• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Kế hoạch 129/KH-UBND thực hiện Quyết định 1426/QĐ-TTCP phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh" năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Văn bản khác 129/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/KH-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1426/QĐ-TTCP NGÀY 06/6/2016 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỐI VỚI UBND CẤP TỈNH”

Thực hiện Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh”, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đánh giá khách quan kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND Thành phố, phục vụ công tác tổng hợp báo cáo và công khai kết quả đánh giá công tác PCTN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; góp phần xây dựng văn hóa chống tham nhũng, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo công tác PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác PCTN.

- Việc đánh giá công tác PCTN năm 2016 theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh” được phê duyệt tại Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ yêu cầu giải trình theo yêu cầu Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung đánh giá công tác PCTN

1.1. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác PCTN của UBND Thành phố:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN;

- Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN;

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN;

- Công tác sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN.

1.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

- Việc ban hành và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN;

- Việc thực hiện công khai chính sách, pháp luật theo quy định;

- Việc kiểm tra, thanh tra về công khai minh bạch;

- Việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ.

1.3. Tình hình và kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng.

1.4. Tình hình, kết quả xử lý các hành vi tham nhũng.

1.5. Đánh giá tình hình, nguyên nhân, tiến triển của công tác PCTN. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

2. Xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN

- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND Thành phố báo cáo đánh giá kết quả công tác PCTN ở đơn vị mình và kết quả công tác PCTN của Thành phố theo từng lĩnh vực, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành để tổng hợp chung, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND Thành phố.

- Thời điểm lấy sliệu đánh giá: từ ngày 01/8/2015 đến ngày 30/7/2016.

- Xây dựng Báo cáo đánh giá theo 05 nội dung tại mục II.1 của Kế hoạch này và biểu chấm điểm (ban hành kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Thanh tra Chính phủ).

UBND Thành phố báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả đánh giá công tác PCTN trước ngày 20/8/2016.

Các đơn vị nghiên cứu các văn bản hướng dẫn và Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Thanh tra Chính phủ trên website: Thanhtra.hanoi.gov.vn.

3. Thu thập hồ sơ tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN, giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ (nếu có) để phục vụ công tác công bố Báo cáo đánh giá công tác PCTN trên toàn quốc.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc UBND Thành phố căn cứ Kế hoạch này, tình hình thực tế của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp chung) trước ngày 03 tháng 8 năm 2016 (theo 05 nội dung tại mục II.1 của Kế hoạch này và chấm điểm theo phụ lục kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Thanh tra Chính phủ).

Các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về nội dung, chất lượng báo cáo, chấm điểm; chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác giải trình trước Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ theo nội dung báo cáo của đơn vị mình và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành.

2. Sở Tài chính: Báo cáo việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm công, tài chính và ngân sách nhà nước; việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, Thực hiện đánh giá, tự chấm điểm đối với mục 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.6 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

3. Sở Nội vụ: Báo cáo việc công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; công tác chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị quản lý. Thực hiện đánh giá, tự chấm điểm đối với mục 1.2.2.3; 2.1.2.4; 2.2; 2.3; 2.4; 4.2.1 Bộ chỉ sđánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

4. Sở Tư pháp: Báo cáo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Thực hiện đánh giá, tự chấm điểm đối với mục 1.1.3; 1.2.1; 1.2.2.1; 1.2.2.4; 1.2.3; 1.2.4 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo việc công khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố để thực hiện đánh giá, tự chấm điểm đối với mục 2.1.2.3 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

6. Công an Thành phố: Rà soát các vụ việc tham nhũng đã phát hiện, xử lý; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng; đánh giá, tự chấm điểm đối với mục 3.4 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

7. Thanh tra Thành phố: Báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác PCTN; công tác ban hành chương trình, kế hoạch PCTN; công tác ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về PCTN; công tác sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN; công tác kê khai tài sản, thu nhập; việc nộp lại quà tặng và tặng quà. Thực hiện đánh giá, tự chấm điểm đối với mục 1.1.1; 1.1.2; 1.2.2.2; 1.6; 2.5 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

Tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện báo cáo đánh giá công tác PCTN trong tháng 7/2016. Đôn đốc các Sở, ban, ngành xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND Thành phố; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/8/2015.

Ngoài ra, đối với những nội dung nêu tại mục 1.3; 2.1.1; 2.1.3; 2.7; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2.2 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, các Sở, ban, ngành căn cứ kết quả thực hiện của đơn vị, tập hợp số liệu để đánh giá, tự chấm điểm. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Thanh tra Thành phố tổng hợp, đánh giá, để chấm điểm chung của toàn Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ động báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; Để b/c
- Chủ tịch UBND TP; Để b/c
- Các Phó Chủ tịch UBND TP
;
- VP UBND TP: C/PCVP, các phòng CV;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND TP;
- Lưu: VT, NCn(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 129/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 08/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 129/KH-UBND

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317014