• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quy chế dân chủ


 

Kế hoạch 13/KH-UBND về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 13/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Hà Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đặc biệt là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, trong việc tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ đến cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể.

2. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động của cơ quan gắn liền với sự hoạt động của đảng chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, làm việc hiệu quả, ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

4. Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác Cải cách hành chính; Dân vận chính quyền; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; Chthị số 11-CT/TU ngày 08/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 08/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới về phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 8/11/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2019 của Thủ tưng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các văn bản liên quan về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 6/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tỉnh Hà Giang.

2. Thường xuyên rà soát, kịp thời cụ thể hóa hoặc ban hành hành bổ sung các văn bản cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về dân chủ xã hội chủ nghĩa trong các quy đnh của pháp luật, chính sách cụ thể. Các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng quy chế thực hiện dân chủ (xây dựng thành quy định, nguyên tắc, quy trình thực hiện dân chủ) trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể của đơn vị mình, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

3. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ; phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kiện toàn, củng cố và đổi mới phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; xây dựng nội dung, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ trong cơ quan. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và Ban thanh tra nhân dân, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức, tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ, đẩy mnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

5. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng dẫn chủ hóa và công khai hóa; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị. Kết hợp kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan với công tác cải cách hành chính; trước hết là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì và thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân. Thực hiện tiếp công dân theo quy định, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu nại tồn đọng, kéo dài.

7. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của tỉnh.

8. Các cơ quan, đơn vị chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong việc niêm yết công khai những nội dung để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được biết theo quy định của pháp luật nhà nước với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện trong năm 2020 tại cơ quan, đơn vị; đồng thời tiến hành rà soát lại các văn bản do cơ quan ban hành liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Chế độ báo cáo: Các cơ quan, đơn vị định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Tổ chức - Nội vụ tổng hợp); Báo cáo quý gửi trước ngày 18 của tháng cuối quý; báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12 năm 2020.

3. Giao Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban D
ân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND t
nh: LĐVP, CVNCTH, Phòng HC-TC, Trung tâmTT-CB;
- Các sở, ban, ngành, đ
ơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương
trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 13/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 13/KH-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
435189