khảo sát cụ thể các tuyến địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện liên quan đến mở rộng địa giới hành chính thành phố.

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở các xã, phường, thị trấn liên quan đến Đề án mở rộng địa giới hành chính.

Thời gian: Tháng 4 năm 2017.

4. Bước 4:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn liên quan xây dựng báo cáo, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính.

- Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc xây dựng báo cáo, trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính.

Thời gian: Tháng 5, tháng 6 năm 2017.

- Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính.

Thời gian: Tháng 7/2017.

5. Bước 5:

Hoàn thiện hồ sơ của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian: Quý III năm 2017.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, dự toán bố trí kinh phí thực hiện và tổ chức triển khai Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, huyện Cao Lộc và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn việc lập hồ sơ mở rộng địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn; lập hồ sơ, tài liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nội vụ trong tổ chức thực hiện Đề án, chịu trách nhiệm về kỹ thuật bản đồ liên quan đến các nội dung chuyên môn; cung cấp số liệu về diện tích đất tự nhiên, diện tích các loại đất của cấp huyện, cấp xã liên quan đến mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, dự toán bố trí kinh phí thực hiện và tổ chức triển khai Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch, kiến trúc đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn được mở rộng địa giới hành chính.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc

Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức triển khai việc lấy ý kiến nhân dân ở các thôn, khối phố, khu phố thuộc các xã, phường, thị trấn liên quan đến mở rộng địa giới hành chính; tham gia khảo sát thực địa các tuyến địa giới hành chính cấp xã liên quan đến mở rộng địa giới hành chính; cung cấp các số liệu liên quan đến xây dựng Đề án.

Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng báo cáo, trình Hội đồng nhân cùng cấp ban hành Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính.

Xây dựng báo cáo, trình Hội đồng nhân cùng cấp ban hành Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính; lập hồ sơ về mở rộng địa giới hành chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu thực hiện).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 129/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 15/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 129/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332754