• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


 

Kế hoạch 13/KH-UBND về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 13/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật Hòa giải ở cơ sở; các quy định của pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của nhân dân; đổi mới hình thức, phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; đề cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Yêu cầu

Bám sát Chương trình, Kế hoạch, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp về công tác tuyên truyền, PBGDPL gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát huy đầy đủ vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện, Cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền, PBGDPL.

Phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020 và các Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017-2021.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020 (hoàn thành trước ngày 20/01/2020); Kế hoạch thực hiện Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 (thực hiện theo Chương trình, Đề án đã được phê duyệt).

1.2. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL và tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.3. Tổ chức triển khai có hiệu quả văn bản thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.4. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp; các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2019, 2020; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân mới được thông qua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu trong phạm vi toàn tỉnh); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.5. Tập trung tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Trọng tâm là các quy định, chính sách mới trong các văn bản pháp luật; tư vấn, định hướng, hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh; các quy định của pháp luật về đất đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống thiên tai; an toàn giao thông đường bộ; quản lý trật tự xây dựng; phòng, chống mua, bán người; chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội...

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (phù hợp với phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.6. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL gắn với giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang về các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ công vụ, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống ma túy; khiếu nại, tố cáo; các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (phù hợp với phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.7. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là người dân tộc thiểu số, ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tập trung phổ biến các quy định liên quan đến chế độ, chính sách; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đối tượng đặc thù.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (phù hợp với phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.8. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.9. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; chủ trương, nhiệm vụ về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (liên quan đến lĩnh vực, địa bàn quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tin, truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.10. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết song phương, đa phương giữa Việt Nam với các nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là chính sách thu hút đầu tư, xuất khẩu...; thỏa thuận ký kết giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh của Lào có chung đường biên giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu việc triển khai thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tin, truyền thông báo chí; cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.11. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL, bảo đảm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ của từng Chương trình, Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu việc triển khai thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

1.12. Tổ chức thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Bộ tiêu chí trong toàn tỉnh); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện (trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện (Thực hiện kỳ đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL): Tháng 12/2020.

1.13. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.14. Tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra trong phạm vi toàn tỉnh); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (tổ chức thực hiện trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV/2020.

1.15. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.16. Triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.17. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trong tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL; tiếp tục kiện toàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, Ban Thư ký để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn và Kế hoạch hoạt động đề ra trong năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.18. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác PBGDPL. Biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản Luật mới ban hành cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu nâng cao năng lực, biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến văn bản Luật mới ban hành trong phạm vi toàn tỉnh); UBND cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.19. Thực hiện đăng tải thông tin pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phạm vi, lĩnh vực quản lý trên Cổng/trang thông tin điện tử; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.20. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2019 - 2021 ” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi toàn tỉnh); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cập nhật, đăng tải đề cương, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL (tổ chức thực hiện trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.21. Bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí thực hiện tuyên truyền, PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính (tham mưu bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (phối hợp với Sở Tài chính tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí thực hiện tuyên truyền, PBGDPL).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.22. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi công tác xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thực hiện xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sau khi vận hành đưa vào khai thác, sử dụng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu thực hiện chung trong toàn tỉnh); các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.23. Thực hiện cải tiến về nội dung và hình thức của các ấn phẩm báo chí, xuất bản; chủ động mở thêm các chuyên mục, chuyên trang điện tử; bám sát sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước, của địa phương và của ngành. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; nắm bắt thông tin qua phản ánh của các cá nhân, tổ chức và thông tin phản ánh từ báo chí để giải quyết kịp thời.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.24. Học tập kinh nghiệm ở những nơi làm tốt công tác PBGDPL, nghiên cứu những mô hình hay, cách làm hiệu quả để áp dụng, nhân rộng tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở

2.1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; khuyến khích tổ chức các cuộc thi, hội thi hòa giải viên giỏi cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên gắn với triển khai Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên; tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan; các cơ quan thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2.3. Tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2.4. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: STư pháp, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

3.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3.2. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3.3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương; tập trung kiểm tra, hướng dẫn đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, PBGDPL và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị địa phương cần xác định cụ thể các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai trong năm, gắn hoạt động tuyên truyền, PBGDPL với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; thời gian thực hiện, trách nhiệm thực hiện, điều kiện đảm bảo. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 20/01/2020.

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5), hàng năm (trước ngày 20/11) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp).

2. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên Hội đồng tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền, PBGDPL các văn bản pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo, hướng dẫn các thành viên, hội viên thực hiện tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL năm 2020.

4. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020.

5. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

6. Tổ chức pháp chế, cán bộ làm công tác pháp chế thuộc các sở, ban, ngành là đầu mối tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án thực hiện theo các Quyết định phê duyệt các Chương trình, Đề án đó.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề mới phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để có giải pháp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội đồng PBGDPL các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hằng (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 13/KH-UBND

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439476